Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról

Hatályos: 2017. 05. 03 - 2017. 06. 15

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A rendelet hatálya Szántód község közigazgatási területén a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője közreműködésével történő házasságkötés során nyújtott szolgáltatást igénybevevőkre terjed ki.


  1. §[1] Házasságkötés céljára az önkormányzat az önkormányzati hivatal és a Közösségi Ház helyiségét ( a továbbiakban együtt: hivatali helyiség ) a Szántód, Iskola u.9. szám alatt biztosítja.


3. § (1)[2] Kérelemre a házasság hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül is megköthető. A kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A jegyző a kérelemnek hely ad, amennyiben megfelelő idő áll rendelkezésre két házasságkötés között, és a kérelmezők

a) a tanúk, és szükség esetén a tolmács, vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,

b) gondoskodnak a házasságkötés ünnepélyes kereteiről,

c) gondoskodnak az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli helyszínre utazásáról, a hivatali helyiségbe való visszautazásáról és

d) gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi iratok biztonságos szállításáról, és a hivatali helyiségen kívüli helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.


(1a) [3]Az anyakönyvvezető a jegyző engedélye alapján hivatali munkaidőn kívül hétfő-csütörtök napokon 16,30 – 19,00 óráig; pénteki napon 14,00 – 19,00 óráig; szombati napon 10,00 – 19,00 óráig működhet közre házasságkötésnél, kivéve az anyakönyvi eljárásáról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napokat.


(2) [4]Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában ünnepélyes keretek alatt a hagyományos értékrend szerinti feltételeket kell érteni, melyek nem térhetnek el az általános közízléstől. Az anyakönyvvezető megtagadja a hivatali helyiségen kívüli helyszínen való közreműködést, ha a helyszínre érve megállapítja, hogy a körülmények megváltoztak, az ünnepélyes keretek nem biztosítottak. Ilyen esetben a házasságot a hivatali helyiségben lehet megkötni.


(3) A jegyző rendkívüli körülmény fennállása esetén is engedélyezheti a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését. Rendkívüli körülmény a közeli halállal fenyegető helyzet, valamint valamelyik házasuló fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, amely miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés, melynek fennállásáról orvosi igazolás, vagy közeli halállal fenyegető helyzet esetében az orvosnak az anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozata szükséges.


(4) Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon.[5]


  1. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőben térítésmentesen működik közre rendkívüli körülmény fennállása miatt engedélyezett hivatali helyégen kívüli helyszínen.


(2) A hivatali munkaidőn, és az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az                 5. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.


5. § (1) Az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként, a következő díjat kell megfizetni:

a) hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben 15.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000 Ft.

b) templomban 15.000,- Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000,- Ft.

c) a házasuló felek otthonában, közterületen és vendéglátóhelyen 40.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 15.000 Ft.

d) Hajón 60.000,- FT. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000,- Ft.


(2) A díjat a házasságkötési szándék bejelentésekor, vagy a hivatali helyiségen kívüli helyszín engedélyezésekor a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kell megfizetni, legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanapon.


  1. §  Az önkormányzat az anyakönyvvezetői közreműködés 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díját átvállalja, és az anyakönyvvezető, munkaadó által fizetendő közterhekkel növelt bruttó díja mértékéig a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal részére közvetlenül megfizeti, amennyiben a házasuló felek legalább egyike szántódi lakos.


  1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet.


Szántód, 2017. június 16.                                                                                                                      Dr. Kiss Pál

        címzetes főjegyző


[1]

Módosította a 6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017.június 17.napjától

[2]

Módosította a 6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése az első mondatot. Hatályos 2017.június 17.napjától

[3]

Kiegészítette a 6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 2.§  (2) bekezdése. Hatályos: 2017.június 17.napjától.

[4]

Módosította a 6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos : 2017.június 17.napjától

[5]

Hatályon kívül helyezte a 6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet  3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017.június 17.napjától