Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 30.574.193 Ft-ban,

ezen belül:   Működési célú kiadások:                                     27.429.693 Ft

- Személyi jellegű kiadások                               14.624.108 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                             2.564.617 Ft,

- Dologi kiadások                                                 9.308.971 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   50.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                            402.487 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.                 479.510 Ft.

ezen belül:   Felhalmozási célú kiadások:                                  3.144.500 Ft

- Beruházások                                                      3.144.500 Ft,


b) bevételi főösszegét 38.957.257 Ft-ban

ezen belül:   Működési célú bevételek:                                     35.925.807 Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai         15.896.338 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                  9.217.398 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                          1.322.056 Ft,

- Működési bevételek                                            2.379.596 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                   6.516.256 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések             594.163 Ft,

ezen belül:   Felhalmozási célú bevételek:                                  3.031.450 Ft

- Felhalmozási célú támogatások                          3.031.450 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 66.548.161 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2018. május 28.
                        Máté-Botos Ivett                                                  Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2018. május 29.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző