Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2004. (XII.29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2005. 01. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX: törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. §. (2) bekezdésében, valamint a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


  1. §.


E rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.


  1. §.


(l) A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.


(2) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.


Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


  1. §.


  1. A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást.


  1. A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:


a.) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.,


b.) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.


  1. A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.


  1. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a Jegyző nyilvántartást vezet.


  1. A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktdt. 25. §-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.  1. A Ktdt. 18. %-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díjszámláján rendelkezésre álló összeget, a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.                                                                               


Értelmező rendelkezések


4. §.


Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. Törvény 2. §. (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.


Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.Záró rendelkezés


  1. §.
E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Bollók Sándor                                                                           Dr. Kis László

    polgármester                                                                                      jegyző
E rendelet 2004. év. december hó 29. napján kihirdetésre került.

Dr. Kis László

       jegyző[1]Záradék:

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

[1]

Megállapította a 14/2009.(VIII.28.) rendelet. Hatályos: 2009. augusztus 28. napjától