Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 13/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 30 - 2019. 03. 31

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (9) bekezdésében, 29.§ (1) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 13/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként nyújtott bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összege)

„b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja:        230,-Ft/nap”

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Illés Szabolcs                                                                         Tóth Jánosné

polgármester                                                                          címzetes főjegyzőZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Csákvár, 2019. március 29.

                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző