RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2019 (III.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

Hatályos: 2021. 02. 01

Rigács Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezés

2. § Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz.


3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3. § (1) Rigács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére – kérelemre vagy pályázat útján (a továbbiakban együtt: kérelem) – cél jelleggel támogatás nyújtható.

(2) Támogatásban részesülhet

a) akinek javára az önkormányzat költségvetési rendeleti előirányzatában címzett támogatást állapít meg, vagy

b) aki Rigács Önkormányzatának Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) írásos kérelmet nyújt be.

(3) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

(4) A polgármester 100.000 Ft egyedi összegig

a) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig - az ott meghatározott feltételekkel - dönt az előirányzat támogatási célú felhasználásáról,

b) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott mértékig - az ott meghatározott feltételekkel - az általános tartalék terhére támogatást nyújthat.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott hatáskör gyakorlását a képviselő - testület jogosult bármikor egyedi döntéssel magához venni.

(6) A képviselő - testület jogosult dönteni a 100.000 Ft összeghatárt meghaladó támogatásokról.

(7) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átadásról (támogatás) a döntést követő soros testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4.§ (1) A támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) végzi.

(2) A Hivatal a polgármesterhez benyújtott támogatási kérelmet – melynek elbírálására nem a polgármester jogosult – a hatáskörrel rendelkező testület soron következő ülésére előkészíti.

(3) A támogatási szerződést a polgármester írja alá

a) a 3.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének hatálybalépését, vagy

b) a 3.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv döntését követő 30 napon belül.

(4) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

            a) a szerződő felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

            b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

            c) a forrás összegét,

            d) a forrás felhasználásának célját,

            e) a forrás felhasználásának feltételeit,

            f) a pénzügyi teljesítést,

            g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés  időpontját, időtartamát és feltételeit,

            i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét

            j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(5) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik a Hivatal közreműködésével.

(6) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg vagy valószínűsíthető, a Hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni.


4. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

5.§ (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás évét követő év január hó 31. napjáig el kell számolnia az 1. melléklet szerinti elszámoló lap kitöltésével.

(2) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adózásról és a számviteli jogszabályok előírásainak.

 (3) Amennyiben az elszámoltatás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg vagy valószínűsíthető, a Hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni.

(4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.


5. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

6.§ (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről

a) 1 millió Ft érték alatt a Polgármester,

b) 1 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő soros testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.


6. A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

7. § (1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

8.§ (1) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(2) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.


7. Záró és átmeneti rendelkezések

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A jelen rendelet 7. §-a alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5-10. o.) hatálya alá tartozik.

      

       Tóth Józsefné                                                  Bencze Gyöngyi 

        polgármester                                                          jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2019. március 18-án kihirdetésre került.


                                                                                                         Bencze Gyöngyi
                                                                                                                  jegyző


Mellékletek