Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2020. 12. 31

(Egységes szerkezetben a 16/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével – Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

(2) E rendelet 5. §-ban foglalt rendelkezéseket a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.

2. § A Hivatalban az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 129. § (1) bekezdés és 139. § c) pontja szerinti osztályvezetői kinevezésnek felel meg.

  1. Illetménykiegészítés és vezetői pótlék

[1]3. § A Hivatalban a 2019. évben az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében: a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében: a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

4. § A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

  1. A köztisztviselő és polgármester kiemelkedő, eredményes munkájának elismerése

5. § (1) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői és a polgármester jutalomban részesíthetők.

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben határozza meg.

(3) A Kttv. keretei között megállapított teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítésre a költségvetésben elfogadott keretek között van lehetőség.

  1. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1.§ -5. § és a 7. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

7. § Hatályát veszti

a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet,

b) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban a vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 30/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet,

8. § Nem lép hatályba a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 27/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet.


Illés Szabolcs                                                                                  Tóth Jánosné

 polgármester                                                                                  címzetes főjegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tóth Jánosné

Csákvár, 2016. december 20.                                                            címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. január 1-től.