Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 04 - 2021. 02. 05

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

1. A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.523.978.760,- Ft-ban határozza meg.

2. A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési bevétele tekintetében

1. működési költségvetési bevételét 716.217.801,- forintban, ezen belül

működési célú támogatását államháztartáson belülről 422.684.453- forintban,

közhatalmi bevételét 170.428.600,- forintban,

működési bevételét 110.804.748,- forintban,

működési célú átvett pénzeszközöket 12.300.000,- forintban,

1. felhalmozási költségvetési bevételét 415.832.390,- forintban, ezen belül

felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 415.832.390,- forintban,

felhalmozási bevételét 0,- forintban,

felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

1. finanszírozási bevételét 1.391.928.569,- forintban, ezen belül

központi, irányítószervi támogatását 310.266.229,- forintban,

2019. évi pénzmaradványát 1.081.662.340,- forintban,

állapítja meg.

1. A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési kiadása tekintetében

1. a működési kiadásait 848.579.527,- forintban, ezen belül

a személyi juttatásokat 303.885.750,- forintban,

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 56.485.000,- forintban,

a dologi kiadásokat 339.038.177,- forintban,

az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,

az egyéb működési célú támogatásokat 141.170.600,- forintban,

1. a felhalmozási kiadásait 1.349.603.107,- forintban,

a beruházásokat 1.257.829.108,- forintban,

a felújításokat 88.831.396,- forintban,

az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.942.603,- forintban,

1. a finanszírozási kiadásait 325.796.126,- forintban,

a központi, irányítószervi támogatását 310.266.229,- forintban,

az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.529.897,- forintban,

állapítja meg.

1. A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiánya tekintetében

1. a működési költségvetési hiányát 132.361.726,- forintban,

2. a felhalmozási költségvetési hiányát 933.770.717,- forintban,

3. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.529.897,- forintban,

állapítja meg.

1. A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 1.081.662.340,- forintban határozza meg.

2. A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 1.081.662.340,- forintban határozza meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi

1. összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

2. költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

1. A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi központi, irányítószervi támogatását 310.266.229,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 5. napjával.