RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 31

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya Rigács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2.§  Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 71 316 875 Ft-ban hagyja jóvá, az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


      (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat


         a)  bevételi főösszegét                                                  56 435 249 Ft-ban,

         b)  kiadási főösszegét                                                   45 140 624 Ft-ban

   

         hagyja jóvá.

         

       (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a rendelet

       2. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. § (1) A Képviselő-testület az 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 56 435 249.- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:


       a)  intézményi működési bevételek                                           36 784 445 Ft

       b)  közhatalmi bevételek                                                              3 859 090 Ft                                

       c)  támogatás értékű működési bevételek                                      573 651 Ft                                  

d)  előző évi pénzmaradvány                                                      9 918 138 Ft

e)  pénzeszköz átvétel                                                                   750 000 Ft

       f)  államháztartáson belüli megelőlegezés                                   4 549 925 Ft 


 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 10 668 138 Ft-ban hagyja jóvá.

           

            a) előző évi pénzmaradvány                                                                9 918 138 Ft

            b) pénzeszközátvétel                                                                              750 000 Ft

           


(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként 10. melléklet szerint hagyja jóvá.                     7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) személyi jellegű juttatások                                                            17 517 446 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok                                                                 2 829 330 Ft

c) dologi kiadások                                                                                      7 784 112 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      561 328 Ft

e) támogatások, és működési célú pénzeszköz átadások                         3 211 023 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                          4 438 855 Ft


(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 7. 8. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 8 798 530 Ft-ban hagyja jóvá.


          a) beruházások                                                                                3 244 449 Ft

          b) felújítások                                                                                     5 554 081 Ft.


(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát 11 294 625 Ft-ban hagyja jóvá.  


10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 15 főben hagyja jóvá, ebből:

             közfoglalkoztatásba bevont létszám:              8 fő


11.§  Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. § Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


13.§.  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.           

                                                               Tóth Józsefné                                               Bencze Gyöngyi

                                                  polgármester                                                       jegyző

                                                            Kihirdetve: 2018. május 30.


            Bencze Gyöngyi

                                                                                jegyző