Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2019. 06. 28

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Csákvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek filmforgatás célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.


2. § (1) A filmforgatási célú közterület használatárért megállapított díjak megállapítására a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) rendelkezései szerint kerül sor.

(2) Mentes a díjfizetés alól az Mktv. szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a 30 napot.


3. § A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a Mktv. és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/132/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

                        Illés Szabolcs                                                                                    Tóth Jánosné                                                                        polgármester                                                                                 címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem:


2019. június 27.

                                                                                                                               Tóth Jánosné

                                                                                                                           címzetes főjegyző