Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában (2) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja 748,- Ft + Áfa/nap/adag.”

2. § A Rendelet 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nappali ellátás intézményi térítési díja:)

„a) étkezéssel: 947,- Ft +Áfa/nap”

3. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csákvár, 2020. augusztus 31.


                            Illés Szabolcs                                                                   Kiss Jolán

                            polgármester                                                              címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Csákvár, 2020. augusztus 31.

                                                                                                                   Kiss Jolán

                                                                                                             címzetes főjegyző