Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 05

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 37 118 e Ft-ban,


b) bevételi főösszegét 41 880 e Ft-ban állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak részletezését e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.4. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási-ütemtervének alakulását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.5. § A képviselőtestület az önkormányzat létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.6. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.7. § Az önkormányzat 2014. évi maradvány-kimutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. mellékletben foglalt részletezés alapján 43 303 e Ft-ban állapítja meg.10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet tartalmazza.11. § Az önkormányzatnál

     a) ellátottak térítési díj, illetve kártérítésének méltányossági alapon elengedése,

     b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése,

     c) helyi adóknál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség adása,

     d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezmény nyújtása,

     e) egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése

az év folyamán nem történt.Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2015. április 30.           

                           Máté-Botos Ivett                                                       Károlyné Csobod Hajnalka

                             polgármester                                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. május 04. napján kihirdetésre került.
Hosszúvíz, 2015. május 04.                                                                                                    Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                  jegyző