Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

Úrhida Község Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

Hatályos: 2020. 08. 18

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói  hatáskörében  eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés


1. Értelmező rendelkezések


  1. § E rendelet alkalmazása tekintetében:


  1. Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrő szóló 2013. évi V. törvény  8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy.
  2. Temetéssel kapcsolatos költségek: halott-szállítás költségei, hamvasztási költségek, sírhelyváltás, ravatalozás költségei, kegyeleti és vallási szertartás költségei, kegyeleti kellékek költségei .


2. Elhunytakról való megemlékezés


2. § Úrhida Község Díszpolgára, címmel díjazott természetes személy, elhalálozása esetén

a) az elhunytról  méltó  módon  meg  kell  emlékezni  a  Képviselő-testület  következő  rendes ülésén és Úrhida község hivatalos honlapján meg kell jelentetni egy rövid megemlékezést,

b) az Úrhidai Polgármesteri Hivatal épületére a halálesetről történt tudomásszerzést követően a temetés időpontjáig terjedő  időtartamra  fekete zászlót kell kihelyezni ,

c) a temetésen biztosítani kell a település méltó képviseletét.


3. Saját halottá nyilvánítás


3. § (1) Úrhida Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elhalálozása esetén saját halottjának nyilváníthatja Úrhida Község Díszpolgára, címmel díjazott természetes személyt.


(2) Az Önkonnányzat saját halottjává nyilvánításhoz az elhunyt hozzátartozójának jóváhagyását előzetesen be kell szerezni.4. § (1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást a polgármester és az önkormányzati képviselők kezdeményezhetik.


(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról és az 5. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet összegének meghatározásáról a polgármester dönt.


5. § ( 1) A hozzátartozók szándékának és az elhunyt végakaratának figyelembevételével, az elhunyt hozzátartozójával történő megállapodás szerint az Önkormányzat a saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos temetéssel kapcsolatos költségeket viseli.


(2) Az (1) bekezdsében foglaltak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés általános tartalékából kell biztosítani. A temetésel kapcsolatos - önkormányzat által viselt számlával igazolt költségek összege a bruttó 500.000.-Ft-ot nem haladhatja meg.6. § Az Önkormányzat saját halottjának temetésével, kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról - a hozzátartozóval történő egyeztetés után - a polgármester gondoskodik.


4. Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet 2020. augusztus 18-án 15 óra 30 perckor lép hatályba.Bognár József                                                            dr. Pahola Tünde

polgármester                                                                  jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. augusztus 18-án 15 óra 20 perckor megtörtént.


dr. Pahola Tünde

          jegyző