Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgálatásról

Hatályos: 2014. 04. 16 - 2016. 06. 27

 

 SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2014.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL


Szántód Község Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya, alapfogalmak

1.§


(1) E rendelet hatálya kiterjed Szántód község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan, önálló lakó és üdülőegység használójára ( a továbbiakban: ingatlanhasználó ).

(2) E  rendelet alkalmazásában

  1. Lakóegység/üdülőegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas.
  2. Lakóingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban lakóingatlanként, vagy ezzel azonos használati módot jelentő fogalommal - lakóház, lakás, társas lakóház - megjelölt ingatlan.
  3. Üdülőingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülő ingatlanként, vagy ezzel azonos használati módot jelentő fogalommal - nyaraló, hétvégi ház, társas üdülő - megjelölt ingatlan.
  4. E  rendeletben használt fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakon túl a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.


2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa

2.§


(1) Az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladéknak – ide értve a háztartásban keletkező, vegyes hulladékot és elkülönítetten gyűjtött hulladékot – az ingatlanhasználóktól a közszolgáltató általi összegyűjtésére és hulladékkezelési létesítménybe történő szállítására,

b) a közszolgáltató által üzemeltetett, közterületen elhelyezett gyűjtőponton, elkülönítetten gyűjtött hulladéknak a közszolgáltató általi összegyűjtésére és hulladékkezelési létesítménybe történő szállítására,

c) a természetes személy ingatlanhasználóknál keletkezett, a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladéknak az ingatlanhasználóktól a közszolgáltató általi összegyűjtésére és hulladékkezelési létesítménybe történő szállítására.

(3) A közszolgáltatási terület Szántód község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(4) Szántód község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatást a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8600 Siófok, Hock János köz 2. végzi közszolgáltatási szerződés alapján.

(5) Szántód község közigazgatási területén keletkezett települési hulladék elhelyezésére kijelölt lerakóhely a somi hulladékkezelő telep.


  1. A közszolgáltatás igénybevételének rendje

3.§


(1) Az ingatlanhasználó a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltatás a lakóingatlanok használói részére egész évben, üdülőingatlanok használói részére április 1. napjától szeptember 30. napjáig áll rendelkezésre.

(3) Üdülőingatlanok használói részére az év (2) bekezdésben meghatározott időszakán kívül nincs szervezett közszolgáltatás, de az ingatlan használója továbbra is köteles gondoskodni az ingatlanon keletkező települési hulladék összegyűjtéséről és kezeléséről.

(4)  közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződéses jogviszony létrejön az alábbi feltételek bármelyikének teljesülésével:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével,

b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását igazolja vagy

c) a szerződés írásba foglalásával.

4.§


(1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött/vegyes hulladékának elhelyezésére köteles a közszolgáltatóval e rendelet előírásainak figyelembevételével egyedi szerződést kötni. A szerződés tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére.

(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, köteles a közszolgáltatóval egyedi szerződést kötni. A szerződés tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amelyik nem a közszolgáltatóval köt a (3) bekezdésben meghatározott hulladék elhelyezésére szerződést, köteles hulladékgazdálkodási létesítmény által kiállított számlával vagy befogadó nyilatkozattal igazolni hulladékának a létesítményben történő elhelyezését.


5.§


(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználóknál keletkező lomhulladék elszállításáról évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az önkormányzat az ingatlanhasználókat a képújság, a honlap és hirdetmények útján tájékoztatja. A lomhulladékot csak a lomtalanításról szóló önkormányzati tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően lehet a közterületen elhelyezni.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az (1)-(2) bekezdésében meghatározott szolgáltatást nem jogosult igénybe venni.

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot jogosult nyitvatartási időben a létesítmény működési rendje szerint a siófoki hulladékudvarba beszállítani.


6.§


(1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek közszolgáltatás keretében történő, hulladékfajta – papír, műanyag, üveg – szerinti elkülönített gyűjtése szelektív hulladékgyűjtő pontokon történik.

(2) Az kijelölt hulladékgyűjtő pontok helye:

a)Erdészet előtti tér          hrsz.:  864,

b) SPAR Áruház              hrsz.:  874,

c) Jókai utca                     hrsz: 1289,

d) Rege utca                     hrsz:     88,

e) Partivilla sor                 hrsz.:   535,

f) Móricz Zsigmond út     hrsz.:   193.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a települési hulladék elkülönített gyűjtésére a hulladékgyűjtő pontokat nem jogosult igénybe venni.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, résztvevőinek jogai és kötelezettségei

7.§


(1) A települési hulladék rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltató

a) január – június és szeptember – december hónapokban heti egy alkalommal hétfői napon,

b) július – augusztus hónapokban heti két alkalommal hétfő és pénteki napon köteles gondoskodni.

(2) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a képújság, a honlap és hirdetmények útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

(3) A települési hulladékot a szállítás napján reggel 7 óráig az ingatlan bejárata előtti közterületre a közszolgáltató szállító járművéhez rendszeresített, a 8.§ (6) bekezdésében meghatározott űrtartalmú, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott érvényes azonosító jellel ( matrica ) ellátott gyűjtőedényben kell kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.

(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében, köteles a gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét az ingatlanhasználó részére biztosítani.

(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elhelyezésre az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák megvásárlásával és felhasználásával, továbbá a többletszolgáltatás egyedi megrendelésével jogosult.


8.§


(1) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosságtól mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése és elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.

(2) A gyűjtés idejére, a gyűjtőedény közterületre történő kihelyezése és a gyűjtést követően az ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, vagy tárolása kizárólag az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával történhet.

(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató szállító járműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele az önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.

(5) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot és olyan anyagot elhelyezni ( maró anyag, forró hamu, folyadék, zsiradék, állati tetem, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és építési törmelék ), amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(6) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék maximális tömege:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében                15 kg

b) 120 literes gyűjtőedény esetében              25 kg

c) 240 literes gyűjtőedény esetében              50 kg

d) 1.100 literes gyűjtőedény esetében          250 kg lehet.


9.§


(1) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új gyűjtőedény biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(2) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) nem érvényes azonosító jellel ellátott gyűjtőedényben került kihelyezésre,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy kezelhető,

c) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt   a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel  megközelíteni.

(4) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem 7.§ (6) bekezdés szerinti műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítását az ingatlanhasználó egyedileg nem rendelte meg.


10.§


  1. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím - kezelésére az e §-ban foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
  2. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  3. A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.
  4. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására és a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása céljára használhatja fel a szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig.4. A díjfizetési kötelezettség és a szüneteltetés esetei

11.§


(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó díjat köteles a közszolgáltatónak fizetni. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és honlapján köteles közzétenni, a díj változásáról az ingatlanhasználókat írásban köteles értesíteni.

(2) A közszolgáltatási díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 120 liter térfogatú gyűjtőedény rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó eltérő térfogatú gyűjtőedény elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be.

(3) Az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, gazdálkodó szervezet ingatlanhasználótól az egyedi szerződésben meghatározott időpontban, számla ellenében jogosult a közszolgáltató beszedni. Az ingatlanhasználó a számlán szereplő határidőn belül köteles a díjat kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel.

(4) Nem kell az ingatlanhasználónak a közszolgáltatási díjat megfizetni:

a) mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve;

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget közszolgáltatási kötelezettségének.


12.§


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybe vett gyűjtőedénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény ürítését igényli, ezt a közszolgáltatónak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig írásban kell bejelentenie.

(2) Ha az ingatlanhasználó bejelentésében nem jelöli meg megváltozott igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.

(3) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó nevének és lakcímének/értesítési címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő használó köteles megfizetni. Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.


13.§


(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetés a bejelentést követő hónap első napján kezdődik. A szüneteltetés csak teljes naptári hónapokra és a tárgyévre vonatkozhat.

(2) Bejelentésével egyidejűleg az ingatlanhasználó nyilatkozatot tesz arról, hogy a szüneteltetés ideje alatt az ingatlant nem használja és az ingatlanán települési hulladék nem keletkezik, valamint átadja a szolgáltatónak a gyűjtőedényről eltávolított azonosító jelet (matricát).

(3) A szüneteltetés jogalapjának fennállását, a közszolgáltató képviselőjének jelenlétében, az ingatlanhasználó az ingatlanon mért nullás vízfogyasztással – egyedi vízóra hiányában nullás villanyáram fogyasztással – köteles igazolni. Nullás vízfogyasztásnak tekintendő, ha a vízmérő óra kezdő és záró állása között legfeljebb 3 m3 vízfogyasztás – egyedi vízóra hiányában a villanyóra kezdő és záró állása között legfeljebb 50 kWh áramfogyasztás – jelentkezik.

(4) A közszolgáltató a mérőóra leolvasására kialakított eljárásrendjét köteles az ügyfélszolgálatán és a honlapján közzétenni.

(5) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó bejelentését az ingatlanhasználó a szüneteltetés megkezdését megelőző hónap 20. napjáig teheti meg. Amennyiben az ingatlanhasználó bejelentésében a szüneteltetés végét nem jelölte meg, az ingatlan újbóli használatba vételét a szüneteltetés megszűnését megelőző hónap 20. napjáig kell bejelenteni.

(6) A szüneteltetés megszűnésekor a közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a gyűjtőedényen elhelyezendő új azonosító jelet (matricát) biztosít.

 (8) Amennyiben az ingatlanhasználó a bejelentésében foglaltaktól eltérően, a közszolgáltatást mégis igénybe veszi, vagy a szüneteltetés e §-ban foglalt feltételei nem állnak fenn, a közszolgáltatás díját a szüneteltetés időtartamára a Ptk. szerinti késedelmi kamattal megemelt összegben kell megfizetni.


7. Záró rendelkezések

14.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet és a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 14/2007.(XII.7.) önkormányzati rendelet.


Szántód,2014.április 14.            Vizvári Attila                                                                      Dr. Kiss Pál

             polgármester                                                                 címzetes főjegyzőKihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szántód hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2014. április 15. napján.                                                                                                          Dr. Kiss Pál

                                                                                                      címzetes főjegyző1. melléklet a 4 /2014.(IV.15.) önkormányzati rendelethezA KÖZSZOLGÁLTATÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS

EGYES TARTALMI ELEMEI


1.)        A szerződésben meg kell jelölni:

- a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével,

- a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, időtartamát,

- a teljesítés helyét pontos cím szerint,

- a gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,

- az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat, az ürítési időszakokat

2.)        A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

- a gyűjtőedény(ek) használatának módjáról,

- a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről,

- a szerződés felmondásának feltételeiről,

- az irányadó jogszabályok meghatározásáról,

- polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.