Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról

Hatályos: 2016. 12. 02 - 2018. 05. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A közigazgatási hatósági eljárás során az önkormányzati hatósági ügyekben és az azokkal összefüggő eljárási cselekmények tekintetében – ide nem értve a jegyző birtokvédelmi határozata megváltoztatása végett indítandó per keresetének benyújtását, továbbá azokat az ügyeket, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét - az ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal.

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének 11/2005. (X. 26.) számú rendelete.Illés Szabolcs                                                                                      Tóth Jánosné

 polgármester                                                                                  címzetes főjegyzőZ Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.Csákvár, 2016. december 1.

Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző