Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 22

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


68.466.999,- Ft bevétellel, és 68.466.999,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                48.441.145,- Ft

    - önkormányzatok költségvetési támogatása                       15.870.309,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        29.000.099,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                            1.813.052,- Ft

- működési bevételek                                                              1.707.685,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                      50.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                            33.366.653,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                           15.412.844,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                       2.679.578,- Ft

- dologi kiadás                                                                      11.906.037,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    310.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            3.058.194,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                          594.163,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                      8.955.399,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                            11.070.455,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                     11.070.455,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                             34.506.183,- Ft

- beruházási kiadások                                                             7.481.392,- Ft

- felújítási kiadások                                                                27.021.791,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                                3.000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[3] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 000 Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2018. február 14.

                                                             Máté-Botos Ivett                                                                       Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:


A rendelet 2018. február 15.  napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2018. február 15.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2018. szeptember 27.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2019. május 21.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző[1]

A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

[2]

A 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 22. napjától.

[3]

A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.