Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 59.219.596 Ft-ban,

ezen belül: Működési célú kiadások:                                     34.998.616 Ft

- Személyi jellegű kiadások                             17.939.909 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                           2.654.940 Ft,

- Dologi kiadások                                             13.337.810 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          0 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                          493.622 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.               572.335 Ft.

ezen belül: Felhalmozási célú kiadások:                                24.220.980 Ft

- Beruházások                                                    3.433.109 Ft,

- Felújítások                                                      20.787.871 Ft,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 0 Ft.


b) bevételi főösszegét 60.577.934 Ft-ban

ezen belül: Működési célú bevételek:                                     36.356.954 Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai       16.257.645 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei              10.331.172 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                          833.962 Ft,

- Működési bevételek                                          3.403.691 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                 4.899.254 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések           631.230 Ft,

ezen belül: Felhalmozási célú bevételek:                                24.220.980 Ft

- Felhalmozási célú támogatások                        3.896.060 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                20.324.920 Ft,

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 93.230.159 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2020. július 08.
                        Máté-Botos Ivett                                                  Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. július 09. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2020. július 09.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző