Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról

Hatályos: 2020. 11. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja


1. § (1) E rendelet célja, Úrhida Község közigazgatási területén élő személyek és családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése.

(2) E rendelet meghatározza a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályait, módját.


2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 70. pontja szerinti elemi kár;

b) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozó;

c) közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó;

d) lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének a nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban Nytv.) 5. § (4) bekezdése szerinti lakcím adat;

e) lakóhely: az Nytv. 5. § (2) bekezdése szerinti cím;

f) tartózkodási hely: az Nytv. 5. § (3) bekezdése szerinti cím.

g) életvitelszerű lakás, -tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, így különösen, ha  rendszeresen onnan indul munkába, vagy oktatási intézménybe, és oda tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve, amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, mely tényt a magánszemély - különösen - nevére szóló közüzemi számlával, lakcímigazolvánnyal vagy egyéb hitelt érdemlő módon bizonyítani tud

3. § A 2. §-ban nem szabályozott fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. §-ának rendelkezései az irányadók.

3. Ellátási formák


4. § Úrhida  Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) szociális rászorultság esetén a jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként

a) települési támogatást, ezen belül lakhatási támogatást,

b) rendkívüli települési támogatást, ezen belül

ba) eseti támogatást,

bb) temetési támogatást,

bc) 65. életév feletti időskorúak támogatását,

bd) születési támogatást

c) természetben nyújtott szociális ellátásként köztemetés költségeire vonatkozó részletfizetést, vagy a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést állapíthat meg.


4. Hatásköri rendelkezések

5. § (1) E rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-, és hatásköröket átruházott hatáskörben

a) a Képviselő-testület Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) gyakorolja a

aa) lakhatási támogatás és az

ab) eseti támogatás,

b) a Polgármester gyakorolja a

ba) temetési támogatás,

     bb) a köztemetés költségeire vonatkozó részletfizetés, illetve a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,

bc) születési támogatás,

bd) 65. életév feletti időskorúak támogatása

tekintetében.

 (2) A Polgármester jár el - e rendeletben meghatározott kivétellel - a Szoctv. 48. §-ában szabályozott köztemetési ügyekben.


5. Eljárási szabályok


6. § (1) A szociális ellátás igénybevétele iránti eljárás kérelemre indul, melyhez - az e rendelet mellékletét képező - formanyomtatványok állnak rendelkezésre. A formanyomtatványon előterjesztett kérelemhez a 7. §-ban felsorolt dokumentumok közül az adott ellátási forma szerinti nyomtatványon meghatározott dokumentumokat és nyilatkozatokat kell csatolni.

 (2) A kérelmeket postai úton vagy személyesen az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Úrhidai Székhelyhivatalában (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani.


7. § (1) A kérelemhez - a kérelmező családi, háztartási viszonyaira figyelemmel – csatolni kell:

a) a család, valamint a háztartás tagjai jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított igazolást,

b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel az elhelyezkedés érdekében történő együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt,

c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását,

d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot,

e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről,

f) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,

g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről,

h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

i) egyedülálló kérelmező esetében nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről,

j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,

k) albérlet, illetve szívességi lakáshasználat esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló szerződést, illetve nyilatkozatot,

l) a volt munkáltató hivatalos igazolását arra vonatkozóan, hogy a keresőtevékenység a kérelem előterjesztését megelőző 30 napon belül szűnt meg.

(2) Amennyiben kétség merül fel a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyait illetően, vagy semmiféle adat nem áll rendelkezésre a szociális ellátás folyósításának elbírálásához, az eljáró hatóság az állami adóhatóságtól beszerzi az erre vonatkozó igazolásokat.

(3) Az ellátás megállapítására jogosult szerv a jogosultság feltételeit érintő bármely tényt, körülményt ellenőrizhet, indokolt esetben a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.


8. § (1) E rendelet szerinti támogatás megállapítását a szociális ellátásra szoruló személyen túl bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a szociális ellátásra szoruló helyzetéről, így különösen a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény vezetője is.

(2) Amennyiben a támogatás megállapítása iránti eljárást nem a szociális ellátásra szoruló személy kezdeményezi, a kérelem előterjesztésének napja az írásban tett bejelentés beérkezésének napját kell tekinteni, feltéve, hogy a szociális ellátásra szoruló személy utólag a hiánypótlásnak eleget tesz.


9. § (1) Jövedelemszámításnál a Szoctv. 10. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2)  A Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet  az  1. mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.


10. §  Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastársa vagy élettársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője vagy testvére az itt meghatározott sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.


11.§ (1) A havi rendszerességgel folyósított települési támogatást a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján utólag minden hónap 5. napjáig, az egyéb ellátásokat a határozat jogerőre emelkedését követően kell folyósítani.

(2) A pénzbeli ellátásokat a kérelemben megjelölt módon, folyószámlára utalással, postai úton vagy házipénztárból készpénzben történő kifizetéssel lehet teljesíteni.


12. § Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre és beszerzésük nehézségbe ütközik vagy hosszabb időt vesz igénybe, ugyanakkor sürgős intézkedés szükséges, mert a késedelem emberi életet, egészséget vagy testi épséget veszélyeztetne, akkor a kérelmező írásban tett nyilatkozata is elfogadható.


13. § Az e rendeletben meghatározott általános szabályoktól eltérően, kivételes és azonnali intézkedést igénylő, emberi életet, egészséget vagy testi épséget veszélyeztető élethelyzetek esetén, élelmiszervásárlás, gyógyszerköltség vagy tüzelőanyag fedezésére a polgármester vagy jegyző is állapíthat meg pénzbeli vagy természetbeni támogatást, a Szociális Bizottság utólagos tájékoztatása mellett. Ily módon legfeljebb 20.000,-Ft erejéig adható támogatás.


14. § (1) Ha a jogosult a részére megállapított támogatást a határozathozataltól számított 90 napig nem veszi fel, akkor a határozatot vissza kell vonni.

(2) Havi rendszerességgel nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni az alábbi esetek bármelyikében:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult a támogatást, 3 egymást követő hónapban nem veszi fel,

c) a jogosult ezt kéri,

d) a jogosult elhalálozott,

e) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(3) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.


15. § A rendszeres ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem az ellátás megszűnését megelőző 30 napon belül is benyújtható a szükséges formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.


16. § A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti:

a) az állami adóhatóságot,

b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) az igazolást kiállító szervet,

d) a munkáltatót,

e) a szociális ellátások nyilvántartásának rendszerét.


17. § (1) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.

(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást a kötelezett 30 napon belül köteles visszafizetni.

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege – amennyiben annak megfizetése az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő megélhetését súlyosan veszélyezteti - kérelmére méltányosságból elengedhető, mérsékelhető, vagy részletekben fizethető meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában súlyosan veszélyeztetett helyzetnek minősül, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenértéke és a kamat elengedhető, ha kérelmező

a) családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és

b) családjában három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy

c) egyedül él, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(5) A (3) bekezdés alapján a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértéket és a kamat összegét akkor lehet mérsékelni, ha kérelmező

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és

b) családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy

c) egyedül él, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(6) A (3) bekezdés alapján a megtérítés összegére, illetve a pénzegyenértékre és a kamat összegére akkor engedélyezhető részletfizetés, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.


18.  § (1) A települési támogatás megállapításának és folyósításának további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetőleg az ellátás jogosultja, lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, mely magába foglalja

a)  az általa életvitelszerűen lakott ingatlant tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatáról történő gondoskodást,

b) a lakóházhoz tartozó udvar gondozását, tisztán tartását, folyamatos gaz- és gyom mentesítését, az ott keletkező szemét és lom folyamatos elszállíttatását,

 c) az ingatlan előtti járda – annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 m széles sáv – tisztán tartását, szeméttől, gyomtól, télen a hótól, síkosságtól való folyamatos mentesítését,

d) az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésről történő gondoskodást,

e) az ingatlanhoz tartozó kerítés állagának megőrizését oly módon, hogy azon keresztül kutya közterületre kijutni ne tudjon.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, illetőleg betartását, a hatáskör gyakorlója, illetőleg a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője ellenőrizheti.


(3) Az ellenőrzésre jogosult a lakókörnyezet rendezettségét a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás családgondozójának bevonásával is ellenőrizheti.


(4) A lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata során jegyzőkönyv készül.


 (5) Amennyiben a kérelmező, illetőleg jogosult a tulajdonában, illetőleg használatában álló ingatlan vonatkozásában az (1) bekezdésben írtak bármelyikéről nem gondoskodik települési támogatás részére nem állapítható meg, illetve ha korábban megállapított, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásban részesül a hatáskört gyakorló szerv, a mulasztás hatóság általi tudomásszerzése hónapjának utolsó napjával intézkedik a támogatás megszüntetése iránt.


(6) Az (1) - (5) bekezdésben foglaltakat az ingatlan valamennyi tulajdonosa, használója, lakója vonatkozásában alkalmazni kell.6. Szociálpolitikai kerekasztal


19. § (1) A Képviselő-testület a szociális szolgáltatástervezési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósulása végrehajtásának ellenőrzésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai a polgármester, a jegyző, a szociális bizottság elnöke, a családgondozó, az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde vezetője, a Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskola gyermekvédelmi felelőse és a  védőnő.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Az ülést a polgármester hívja össze.

II. FEJEZET

Települési támogatások

1. Lakhatási támogatás

20. § (1) Lakhatási támogatás megállapítását kérheti az az úrhidai lakcímmel rendelkező szociálisan rászorult személy, aki az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeit nem tudja megfizetni, vagy azok megfizetése rá és a vele egy háztartásba élőkre aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

 (2) Lakhatási támogatásra az az (1) bekezdés szerinti szociálisan rászorult személy jogosult, akinek

a)  háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át, feltéve, hogy a lakhatás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja, és

b) a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal, továbbá

c) az érintett ingatlanban mint tulajdonos, mint a  tulajdonos hozzátartozója, haszonélvező, vagy bérlő életvitelszerűen lakik.


 (3) Lakhatási költségként figyelembe vehető kiadások: gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, valamint  szemétszállítási díj.


21. § (1)  Az Önkormányzat a lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja. A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá. A közüzemi díjtámogatás nem haladhatja meg a havi számla összegét.


 (2) A lakhatási támogatás mértéke a 19. § (2) bekezdés alapján:

a) ha a háztartásban

aa) az egy főre eső jövedelem nem éri el mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, akkor 5.000 Ft,

ab) az egy főre jutó jövedelem eléri az aa) pontban meghatározott jövedelemhatárt, de  nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, akkor  3.000 Ft,

b) egyedül élő esetén

ba) az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, akkor  5.000 Ft,

bb) az egy főre jutó jövedelem eléri a ba) pontban meghatározott jövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének250 %-át, akkor 3.000 Ft.


 (3) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 7. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi, bérleti, vagy használati szerződést,

c) a lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló, a kérelem benyújtását megelőző hónap számláit,

d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

 (5) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától állapítható megIII. FEJEZET

Rendkívüli települési támogatások

1. Eseti támogatás


22. § (1) Eseti támogatás megállapítását kérheti az az Úrhida községben lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen  a településen lakó személy, aki vagy akinek családja létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, és megfelel az e rendeletben meghatározott vagyoni és jövedelmi feltételeknek.

(2) Átmenetileg vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd különösen az, aki, vagy akinek valamely családtagja

a) álláskeresővé vált,

b) betegségével kapcsolatos gyógyszereit, gyógyászati segédeszközöket nem tudja kiváltani,

c) betegségéből adódóan hosszabb időtartamra orvosi kezelésre szorul,

d) kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, rehabilitációt vesz igénybe,

e) iskoláztatással kapcsolatos költségek megnehezítik a család anyagi helyzetét.

(3) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a) a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében 350%-át,

b) a család tagjainak vagyona nincs.

(4) Indokolt esetben, így különösen gyermekét egyedül nevelő szülő, két és többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő esetében a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott határ túlléphető.

(5) Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ig részesíthető.

(6) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege 5.000,- 40.000.-Ft.

(7) Az eseti támogatás negyedévente egy alkalommal adható.23. § Az eseti támogatás iránti kérelmet a  3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni, és ahhoz mellékelni kell a jövedelmi és vagyoni helyzet igazolására szolgáló 7. § (1) bekezdése szerinti okiratokon túl

a) álláskeresővé vált személy esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását,

b) gyógyszerköltség esetén a gyógyszerköltség alapjául szolgáló orvosi igazolást,

c) betegség esetén háziorvosi, szakorvosi igazolást,

d) kórházi kezelés esetén ennek tényét igazoló igazolást.


24. § Eseti támogatás alapvető élelmiszereket, tisztító és tisztálkodó szereket tartalmazó csomagként is megállapítható.


25. § A készpénzben felvett eseti támogatás esetén a Bizottság rendelkezhet arról, hogy a támogatottnak a pénz felvételétől számított 15 napon belül igazolnia kell, hogy a támogatást a 22. § (2) bekezdés szerinti létfenntartási gondjainak enyhítésére fordította. Amennyiben a támogatott igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási kérelem benyújtásától számított 1 éven belül eseti támogatásban ismételten nem részesülhet.


2. Temetési támogatás


26. § (1) A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.

(2) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatásra jogosult az az Úrhida  községben lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen tartózkodó személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(3) Halálesethez kapcsolódó temetési támogatás összege 25.000.-Ft.

27. § (1) A temetési támogatás megállapítása iránti 4. melléklet szerinti kérelemhez a 7. § (1) bekezdésében foglaltakon túl az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

 (2) A kérelmet a halálesetet bekövetkeztétől vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.


3. 65. életév feletti időskorúak támogatása

28.§ (1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a 65 év feletti időskorúak települési támogatását nyújtja az Úrhidán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Úrhidán tartózkodó, tárgyév december 31. napjáig a 65. életévét betöltött időskorú lakosnak.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján történik.

(3) Az önkormányzat a támogatást tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket tartalmazó csomag formájában természetbeni támogatásként biztosítja, melynek értéke maximum 5.000,-Ft/fő.

3. Születési támogatás


29. § (1) Születési támogatásra az Úrhida Községben bejelentett, állandó lakóhelyén a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő, szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy törvényes képviselő jogosult, amennyiben a gyermek állandó lakóhelye a kérelmezővel azonos lakcímen van. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat a Hivatal megkeresésére igazolja.

(2) A támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő pénzbeli juttatás, melynek összege  gyermekenként 50.000,-Ft.

(3) A támogatást a gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.


30. § (1) A támogatás iránti kérelmet a 5. melléklet szerinti nyomtatványon, legkésőbb a gyermek születését követő 1 éven  belül lehet benyújtani. A kérelem benyújtásának határideje jogvesztő.

(2) A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának,

b) a kérelmező szülő személyi igazolványának és lakcímét igazoló hatósági igazolványának, valamint a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát.

IV. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

1. Köztemetés költségeinek részletekben történő megfizetése, mérséklése


31. § (1) A Szoctv. 48. §-a szerinti köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Polgármester a köztemetés költségei megtérítésének részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át. A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Polgármester részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól. A köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő elengedésének az alábbi feltételek közül legalább kettő feltétel együttes fennállása esetén lehet helye:

a) a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át,

b) az eltemettetésre köteles személy két vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

c) a kötelezett vagy az általa eltartott személy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos,

d) a kötelezettet elemi kár érte.


32. § (1) A kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.

(2) A kérelemhez a 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában foglaltakon túl csatolni kell

a)  igazolást a  kérelmező vagy az általa eltartott személy tartós betegségének  vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,

b) elemi kár bekövetkezéséről a kár tényét tartalmazó okmányt, különösen a biztosító, mezőgazdasági igazgatási szerv, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvéleményt, jegyzőkönyvet, vagy - ha nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal - a károsult által kiállított nyilatkozatot.


V. FEJEZET

Záró és hatályba léptető rendelkezések


33. § (1) E rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete.Bognár József                                                                     Dr. Pahola Tünde

 polgármester                                                                              jegyző