Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról

Hatályos: 2020. 11. 01- 2021. 05. 16

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, Úrhida Község közigazgatási területén élő személyek és családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése.

(2) E rendelet meghatározza a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályait, módját.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • a) elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 70. pontja szerinti elemi kár;
 • b) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozó;
 • c) közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó;
 • d) lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének a nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban Nytv.) 5. § (4) bekezdése szerinti lakcím adat;
 • e) lakóhely: az Nytv. 5. § (2) bekezdése szerinti cím;
 • f) tartózkodási hely: az Nytv. 5. § (3) bekezdése szerinti cím.
 • g) életvitelszerű lakás, -tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, így különösen, ha rendszeresen onnan indul munkába, vagy oktatási intézménybe, és oda tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve, amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, mely tényt a magánszemély - különösen - nevére szóló közüzemi számlával, lakcímigazolvánnyal vagy egyéb hitelt érdemlő módon bizonyítani tud

3. § A 2. §-ban nem szabályozott fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. §-ának rendelkezései az irányadók.

3. Ellátási formák

4. § Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) szociális rászorultság esetén a jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként

 • a) települési támogatást, ezen belül lakhatási támogatást,
 • b) rendkívüli települési támogatást, ezen belül
  • ba) eseti támogatást,
  • bb) temetési támogatást,
  • bc) 65. életév feletti időskorúak támogatását,
  • bd) születési támogatást
 • c) természetben nyújtott szociális ellátásként köztemetés költségeire vonatkozó részletfizetést, vagy a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést állapíthat meg.

4. Hatásköri rendelkezések

5. § (1) E rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-, és hatásköröket átruházott hatáskörben

 • a) a Képviselő-testület Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) gyakorolja a
  • aa) lakhatási támogatás és az
  • ab) eseti támogatás,
 • b) a Polgármester gyakorolja a
  • ba) temetési támogatás,
  • bb) a köztemetés költségeire vonatkozó részletfizetés, illetve a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,
  • bc) születési támogatás,
  • bd) 65. életév feletti időskorúak támogatása

  tekintetében.

(2) A Polgármester jár el - e rendeletben meghatározott kivétellel - a Szoctv. 48. §-ában szabályozott köztemetési ügyekben.

5. Eljárási szabályok

6. § (1) A szociális ellátás igénybevétele iránti eljárás kérelemre indul, melyhez - az e rendelet mellékletét képező - formanyomtatványok állnak rendelkezésre. A formanyomtatványon előterjesztett kérelemhez a 7. §-ban felsorolt dokumentumok közül az adott ellátási forma szerinti nyomtatványon meghatározott dokumentumokat és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) A kérelmeket postai úton vagy személyesen az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Úrhidai Székhelyhivatalában (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani.

7. § (1) A kérelemhez - a kérelmező családi, háztartási viszonyaira figyelemmel – csatolni kell:

 • a) a család, valamint a háztartás tagjai jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított igazolást,
 • b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel az elhelyezkedés érdekében történő együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt,
 • c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását,
 • d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot,
 • e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről,
 • f) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,
 • g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről,
 • h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • i) egyedülálló kérelmező esetében nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről,
 • j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,
 • k) albérlet, illetve szívességi lakáshasználat esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló szerződést, illetve nyilatkozatot,
 • l) a volt munkáltató hivatalos igazolását arra vonatkozóan, hogy a keresőtevékenység a kérelem előterjesztését megelőző 30 napon belül szűnt meg.

(2) Amennyiben kétség merül fel a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyait illetően, vagy semmiféle adat nem áll rendelkezésre a szociális ellátás folyósításának elbírálásához, az eljáró hatóság az állami adóhatóságtól beszerzi az erre vonatkozó igazolásokat.

(3) Az ellátás megállapítására jogosult szerv a jogosultság feltételeit érintő bármely tényt, körülményt ellenőrizhet, indokolt esetben a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

8. § (1) E rendelet szerinti támogatás megállapítását a szociális ellátásra szoruló személyen túl bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a szociális ellátásra szoruló helyzetéről, így különösen a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény vezetője is.

(2) Amennyiben a támogatás megállapítása iránti eljárást nem a szociális ellátásra szoruló személy kezdeményezi, a kérelem előterjesztésének napja az írásban tett bejelentés beérkezésének napját kell tekinteni, feltéve, hogy a szociális ellátásra szoruló személy utólag a hiánypótlásnak eleget tesz.

9. § (1) Jövedelemszámításnál a Szoctv. 10. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet az 1. mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.

10. § Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastársa vagy élettársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője vagy testvére az itt meghatározott sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

11. § (1) A havi rendszerességgel folyósított települési támogatást a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján utólag minden hónap 5. napjáig, az egyéb ellátásokat a határozat jogerőre emelkedését követően kell folyósítani.

(2) A pénzbeli ellátásokat a kérelemben megjelölt módon, folyószámlára utalással, postai úton vagy házipénztárból készpénzben történő kifizetéssel lehet teljesíteni.

12. § Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre és beszerzésük nehézségbe ütközik vagy hosszabb időt vesz igénybe, ugyanakkor sürgős intézkedés szükséges, mert a késedelem emberi életet, egészséget vagy testi épséget veszélyeztetne, akkor a kérelmező írásban tett nyilatkozata is elfogadható.

13. § Az e rendeletben meghatározott általános szabályoktól eltérően, kivételes és azonnali intézkedést igénylő, emberi életet, egészséget vagy testi épséget veszélyeztető élethelyzetek esetén, élelmiszervásárlás, gyógyszerköltség vagy tüzelőanyag fedezésére a polgármester vagy jegyző is állapíthat meg pénzbeli vagy természetbeni támogatást, a Szociális Bizottság utólagos tájékoztatása mellett. Ily módon legfeljebb 20.000,-Ft erejéig adható támogatás.

14. § (1) Ha a jogosult a részére megállapított támogatást a határozathozataltól számított 90 napig nem veszi fel, akkor a határozatot vissza kell vonni.

(2) Havi rendszerességgel nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni az alábbi esetek bármelyikében:

 • a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultságot kizáró körülmény következett be,
 • b) a jogosult a támogatást, 3 egymást követő hónapban nem veszi fel,
 • c) a jogosult ezt kéri,
 • d) a jogosult elhalálozott,
 • e) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(3) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

15. § A rendszeres ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem az ellátás megszűnését megelőző 30 napon belül is benyújtható a szükséges formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

16. § A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti:

 • a) az állami adóhatóságot,
 • b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 • c) az igazolást kiállító szervet,
 • d) a munkáltatót,
 • e) a szociális ellátások nyilvántartásának rendszerét.

17. § (1) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.

(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást a kötelezett 30 napon belül köteles visszafizetni.

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege – amennyiben annak megfizetése az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő megélhetését súlyosan veszélyezteti - kérelmére méltányosságból elengedhető, mérsékelhető, vagy részletekben fizethető meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában súlyosan veszélyeztetett helyzetnek minősül, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenértéke és a kamat elengedhető, ha kérelmező

 • a) családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és
 • b) családjában három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy
 • c) egyedül él, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(5) A (3) bekezdés alapján a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértéket és a kamat összegét akkor lehet mérsékelni, ha kérelmező

 • a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és
 • b) családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy
 • c) egyedül él, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(6) A (3) bekezdés alapján a megtérítés összegére, illetve a pénzegyenértékre és a kamat összegére akkor engedélyezhető részletfizetés, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.

18. § (1) A települési támogatás megállapításának és folyósításának további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetőleg az ellátás jogosultja, lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, mely magába foglalja

 • a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlant tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatáról történő gondoskodást,
 • b) a lakóházhoz tartozó udvar gondozását, tisztán tartását, folyamatos gaz- és gyom mentesítését, az ott keletkező szemét és lom folyamatos elszállíttatását,
 • c) az ingatlan előtti járda – annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 m széles sáv – tisztán tartását, szeméttől, gyomtól, télen a hótól, síkosságtól való folyamatos mentesítését,
 • d) az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésről történő gondoskodást,
 • e) az ingatlanhoz tartozó kerítés állagának megőrizését oly módon, hogy azon keresztül kutya közterületre kijutni ne tudjon.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, illetőleg betartását, a hatáskör gyakorlója, illetőleg a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője ellenőrizheti.

(3) Az ellenőrzésre jogosult a lakókörnyezet rendezettségét a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás családgondozójának bevonásával is ellenőrizheti.

(4) A lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata során jegyzőkönyv készül.

(5) Amennyiben a kérelmező, illetőleg jogosult a tulajdonában, illetőleg használatában álló ingatlan vonatkozásában az (1) bekezdésben írtak bármelyikéről nem gondoskodik települési támogatás részére nem állapítható meg, illetve ha korábban megállapított, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásban részesül a hatáskört gyakorló szerv, a mulasztás hatóság általi tudomásszerzése hónapjának utolsó napjával intézkedik a támogatás megszüntetése iránt.

(6) Az (1) - (5) bekezdésben foglaltakat az ingatlan valamennyi tulajdonosa, használója, lakója vonatkozásában alkalmazni kell.

6. Szociálpolitikai kerekasztal

19. § (1) A Képviselő-testület a szociális szolgáltatástervezési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósulása végrehajtásának ellenőrzésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai a polgármester, a jegyző, a szociális bizottság elnöke, a családgondozó, az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde vezetője, a Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskola gyermekvédelmi felelőse és a védőnő.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Az ülést a polgármester hívja össze.

II. FEJEZET Települési támogatások

1. Lakhatási támogatás

20. § (1) Lakhatási támogatás megállapítását kérheti az az úrhidai lakcímmel rendelkező szociálisan rászorult személy, aki az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeit nem tudja megfizetni, vagy azok megfizetése rá és a vele egy háztartásba élőkre aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

(2) Lakhatási támogatásra az az (1) bekezdés szerinti szociálisan rászorult személy jogosult, akinek

 • a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át, feltéve, hogy a lakhatás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja, és
 • b) a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal, továbbá
 • c) az érintett ingatlanban mint tulajdonos, mint a tulajdonos hozzátartozója, haszonélvező, vagy bérlő életvitelszerűen lakik.

(3) Lakhatási költségként figyelembe vehető kiadások: gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, valamint szemétszállítási díj.

21. § (1) Az Önkormányzat a lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja. A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá. A közüzemi díjtámogatás nem haladhatja meg a havi számla összegét.

(2) A lakhatási támogatás mértéke a 19. § (2) bekezdés alapján:

 • a) ha a háztartásban
  • aa) az egy főre eső jövedelem nem éri el mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, akkor 5.000 Ft,
  • ab) az egy főre jutó jövedelem eléri az aa) pontban meghatározott jövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, akkor 3.000 Ft,
 • b) egyedül élő esetén
  • ba) az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, akkor 5.000 Ft,
  • bb) az egy főre jutó jövedelem eléri a ba) pontban meghatározott jövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének250 %-át, akkor 3.000 Ft.

(3) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 7. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően

 • a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
 • b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi, bérleti, vagy használati szerződést,
 • c) a lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló, a kérelem benyújtását megelőző hónap számláit,
 • d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától állapítható meg

III. FEJEZET Rendkívüli települési támogatások

1. Eseti támogatás

22. § (1) Eseti támogatás megállapítását kérheti az az Úrhida községben lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a településen lakó személy, aki vagy akinek családja létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, és megfelel az e rendeletben meghatározott vagyoni és jövedelmi feltételeknek.

(2) Átmenetileg vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd különösen az, aki, vagy akinek valamely családtagja

 • a) álláskeresővé vált,
 • b) betegségével kapcsolatos gyógyszereit, gyógyászati segédeszközöket nem tudja kiváltani,
 • c) betegségéből adódóan hosszabb időtartamra orvosi kezelésre szorul,
 • d) kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, rehabilitációt vesz igénybe,
 • e) iskoláztatással kapcsolatos költségek megnehezítik a család anyagi helyzetét.

(3) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

 • a) a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében 350%-át,
 • b) a család tagjainak vagyona nincs.

(4) Indokolt esetben, így különösen gyermekét egyedül nevelő szülő, két és többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő esetében a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott határ túlléphető.

(5) Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ig részesíthető.

(6) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege 5.000,- 40.000.-Ft.

(7) Az eseti támogatás negyedévente egy alkalommal adható.

23. § Az eseti támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni, és ahhoz mellékelni kell a jövedelmi és vagyoni helyzet igazolására szolgáló 7. § (1) bekezdése szerinti okiratokon túl

 • a) álláskeresővé vált személy esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását,
 • b) gyógyszerköltség esetén a gyógyszerköltség alapjául szolgáló orvosi igazolást,
 • c) betegség esetén háziorvosi, szakorvosi igazolást,
 • d) kórházi kezelés esetén ennek tényét igazoló igazolást.

24. § Eseti támogatás alapvető élelmiszereket, tisztító és tisztálkodó szereket tartalmazó csomagként is megállapítható.

25. § A készpénzben felvett eseti támogatás esetén a Bizottság rendelkezhet arról, hogy a támogatottnak a pénz felvételétől számított 15 napon belül igazolnia kell, hogy a támogatást a 22. § (2) bekezdés szerinti létfenntartási gondjainak enyhítésére fordította. Amennyiben a támogatott igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási kérelem benyújtásától számított 1 éven belül eseti támogatásban ismételten nem részesülhet.

2. Temetési támogatás

26. § (1) A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.

(2) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatásra jogosult az az Úrhida községben lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen tartózkodó személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(3) Halálesethez kapcsolódó temetési támogatás összege 25.000.-Ft.

27. § (1) A temetési támogatás megállapítása iránti 4. melléklet szerinti kérelemhez a 7. § (1) bekezdésében foglaltakon túl az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,
 • b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(2) A kérelmet a halálesetet bekövetkeztétől vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

3. 65. életév feletti időskorúak támogatása

28. § (1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a 65 év feletti időskorúak települési támogatását nyújtja az Úrhidán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Úrhidán tartózkodó, tárgyév december 31. napjáig a 65. életévét betöltött időskorú lakosnak.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján történik.

(3) Az önkormányzat a támogatást tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket tartalmazó csomag formájában természetbeni támogatásként biztosítja, melynek értéke maximum 5.000,-Ft/fő.

3. Születési támogatás

29. § (1) Születési támogatásra az Úrhida Községben bejelentett, állandó lakóhelyén a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő, szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy törvényes képviselő jogosult, amennyiben a gyermek állandó lakóhelye a kérelmezővel azonos lakcímen van. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat a Hivatal megkeresésére igazolja.

(2) A támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő pénzbeli juttatás, melynek összege gyermekenként 50.000,-Ft.

(3) A támogatást a gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.

30. § (1) A támogatás iránti kérelmet a 5. melléklet szerinti nyomtatványon, legkésőbb a gyermek születését követő 1 éven belül lehet benyújtani. A kérelem benyújtásának határideje jogvesztő.

(2) A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának,
 • b) a kérelmező szülő személyi igazolványának és lakcímét igazoló hatósági igazolványának, valamint a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát.

IV. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások

1. Köztemetés költségeinek részletekben történő megfizetése, mérséklése

31. § (1) A Szoctv. 48. §-a szerinti köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Polgármester a köztemetés költségei megtérítésének részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át. A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Polgármester részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól. A köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő elengedésének az alábbi feltételek közül legalább kettő feltétel együttes fennállása esetén lehet helye:

 • a) a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át,
 • b) az eltemettetésre köteles személy két vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
 • c) a kötelezett vagy az általa eltartott személy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos,
 • d) a kötelezettet elemi kár érte.

32. § (1) A kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.

(2) A kérelemhez a 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában foglaltakon túl csatolni kell

 • a) igazolást a kérelmező vagy az általa eltartott személy tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,
 • b) elemi kár bekövetkezéséről a kár tényét tartalmazó okmányt, különösen a biztosító, mezőgazdasági igazgatási szerv, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvéleményt, jegyzőkönyvet, vagy - ha nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal - a károsult által kiállított nyilatkozatot.

V. FEJEZET Záró és hatályba léptető rendelkezések

33. § (1) E rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete.

Bognár József Dr. Pahola Tünde

polgármester jegyző

1. melléklet

Vagyonnyilatkozat

Lakhatási támogatás Eseti támogatás

Neve: ................................................................................................................................................

Születési neve: ...................................................... Anyja neve: ……………………………………………

Születési hely, év, hó, nap: ...............................................................................................................

Lakóhely: ...........................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .............................................................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jele: ..............................................................................................

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

Címe: ................................................................................................................................. város/község,

.......................................................................................... út/utca, ................................................... hsz.

alapterülete: .......................................... m2, tulajdoni hányad: ..........................................................

a szerzés ideje: .............................. év. Becsült forgalmi érték:* .................................................. Ft.

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

Címe: ..........................................................................................................................város/község,

........................................................................................... út/utca, ................................................. hsz.

alapterülete: ............................................ m2, tulajdoni hányad: ..........................................................

a szerzés ideje: .............................. év. Becsült forgalmi érték:* .................................................. Ft.

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése ...................................................................................................................................(pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs)

Címe: ................................................................................................................................. város/község,

................................................................................. út/utca, ........................................................... hsz.

alapterülete: ............................................. m2, tulajdoni hányad: ...........................................................

a szerzés ideje: .............................. év. Becsült forgalmi érték:* .................................................. Ft.

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….… (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ........................................................... ,

címe: .................................................................................................................................. város/község,

.................................................................................... út/utca, ........................................................ hsz.

(pontos cím hiányában: .............................................................................................................. helyrajzi szám),

alapterülete: ............................................. m2, tulajdoni hányad: ......................................................

a szerzés ideje: .............................. év. Becsült forgalmi érték:* .................................................. Ft.

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

 • a) személygépkocsi: ……………………………………….. típus ......................................... rendszám

a szerzés ideje: .............................................................. a gyártás éve: ............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................................... Ft.

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: .......................................

...................................................................................................................................................................

(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzembentartói jog).

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: igen / nem

(a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

........................................................... típus .................................................................... rendszám

a szerzés ideje: ........................................................... a gyártás éve: ............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................................... Ft.

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: .............................................

...................................................................................................................................................................

(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzembentartói jog).

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...............................................................................................................

fizetési számla száma: ............................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...............................................................................................................

fizetési számla száma: ............................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...............................................................................................................

fizetési számla száma: ............................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................................

 • a) fizetési számlával nem rendelkezem, vagy
 • b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...............................................................................................................

fizetési számla száma: ............................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...............................................................................................................

fizetési számla száma: ............................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...............................................................................................................

fizetési számla száma: ............................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................................

 • a) fizetési számlával nem rendelkezik, vagy
 • b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .................................. év .................. hó ............ nap


...................................................................
aláírás


Megjegyzés:

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.

Ha a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

2. melléklet

kép: /download/4023/resources/EJR_969438-image1.jpeg

Úrhida Község Önkormányzata

8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66.

hivatal.urhida@datatrans.hu; www.urhida.hu

Ügyfélfogadás: - Hétfői napokon: 800 órától - 1200 óráig és 1230 órától - 1530 óráig,

Szerdai napokon: 1300-1700 óráig, Pénteki napokon 800 órától – 1200 óráig

KÉRELEM

Lakhatási támogatás megállapítására

1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Kérelmező neve:.................................................................................................................................................. Születési neve:..................................................................................................................................................... Születési helye: …............................................................ Születési idő:…………év……………hó.…….nap.

Anyja neve: …....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………………………………….

Állampolgársága: magyar, egyéb: …………………………..

A kérelmező idegenrendészeti státusza[1]: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________

Családi állapota[2]: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él.

Lakóhely[3]:…………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………….……………

Életvitelszerűen a………….………………………………………………………………………………....címen élek.

Kérelmező telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………………………………

E-mail címe (nem kötelező megadni):........................................................

A megállapított támogatást a lakhatásomat legnagyobb mértékben veszélyeztető ……………………………………………… kiadásomhoz kérem folyósítani.

Szolgáltató neve: ………………………………………………………………………………………..………..

Fogyasztói azonosító, vevőkód stb. : …………………………………………….…………………..…………..

A kérelemben érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatás mérő készülék működik

- igen

- nem

Amennyiben igen nevezze meg a szolgáltatót:………………………………………………………………

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:……………..fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje (év, hónap, nap)

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni kapcsolat

1.

2.

3.

4.

5.

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a fenti táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy, aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

2. Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/élettárs

A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem[4]:………………………..

3. Lakásviszonyok

A lakásban tartózkodás jogcíme[5]:

- tulajdonos

- tulajdonos hozzátartozója

- haszonélvező

- bérlő

4. Nyilatkozatok

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

- Hozzájárulok, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

- Kijelentem, hogy a lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek a teljesítése esetén a döntés elleni fellebbezési jogomról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum:……………………………………

Aláírás:

Kérelmező:

A háztartás nagykorú tagjainak aláírása:

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A személyi adatok kitöltéséhez:

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek: számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

- húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

- huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

- huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

- tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek

 • a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
 • b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
 • c) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

A jövedelem típusai:

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálására irányuló kérelemhez - a kérelmező családi, háztartási viszonyaira figyelemmel – csatolni kell:

a) a család, valamint a háztartás tagjainak jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított igazolást,

b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt,

c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását,

d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot,

e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről,

f) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,

g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről,

h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

i) egyedülálló kérelmező esetében nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről,

j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,

k) albérlet, illetve szívességi lakáshasználat esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló szerződést, illetve nyilatkozatot,

l) ingatlanon fennálló haszonélvezeti jog esetén, annak hitelt érdemlő

m) a volt munkáltató hivatalos igazolását arra vonatkozóan, hogy a keresőtevékenység a kérelem előterjesztését megelőző 30 napon belül szűnt meg,

n) a lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló, a kérelem benyújtását megelőző hónap számláit,

o) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri,

p) a háztartás tagjainak vagyonnyilatkozatát.

3. melléklet

kép: /download/4023/resources/EJR_969439-image1.jpeg

Úrhida Község Önkormányzata

8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66.

hivatal.urhida@datatrans.hu; www.urhida.hu

Ügyfélfogadás: - Hétfői napokon: 800 órától - 1200 óráig és 1230 órától - 1530 óráig,

Szerdai napokon: 1300-1700 óráig, Pénteki napokon 800 órától – 1200 óráig

KÉRELEM

Eseti támogatás megállapítására

1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Kérelmező neve:.................................................................................................................................................. Születési neve:..................................................................................................................................................... Születési helye: …............................................................ Születési idő:…………év……………hó.…….nap.

Anyja neve: …....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………………………………….

Adóazonosító jele:………………………………………………………………………………………………

Állampolgársága: magyar, egyéb: …………………………..

A kérelmező idegenrendészeti státusza[6]: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________

Családi állapota[7]: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él.

Lakóhely[8]:…………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………….……………

Életvitelszerűen a………….…………………………………………………………………………....címen élek.

Kérelmező telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………………………………

E-mail címe (nem kötelező megadni):........................................................

A támogatás folyósítása:

 Házipénztárból  Postai úton  Ügyfél folyószámlájára:……………………..……..……………….....

2. Kérelmező háztartására vonatkozó adatok:

A lakás fűtésének módja[9]:

 gáz  villany  távfűtés  központi kazán

 egyedi  egyéb (pl.: kályha)

A lakásban tartózkodás jogcíme:

 tulajdonos  tulajdonos hozzátartozója  szívességi lakáshasználó

 bérlő

A lakás komfortfokozata:

 összkomfortos  komfortos  félkomfortos  komfort nélküli

 szükséglakás

A lakás nagysága: ……………m2 Szobák száma: ……………

A kérelmező és családja lakása, illetve a tulajdonában álló egyéb vagyon havi fenntartási költségének összege:

Költség típusa:

A kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett összeg:

A hátralék összesen:

Villanyszámla:

Gázdíj:

Víz- és csatornaszolgáltatás:

Távfűtés díja:

Lakásbérleti díj:

Közös költség:

Hiteltörlesztés:

Biztosítások díja (gépkocsi, lakás)

Vagyonhoz kapcsolódó adóterhek (gépkocsi, üdülő):

Egyéb:

Kérelmező közeli hozzátartozói (azonos lakcímen) élők száma:……………..fő

Kérelmező háztartásában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje (év, hónap, nap)

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni kapcsolat

1.

2.

3.

4.

5.

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a fenti táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy, aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

3. Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/élettárs

A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem/fő[10]:………………………..

4. A kérelem részletes indokolása (Az indokolásban szíveskedjen kitérni életkörülményeire, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetét megalapozó tényezőkre, a rendkívüli települési támogatás felhasználásának céljára.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Nyilatkozatok

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

- Hozzájárulok, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

- Kijelentem, hogy az eseti támogatás megállapítása iránti kérelmemnek a teljesítése esetén a döntés elleni fellebbezési jogomról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum:……………………………………

Aláírás:

Kérelmező:

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A személyi adatok kitöltéséhez:

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek: számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

- húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

- huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

- huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

- tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek

 • a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
 • b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
 • c) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

A jövedelem típusai:

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálására irányuló kérelemhez - a kérelmező családi, háztartási viszonyaira figyelemmel – csatolni kell:

a) a család, valamint a háztartás tagjainak jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított igazolást,

b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt,

c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását,

d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot,

e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről,

f) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,

g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről,

h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

i) egyedülálló kérelmező esetében nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről,

j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,

k) albérlet, illetve szívességi lakáshasználat esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló szerződést, illetve nyilatkozatot,

l) ingatlanon fennálló haszonélvezeti jog esetén, annak hitelt érdemlő igazolása

m) a volt munkáltató hivatalos igazolását arra vonatkozóan, hogy a keresőtevékenység a kérelem előterjesztését megelőző 30 napon belül szűnt meg.

4. melléklet

kép: /download/4023/resources/EJR_969440-image1.jpeg

Úrhida Község Önkormányzata

8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66.

hivatal.urhida@datatrans.hu; www.urhida.hu

Ügyfélfogadás: - Hétfői napokon: 800 órától - 1200 óráig és 1230 órától - 1530 óráig,

Szerdai napokon: 1300-1700 óráig, Pénteki napokon 800 órától – 1200 óráig

KÉRELEM

Temetési támogatás megállapítására

1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Kérelmező neve:.................................................................................................................................................. Születési neve:..................................................................................................................................................... Születési helye: …............................................................ Születési idő:…………év……………hó.…….nap.

Anyja neve: …....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………………………………….

Adóazonosító száma:……………………………………………………………………………………………

Állampolgársága: magyar, egyéb: …………………………..

A kérelmező idegenrendészeti státusza[11]: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________

Családi állapota[12]: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él.

Lakóhely[13]:…………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………….……………

Életvitelszerűen a………….………………………………………………………………………………....címen élek.

Kérelmező telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………………………………

E-mail címe (nem kötelező megadni):........................................................

A temetési támogatás megállapítását kérem, mivel az……………………………………. elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodtam.

A támogatás folyósítása[14]:

 Házipénztárból  Postai úton  Ügyfél folyószámlájára:……………………..……..……………….....

2. Nyilatkozatok

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Hozzájárulok, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

- Kijelentem, hogy a temetési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek a teljesítése esetére a döntés elleni fellebbezési jogomról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján, lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum:……………………………………

Aláírás:

Kérelmező:

A kérelemhez csatolni kell:

 • a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,
 • b) a elhunyt személy tekintetében a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

A kérelmet a halálesetet követően vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

5. melléklet

Úrhida Község Önkormányzata kép: /download/4023/resources/EJR_969441-image1.jpeg

8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66.

hivatal.urhida@datatrans.hu; www.urhida.hu

Ügyfélfogadás: - Hétfői napokon: 800 órától - 1200 óráig és 1230 órától - 1530 óráig,

Szerdai napokon: 1300-1700 óráig, Pénteki napokon 800 órától – 1200 óráig

KÉRELEM

Születési támogatás megállapítására

1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Kérelmező neve:.................................................................................................................................................. Születési neve:..................................................................................................................................................... Születési helye: …............................................................ Születési idő:…………év……………hó.…….nap.

Anyja neve: …....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………………………………….

Adóazonosító jele:………………………………………………………………………………………………

Állampolgársága: magyar, egyéb: …………………………..

A kérelmező idegenrendészeti státusza[15]: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________

Családi állapota[16]: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él.

Lakóhely[17]:…………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………….……………

Életvitelszerűen a………….…………………………………………………………………………....címen élek.

Kérelmező telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………………………………

E-mail címe (nem kötelező megadni):........................................................

2. Újszülöttre vonatkozó adatok:

Neve:................................................................................................................................................................... Születési neve:..................................................................................................................................................... Születési helye: …............................................................ Születési idő:…………év……………hó.…….nap.

Anyja neve: …....................................................................................................................................................

Lakcíme: …………………….…………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………………………………….

A támogatás folyósítása:

 Házipénztárból  Postai úton  Ügyfél folyószámlájára:……………………..……..………………....

3. Nyilatkozatok

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

- Hozzájárulok, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

- Kijelentem, hogy a születési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek a teljesítése esetére a döntés elleni fellebbezési jogomról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján, lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum:……………………………………

Aláírás:

Kérelmező:


A szociális ellátásra való jogosultság elbírálására irányuló kérelemhez csatolni kell:

 • a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • b) a kérelmező szülő személyi igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, valamint a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát.

A kérelmet a gyermek születését követő 1 éven belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő!

6. melléklet

kép: /download/4023/resources/EJR_969442-image1.jpeg

Úrhida Község Önkormányzata

8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66.

hivatal.urhida@datatrans.hu; www.urhida.hu

Ügyfélfogadás: - Hétfői napokon: 800 órától - 1200 óráig és 1230 órától - 1530 óráig,

Szerdai napokon: 1300-1700 óráig, Pénteki napokon 800 órától – 1200 óráig

KÉRELEM

köztemetés költségei megtérítésének részletekben történő megfizetésére, mérséklésére

1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Kérelmező neve:.................................................................................................................................................. Születési neve:..................................................................................................................................................... Születési helye: …............................................................ Születési idő:…………év……………hó.…….nap.

Anyja neve: …....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………………………………….

Állampolgársága: magyar, egyéb: …………………………..

A kérelmező idegenrendészeti státusza[18]: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________

Családi állapota[19]: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él.

Lakóhely[20]:…………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………….……………

Életvitelszerűen a………….………………………………………………………………………………....címen élek.

Kérelmező telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………………………………

E-mail címe (nem kötelező megadni):........................................................

Köztemetés megfizetésére kötelező határozat száma: …………………………………………………………...

Részletfizetési kérelem esetén a részletek száma:…………………………………………….(max. 12 hónap)

Mérséklésre irányuló kérelem esetén: teljes/részleges2 mentesítést kér

Elengedni kért összeg megjelölése: ……………………. Ft.

Amennyiben a kötelezettet elemi kár érte ennek megnevezése: …………………………………………………

A kár bekövetkezésének időpontja: ………………………………………………………………………………

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:……………..fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje (év, hónap, nap)

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni kapcsolat

1.

2.

3.

4.

5.

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a fenti táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan eltartott aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

2. Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/élettárs

A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

- Hozzájárulok, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

- Kijelentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a döntés elleni fellebbezési jogomról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum:……………………………………

Aláírás:

Kérelmező:

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A személyi adatok kitöltéséhez:

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek: számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

- húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

- huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

- huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

- tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

A jövedelem típusai:

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálására irányuló kérelemhez - a kérelmező családi, háztartási viszonyaira figyelemmel – csatolni kell:

 • a) a család, valamint a háztartás tagjainak jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított igazolást,
 • b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt,
 • c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását,
 • d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot,
 • e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről,
 • f) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,
 • g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről,
 • h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • i) egyedülálló kérelmező esetében nyilatkozatot az egyedülállóság tényéről,
 • j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,
 • k) albérlet, illetve szívességi lakáshasználat esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló szerződést, illetve nyilatkozatot,
 • l) igazolást a kérelmező vagy az általa eltartott személy tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről,
 • m) elemi kár bekövetkezéséről a kár tényét tartalmazó okmány (pl. biztosító, mezőgazdasági igazgatási szerv, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv stb.), vagy - ha nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal - a károsult által kiállított nyilatkozat

[1] Nem magyar állampolgár esetén
[2] A megfelelő rész aláhúzandó
[3] A lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok
[4] Ügyintéző tölti ki
[5] A megfelelő rész aláhúzandó
[6] Nem magyar állampolgár esetén
[7] A megfelelő rész aláhúzandó
[8] A lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok
[9] A megfelelő helyen „X”-el jelölje
[10] Ügyintéző tölti ki
[11] Nem magyar állampolgár esetén
[12] A megfelelő rész aláhúzandó
[13] A lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok
[14] A megfelelő helyen „X”-el jelölje
[15] Nem magyar állampolgár esetén
[16] A megfelelő rész aláhúzandó
[17] A lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok
[18] Nem magyar állampolgár esetén
[19] A megfelelő rész aláhúzandó
[20] A lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok