Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 22 538 434 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                    22 238 434 Ft

               - személyi jellegű kiadások                                        10 884 394 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                      2 313 419 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                  8 068 155 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                         140 000 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                     406 839 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.             425 627 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                   300 000 Ft

               - beruházások                                                               300 000 Ft


b) bevételi főösszegét 29 054 690 Ft-ban

ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                   26 055 234 Ft

               - önkormányzatok működési támogatásai                    12 321 776 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                           6 788 758 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                 1 152 923 Ft

               - működési bevételek                                                     868 194 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                            4 444 073 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                      479 510 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                2 999 456 Ft

               - felhalmozási célú támogatások áh-on belülről              2 999 456 Ft           

                                         

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 39 225 805 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2017. május 29.


           

              Máté-Botos Ivett                                                                   Hajdu Szabina

                polgármester                                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2017. május 30.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző