Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 08. 29- 2019. 08. 29

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

  • a) Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
  • b) Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
  • c) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde,
  • d) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér,
  • e) a b)-d) pont (a továbbiakban együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi

[1]a) költségvetési bevételét 868.213.329,- forintban,

[2]b) költségvetési kiadását 2.676.475.771,- forintban,

c) finanszírozási kiadását 13.150.534.- forintban,

[3]d) maradványát 1.821.412.976, - forintban,

e) költségvetési hiányát 0,- forintban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

[4]a) az Önkormányzat tekintetében 2.669.229.601 forintban,

[5]b) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében153.008.873 forintban,

[6]c) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tekintetében 167.593.373 forintban,

[7]d) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér tekintetében 19.179.774 forintban

állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget.

[8](3) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően 65.854.163 forinttal hagyja jóvá, ebből a céltartalék összege 40.004.841 forint, az általános tartalék összege 25.849.322 forint.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi kiadási költségvetési összegből az önként vállalt feladatait, és azok finanszírozási összegét az alábbiakban jelöli meg:

[9]a) civil szervezetek támogatására: 3.500.000 forint

b) film,- video- és televízióműsor-gyártásra, helyi lapra: 2.978.580 forint

c) a Gondozási Központ és Idősek Otthona Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai fedezetére: 26.738.544 forint

[10]3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1–13. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételek forrásonkénti és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

4. A költségvetés részletezése

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2019. évi többéves kihatással járó adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.

(8) A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni- nemleges adat esetén nem indokolt az adatszolgáltatás.

(9) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint részletezi.

(10) A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tartalékának alakulását a 13. melléklet szerint részletezi.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a zárszámadásnál.

(6) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatatni köteles. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatal vezetője és az intézmények vezetőinek kezdeményezésére a hivatal és az intézmények a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetési fő összeget nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatni köteles.

(9) A Képviselő-testület 2019. évre

  • a) a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére bruttó 200 ezer forint/fő/év béren kívüli cafetéria juttatást,
  • b) az önkormányzatnál a munkatörvénykönyv alá tartozó foglalkoztatottak és a közalkalmazottak részére bruttó 6.015 forint/fő/hó teljesítménynövelő juttatást

biztosít.

(10) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet estében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(13) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(14) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet.pdf

13. melléklet

13. melléklet.pdf


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. augusztus 30. napjával.