Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IV.6.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 07 - 2020. 04. 08

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IV.6.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában (2) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed)

  • „a) a családsegítés és a házi segítségnyújtás tekintetében Csákvár város, Gánt község és Vértesboglár község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre;

2. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 400,-Ft/óra, mely nem foglalja magában az étkeztetést.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.