Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2017. 02. 02 - 2020. 08. 31

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Csákvár Város Önkormányzata képviselőtestületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35.§ b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével,valamint  az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörükben eljáró feladatellátást végző orvosok, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:1.§ (1) Csákvár Város Önkormányzata a háziorvosi ellátásról három körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Csákvár Város Önkormányzata a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Csákvár város közigazgatási területére terjed ki.

(3) Csákvár Város Önkormányzata a fogorvosi alapellátásról kettő körzetben gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Csákvár Város Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi ügyeleti ellátás körzete Csákvár város közigazgatás területére terjed ki.

(5) Csákvár Város Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Csákvár város közigazgatási területére terjed ki.


2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Csákvár város közigazgatási területén lévő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 12/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.


                                                          Illés Szabolcs                                                 Tóth Jánosné

                                   polgármester                                                   címzetes főjegyző

ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2017. február 1-jén.

                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                      címzetes főjegyző