RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020 (III.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 06

RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020 (III.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2020.03.06.


Rigács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testüetére és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, e rendelet ezen feladatok ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokról, a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapításáról, a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályairól rendelkezik.

(3) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak végrehajtását a polgármester, a jegyző, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: I.cím Rigács Község Önkormányzat

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összefoglalóan alkotják a címeket.

(3) Az önkormányzati címen belül az ellátandó feladatokat kormányzati funkciók szerint határozza meg a képviselő-testület.

2. Általános feladatok

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell:

a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési feltételeinek kiegyensúlyozottságát, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire;

b) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének fokozatos erősítését;

c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében a különféle pályázatok pénzügyi lehetőségek kihasználását;

d) az előző évről áthúzódó beruházások, felújítások pénzügyi fedezete megteremtését, az áthúzódó kötelezettségek gazdasági évben történő lezárását.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 32 859 720,- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 39 484 426,- Ft-ban
c) finanszírozási bevételét 7 557 939,- Ft-ban
d) finanszírozási kiadását 933 233,- Ft-ban
e) hiányának összegét 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét
a) 40 417 659- Ft bevétellel
b) 40 417 659,- Ft kiadással
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 40 417 659,- Ft bevételi előirányzattal és 40 417 659,- Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a tartalék összegét 3 108 061,- Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 3. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet szerint állapítja jóvá.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzat által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező forrásokból, feladatelmaradás miatti előirányzat megtakarításokból a képviselő-testület tartalékot képez. Az így keletkezett tartalékot elsősorban a tervezett bevételi előirányzatok kiesésének fedezetére kell fordítani.
III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2020. évi költségvetését a 1.1 – 1.11. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 28000360,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:

a) a működési kiadásokat 32 306 197. Ft-tal

b) a felhalmozási kiadásokat 5 458 229.- Ft-tal

c) a finanszírozási kiadásokat 933 233.- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az I. cím szerinti Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli – 2020. évi költségvetési működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 1.1-1.11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

IV. Fejezet

A KÖLTSÉTGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A közös önkormányzati hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek támogatása – az egyszeri feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén – a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.

8. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatait, az intézmények költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult a költségvetési szerv előirányzatait módosítani, annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és írásban intézkedést hozni. Az intézkedés kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéséről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adnia. A polgármester döntése nem eredményezhet hosszú távú kötelezettségvállalást. Hosszú távú kötelezettséggel járó döntést a képviselő-testület hozhat.

(2) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § (1) A költségvetési szerv feladatainak változását az alapító okirat egyidejű módosításával a képviselő-testület engedélyezheti.

(2) Az önkormányzat intézményeinél szakmai program indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

10. § (1) A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető, módosítására is arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzat módosítását tételesen bizonyítani kell.

4. Operatív gazdálkodás szabályai

11. § (1) Költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önkormányzat, a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult a szabad előirányzat mértékéig. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a közös önkormányzati hivatal jegyzője, és az általa írásban felhatalmazott köztisztviselő jogosult.

(4) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok alapján – ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A pénzügyi érvényesítésnek teljesítés igazolásán kell alapulnia, melynek módjáról, az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni.

(5) Fedezet nélküli kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalót, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt egyetemleges felelősség terheli. A felelősségre vonási eljárást az arra illetékesnek minden esetben le kell folytatnia.

(6) Költségvetési éven túli kötelezettségvállalásra csak akkor van lehetőség, ha erre vonatkozó szerződést a tárgyévben megkötötték, és a fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik.

(7) Az operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a költségvetési szerv pénzgazdálkodási szabályzatában rögzíteni kell. A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt, illetőleg az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.

12. § A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei lehetnek, de törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok elsődlegességére:

a) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés;

b) az önkormányzat és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ezekhez kapcsolódó előlegek;

c) kiküldetési és reprezentációs kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;

d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;

e) ellátottak juttatásai,

f) megbízási díjak, munkabérek;

g) üzemanyag előleg.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatásokat igénybe veszik.

(2) Az önkormányzat támogatást nyújthat más önkormányzatok részére azoknak a közösségi szolgáltatásoknak az ellentételezésére, amelyeket igénybe vesz.

(3) A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

15. § Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Sümegi Fiókja vezeti.

16. § (1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak forrása a költségvetési támogatás és az önkormányzat alaptevékenységének bevételei.

(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásain túl e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el.

(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást.

(5) A (3) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához, közvetlen pénzbeli támogatás, adomány elfogadásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, aki a hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(6) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője a polgármestert azonnal, a képviselő-testületet pedig az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletmódosítással nem járó kiemelt előirányzaton belüli módosításra saját hatáskörben 500.000 forint összeg határig, felhatalmazást kap, amelyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

17. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek évközi adatszolgáltatást és év végi költségvetési beszámolót, pénzforgalmi jelentést, valamint mérlegjelentést készítenek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló költségvetési szerv beszámolójának valódiságáért.

18. § (1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére az illetményalap 38 650,- Ft.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000,- Ft.

(3) A közös önkormányzati hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára nem kerül fedezet biztosításra (szociális keret).

19. § A 2020. évi költségvetés az intézmények esetében – a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó cafetéria szabályok figyelembevételével – az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

20. § (1) Az irányító szerv, illetve annak vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet