Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 19 - 2016. 07. 19

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 23. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A közszolgáltatás díjának beszedéséről és a kintlévőségek kezeléséről a hulladékról szóló törvény szerinti Koordináló szerv, azaz a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. gondoskodik.”

(2) A Rendelet 24. § (1) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép.

(3) A Rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben

a) az ingatlanon legalább egybefüggő 90 napig senki nem tartózkodik vagy

b) az ingatlan beépítetlen

és az ingatlanon hulladék sem keletkezik.”

(4) A Rendelet 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szüneteltetés feltétele, hogy a szüneteltetést kérő az ingatlanra vonatkozó érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.”

(5) A Rendelet 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közszolgáltatás legfeljebb 6 hónapra szüneteltethető, és a szüneteltetés iránti kérelem korlátlan alkalommal megismételhető.

(6) A Rendelet 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Illés Szabolcs                                                                            Tóth Jánosné

polgármester                                                                          címzetes főjegyzőZ Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Csákvár, 2016. július 18.

Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző