RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018 (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól

Hatályos: 2018. 09. 01- 2021. 05. 31

RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018 (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól1

2018.09.01.

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, vagy

b) egyszemélyes háztartás esetén a 250 %-át és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas berendezéssel biztosítja.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a

a) aktív korúak ellátásában részesülők,

b) időskorúak járadékában részesülők,

c) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők.

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 erdei tűzifa adható.

(4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(5) A szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

2. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult dönteni.

(2) A támogatás iránti igényeket 2018. évben 2018. november 30. napig kell benyújtani, majd az adott költségvetési évben, a Képviselő-testület által meghatározott időpontban, jelen rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell.

3. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1.-én lép hatályba.

1. melléklet

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: ………………………
Kérelem benyújtási határideje: 2018. november hó 30. nap
KÉRELEM
szociális célú tüzelőanyag igénylésére
1. Kérelmező neve (születési név): ………………………………………………………………………………….
2. Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………
3. Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………
4. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………………………………….
5. Kérelmező anyja neve: ……………………………………………………………………………………………
6. Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………….
7. Kérelmezők szociálisan rászorultsági rangsora az alábbi szociális ellátások szerint
(a megfelelő aláhúzandó):
/1/ Szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd,
feltéve, ha kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, vagy
b) egyszemélyes háztartás esetén a 250 %-át és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas berendezéssel biztosítja.
A családban az egy főre jutó jövedelem (benyújtott igazolások alapján.) …………………………………………….
/2/ A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a
c) aktív korúak ellátásában részesülők,
d) időskorúak járadékában részesülők,
e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők.
A Képviselő-testület a beadott rangsor alapján, a támogatás mértékéig dönti el az adható tüzelőanyag támogatás mértékét.
8. A 7. pontban megjelölt ellátást megállapító határozat száma: __________________
Rigács, 2018. ………………….hó …….nap
__________________________
kérelmező aláírása
(A kérelmet a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein, illetve a Települési Önkormányzatoknál lehet benyújtani.)

2. melléklet

Átvételi elismervény
________________________________________ Rigács, ________________________u. _____ szám
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tüzelőanyag vásárlási támogatásról szóló 5/2018. /VIII. 31./ önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ____ erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Rigács, 2018. ___________________
______________________
aláírás
1

Az önkormányzati rendeletet a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2021. június 1. napjával.