Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 17- 2021. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szervei, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2016. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Csákvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével -, azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § (1) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1 – 14. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 2-5. melléklete szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények feladatainak költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a következők szerint határozza meg:

  • a) Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetését a 6/A melléklet,
  • b) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetését a 6/B melléklet,
  • c) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségvetését a 6/C melléklet rögzíti.

4. § (1) A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) 2016. évben a fejlesztési célokat figyelembe véve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § A költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6. § A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Tájékoztató kimutatások

(1) A képviselő-testület az elkövetkezendő három év várható előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg

(2) A többéves kihatásokkal járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a közvett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A hitelállományról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

7. § (1) A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c ) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésének

  • a) költségvetési bevételét 650.636 eFt-ban
  • b) finanszírozási bevételét 298.614 eFt-ban
  • c) bevételeit összesen 948.800 eFt-ban

azaz kilencszáznegyvennyolcmillió nyolcszázezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 690.636 eFt-ban

e) finanszírozási kiadásai 258.164 eFt-ban

f) kiadásait összesen 948.800 eFt-ban

azaz kilencszáznegyvennyolcmillió nyolcszázezer forintban az 1. melléklet szerint

g) költségvetési hiány 40.000 eFt

azaz negyvenmillió forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 600.136 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 580.420 eFt,

c) működési többlet 19.716 e Ft.

(3) Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 50.500 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 110.216 eFt,

c) felhalmozási hiánya: 59.716 e Ft.

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott 59.716 ezer Ft felhalmozási hiány összegének fedezetét belső finanszírozással, mint a működési költségvetés többletét 19.716 eFt-ot és 40.000 eFt-ot előző évi költségvetési maradványt jelöli meg.

8. § (1) Az önkormányzat a céltartalékot 12.023 e Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra.

(2) Az önkormányzat általános tartalékot nem képez.

(3) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(4) Önként vállalt feladatait az alábbiakban jelöli meg: civil szervezetek támogatása, rendőrség támogatása, államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, bölcsődei ellátás, film,- video- és televízióműsor-gyártás, a Gondozási Központ és Idősek Otthon Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testület.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § (1) A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

  • a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
  • b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.250,- Ft/év/fő.

Záró rendelkezés

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1.melléklet.pdf

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5.melléklet.pdf

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf