Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 9/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01 - 2018. 12. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 37. § b) pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 9/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § 5. pontjában az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét” szövegrész helyébe a „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét” szöveg lép.

2. § (1) Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.                Illés Szabolcs                                                                          Tóth Jánosné

                polgármester                                                                       címzetes főjegyzőZÁRADÉK:


A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Csákvár, 2018. november 30.


                                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                                           címzetes főjegyző