Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 11 - 2018. 06. 12

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 27. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„27. A településképi kötelezés és településkép – védelmi bírság

35. § A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében az Ákr. szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki a Tvtv. 11. §-a rendelkezései szerint. A polgármester a településkép-védelmi bírságot a Tvtv. és a Tr. vonatkozó rendelkezései szerint szabja ki.”


2. § Az R.

a) 8. § - ában, az „1.a mellékletben” szöveg helyébe az „1.melléklet 1.1. pontjában” ,

b) 9. § (1) és (2) bekezdésben az „1.b mellékletben” szöveg helyébe az „1. melléklet 1.2. pontjában”,

c) 1. mellékletében az „1.a melléklet” szöveg helyébe az „1.1. pont” ,

d) 1. mellékletében az  „1.b melléklet” szöveg helyébe az „1.2. pont”

szöveg lép.


3.§ Hatályát veszti az R.

  1. 1. § (1) – (3) bekezdése,
  2. 2. § - a.


4. § Ez a rendelet 2018. június 11-én lép hatályba.


5. § E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


6. § E rendelet a hatályba lépését következő napon hatályát veszti.


            Illés Szabolcs                                                                           Tóth Jánosné

             polgármester                                                               címzetes főjegyzőKihirdettem:

Csákvár, 2018. június 10.


                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                              címzetes főjegyző