Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 22

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 42.371.356 Ft-ban,

ezen belül:

  • Működési célú kiadások:                                      26.540.676 Ft,

- Személyi jellegű kiadások                            15.012.144 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                          2.348.141 Ft,

- Dologi kiadások                                              7.995.470 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         0 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                         590.758 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.              594.163 Ft.

  • Felhalmozási célú kiadások:                                 15.830.680 Ft

- Beruházások                                                   6.837.818 Ft,

- Felújítások                                                      8.989.862 Ft,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások                        3.000 Ft.


b) bevételi főösszegét 67.595.530 Ft-ban

            ezen belül

  • Működési célú bevételek:                                     56.525.075 Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai     15.870.309 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei           28.950.754 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                     1.147.068 Ft,

- Működési bevételek                                       1.601.545 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele               8.383.064 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések        572.335 Ft.

  • Felhalmozási célú bevételek:                               11.070.455 Ft,

- Felhalmozási célú támogatások                   11.070.455 Ft.


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 90.683.120 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.év előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2019. május 20.                        Máté-Botos Ivett                                                   Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2019. május 21. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2019. május 21.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző