RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet

Hatályos: 2020. 05. 31


Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Rigács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § meghatározott feladatkörében eljárva rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:


Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ A rendelet hatálya Rigács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2.§  Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 74 968 163 Ft-ban hagyja jóvá.


      (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


      (3) A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat


         a)  bevételi fő összegét                                                   55 897 937.-Ft-ban,

         b)  kiadási fő összegét                                                    48 340 004.-Ft-ban

   

         hagyja jóvá.

          

       (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. § (1) A Képviselő-testület az 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 50 468 580.-Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:


a)  közhatalmi bevételek                                                    2 620 527.-Ft     

b)  költségvetési támogatása                                           20 528 617.-Ft

c)  támogatás értékű működési bevételek                         6 903 064.-Ft                               

d)  előző évi pénzmaradvány                                   11 266 062.-Ft

e)  államháztartáson belüli megelőlegezés                        3 586 744.-Ft

f)   működési bevételek                                                      2 880 386.-Ft


 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.6. § (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 8 112 537.-Ft-ban hagyja jóvá.

           

 (2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként 1. melléklet szerint hagyja jóvá.                     7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) személyi jellegű juttatások                                                       15 803 609.-Ft

b) munkaadót terhelő járulékok                                                            2 335 783.-Ft

c) dologi kiadások                                                                                 8 565 913.-Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             1 105 000.-Ft

e) támogatások, és működési célú pénzeszköz átadások                  25 880 000.-Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                     3 382 698.-Ft

g) elvonások, befizetések                                                                              861.-Ft


(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 14 558 140.-Ft-ban hagyja jóvá.

  1. beruházások                                                                                 4 051 870.-Ft
  2. felújítások                                                                                   10 506 270.-Ft


(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát 7 557 933.-Ft-ban hagyja jóvá.     10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 14 főben hagyja jóvá, ebből:

             közfoglalkoztatásba bevont létszám:              6 fő11.§  A Képviselő-testület közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.12. § A Képviselő-testülete 2019. évi vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület a tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek működéséből származó kötelezettségek és részesedések nem voltak.14. § A Képviselő-testület 2019. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.16. § (1) A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


         (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2019. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.


         (3) A Képviselő-testület 2019. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.


         (4) A Képviselő-testület 2019. évben céljelleggel támogatást nem nyújtott.17.§. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          

                                                     Dr. Kertész-Bakos Ferenc                                  Bencze Gyöngyi

                                                        polgármester                                               jegyző

                                                            Kihirdetve: 2020. május 30.                    Bencze Gyöngyi

                                                                                                                jegyző

Mellékletek