Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 17/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 17/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésben a „Pataki Lajos egyéni vállalkozó (8073 Csákberény, Petőfi S. u. 32.), a továbbiakban: Közszolgáltató)” szövegrész helyébe a „Patakom Kft. (székhely: 8073 Csákberény, Kossuth utca 16.; cégjegyzékszám: 07-09-027187)” szöveg lép.

2. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos kéttényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, melyet természetes személyek esetén csökkenteni kell az állami támogatás összegével.”

3. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatási díj

a) alapdíja 700 forint/év,

b) ürítési díja 3420 forint/m3

amely nem tartalmazza az áfát.”

4. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

                  Illés Szabolcs                                                                            Kiss Jolán

                  polgármester                                                                       címzetes főjegyző


ZÁRADÉK

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csákvár, 2019. december 18.

                                                                                                                   Kiss Jolán

                                                                                                             címzetes főjegyző

.