Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 16

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a támogatásban  részesített szervekre, szervezetekre.


2. Címrend


2.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2)   Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése


3.§ [1], [2](1) A Képviselő-testület az önkormányzat  2015. évi költségvetését

341.990 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

430.059 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és                                                                

  88.069 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.


(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 88.069 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-banMegnevezés


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-

gatási feladat

Összesen

a)


tárgyévi költségvetési bevételét

211.138

130.852

0

341.990


aa)

működési költségvetési bevételét

211.138

51.682

0

262.820


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

0

79.170

0

79.170

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

174.044

224.593

31.422

430.059


ba)

működési költségvetési kiadását

140.740

92.088

31.358

264.186személyi jellegű kiadások

15.095

32.124

9.229

56.448munkaadókat terhelő járulékok

4.114

7.725

2.510

14.349dologi jellegű kiadások

114.705

29.326

980

145.011támogatásértékű működési kiadások

2.220

0

18.639

20.859működési célú pénzeszköz átadás

0

15.467

0

15.467előző évi állami támogatás visszafizetés

1.949

0

0

1.949ellátottak pénzbeli juttatásai

2.657

1.328

0

3.985speciális célú támogatások

0

0

0

0működési célú általános tartalék

0

6.118

0

6.118


bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

33.304

132.505

64

165.873beruházások előirányzata

1.906

25.448

64

27.418felújítások előirányzata

30.698

65.505

0

96.203támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

700

0

0

700fejlesztési célú céltartalék

0

41.552

0

41.552

c)


költségvetési hiányát
88.069  Ebből: Kötelező feladat többlet

37.094


              Önként vállalt feladat hiány


93.741

              Államigazgatási feladat hiány31.422ca)

működési költségvetési hiányát
1.366  Ebből: Kötelező feladat többlet

70.398


              Önként vállalt feladat hiány


40.406

              Államigazgatási feladat hiány31.358cb)

felhalmozási költségvetési hiányát
86.703  Ebből: Kötelező feladat hiány

33.304


              Önként vállalt feladat hiány


53.335

              Államigazgatási feladat hiány64


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát
88.069


da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát
0


db

d.  pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát
88.069

e)


finanszírozási célú műveletek bevételét
0


ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
0


eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
0

f)


Finanszírozási célú műveletek kiadását
0


fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
0


fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
0


állapítja meg.”


4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


4.§ (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


 1. A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


 1. A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a  tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.


(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.


(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.


(2)  A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.


(3)   A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.  A bevételi többlet kezelése


7.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.  A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.


7.  Általános és céltartalék


8.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.


 1. Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


8.  Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.


9. Több éves kihatással járó feladatok


10.§ (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10.  Közvetett támogatások


11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.


III. FEJEZET

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


12.§ (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra  3.895.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.


 1. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2015. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 45 000 Ft-ban állapítja meg.


 1. A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.


 1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


 1. A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


13.§ (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


 1. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


 1. A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.


14.§ (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.


 1. A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15.§ (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


 1. Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.


12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje


16.§ (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


 1. A támogatási szerződésben meg kell határozni:
  1. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  2. a támogatás összegét,
  3. a támogatás felhasználásának célját,
  4. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
  5. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  6. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  8. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  9. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  10. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  11. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


 1. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.


 1. A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult.


Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.


 1. A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.


 1. A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.  Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.


17.§  A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


13. Önkormányzati biztos kirendelése


18.§ (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


19.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési  rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat  teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.                               Galácz György                                                                      Mestyán Valéria                                                                                                        

                               polgármester                                                                        címzetes főjegyző                              


A rendelet kihirdetve: 2015.  február 19-én

                                                                                                                                                                                                                                            Mestyán Valéria

címzetes főjegyző
[1]

Módosította 12/2015. ( V.21.) ör. 1.§-a

[2]

Módosította 16/2015. (IX.15.) ör 1.§-a