RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018 (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. /VIII. 31./ önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól

Hatályos: 2018. 09. 01

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

/1/ Szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd,

feltéve, ha kérelmező

  1. háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, vagy
  2. egyszemélyes háztartás esetén a 250 %-át és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas berendezéssel biztosítja.

/2/ A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a

  1. aktív korúak ellátásában részesülők,
  2. időskorúak járadékában részesülők,
  3. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők.

/3/ Háztartásonként legfeljebb 5 m3 erdei tűzifa adható.

/4/ A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

/5/ A szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.


  1. §

 /1/ A szociális célú tüzelőanyag támogatásról Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult dönteni.

/2/ A támogatás iránti igényeket 2018. évben 2018. november  30. napig kell benyújtani, majd az adott költségvetési évben, a Képviselő-testület által meghatározott időpontban, jelen rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

/3/ A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell.


  1. §

Ez a rendelet 2018. szeptember 1.-én lép hatályba.


Rigács, 2018. augusztus 14.


  Tóth Józsefné                                                                                                       Bencze Gyöngyi

  polgármester                                                                                                               jegyző


Kihirdetve: 2018. augusztus 31.

                                                                  Bencze Gyöngyi

       jegyző