Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 27

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 19 755 ezer Ft-ban,

              ezen belül:

  • Működési célú kiadások:                                                  18 373 ezer Ft

- Személyi jellegű kiadások                                       10 167 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      2 110 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                 5 225 ezer Ft

- Támogatásértékű működési kiadások                           180 ezer Ft

- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre                      133 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          75 ezer Ft

- Támogatási kölcsön nyújtása Áh-n kívülre                      50 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                         371 ezer Ft

- Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.                      62 ezer Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                               1 382 ezer Ft

- Beruházások                                                            1 372 ezer Ft

- Részesedés vásárlás                                                    10 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 24 300 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                  24 174 ezer Ft

- Intézményi működési bevételek                                  1 302 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                 1 295 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás                       9 978 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                         6 159 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                            201 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                       426 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatér. Áh-n kívülről                     50 ezer Ft

- Előző évek pénzm. működési célú igénybevét.             4 763 ezer Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                    26 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                             26 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 40 616 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2016. május 25.           

           Máté-Botos Ivett                                                                  Hajdu Szabina

             polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 26. napján kihirdetésre került.
Hosszúvíz, 2016. május 26.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző