Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 12. 30


Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szántód község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) teljes körére, a közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), ahol háztartási szennyvíz keletkezik, és az ingatlan nincs rácsatlakoztatva a szennyvíz közcsatorna hálózatra.


2.§

(1)  A közszolgáltatás kiterjed a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.

(2)  Szántód község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok, Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató, 10 éves közszolgáltatási szerződés alapján, kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.

(3) A begyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett siófoki szennyvíztisztító telepen (8600 Siófok, Kele u. 93.) kell elhelyezni.

(4) A háztartási szennyvíz begyűjtéséről az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


3.§

 (1) A háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró gépjárművel végezhető.

(2) A begyűjtésre használt gépjárművön a közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvashatóan fel kell tüntetni.

(3) Amennyiben a háztartási szennyvíz begyűjtése közben szennyeződés keletkezik, a közszolgáltató köteles a szennyezett területet haladéktalanul megtisztítani és fertőtleníteni.

(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.

(5) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendseres teljesítésére és nyilvántartási rendszer működtetésére.

                                                                           

4.§

 1. A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.
 2. A közszolgáltató a közszolgáltatást azokban az esetekben, ahol a rendszeres elszállításra az ingatlantulajdonossal szerződést kötött, a szerződésben meghatározott napokon, egyedi megrendelés esetén annak regisztrálását követő 3 munkanapon belül köteles elvégezni.
 3. A közszolgáltató a munka elvégzéséről köteles az ingatlantulajdonos részére számlát kiállítani és küldeni, melynek formája az ingatlantulajdonos választása alapján készpénz-átutalási megbízás vagy átutalásos számla.


5.§

 1. A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között az erre vonatkozó írásos szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
 2. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának és felmondásának feltételeit.


6.§

(1) Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtését az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül, az építési hatóság által engedélyezett módon kialakított, vízzáró közműpótló berendezésben köteles végezni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezés

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.

(3)  A háztartási szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(4) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó igényét a közszolgáltató balatonszéplak-alsói telephelyének diszpécserénél telefonon jelentheti be, az erre a célra fenntartott telefonszámokon, hétfőtől – péntekig 7.30 – 15.30 óra közötti időszakban.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben, évente legalább egy alkalommal elvégeztetni a közszolgáltatást, és az elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét, biztosítani.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért, a szállító eszköz névleges térfogata alapján, a közszolgáltató számláján szereplő határidőben és módon köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.


7.§

(1) [1] A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2020. január 1. napjától

a) Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében

aa) alapdíj: 7 086 Ft / forduló + Áfa

ab) ürítési díj: 600 Ft / m3 + áfa összegben


b) Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében

ba) alapdíj: 22 857 Ft / forduló + Áfa

bb) ürítési díj: 2 218 Ft / m3 + áfa összegben.

       A közszolgáltatási díjra a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján meghatározott vízterhelési díj kerül felszámításra.

 (2) A közszolgáltató a következő évi díjkalkulációt a megelőző év november 10-ig nyújthatja be az önkormányzat számára. A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.

8.§

(1) Az üdülőingatlanok, az időlegesen használt ingatlanok és a nem használt ingatlanok tulajdonosai előzetes bejelentés alapján kötelesek gondoskodni a közszolgáltatás igénybevételéről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonosai mentesülnek a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben az ingatlanon igazolható módon nem történik vízfogyasztás.


9.§

 1. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok ( a természetes személyazonosító adatok valamint a lakcím ) kezelésére az e §-ban foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
 2. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 4. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével-, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralék behajtására használhatja fel.


10. §

 1. Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
 2. Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet.


11. §

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Szántód, 2017. november 30.


                               Vizvári Attila sk.                                                          Köselingné dr. Kovács Zita sk.

                         polgármester                                                                aljegyző

[1]

Módosította a 13/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet, a 11/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet, a 10/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. január 1.napjától.