Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2013. 05. 01

Szántód Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. A rendelet hatálya, célja


1. §

(1) A rendelet hatálya Szántód Község  közigazgatási területére terjed ki.

(2) Szántód Község  közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2. Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1.  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. §

(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Szántód Község  Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4) A lakótelkek épületei közötti ún. szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

 (5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.


4. §

(1) A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Szántód Község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.

(2) A község közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.5. §

(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen, valamint alkalmazni kell az Mötv. 14.§.(2)-(3) bekezdéseit.

(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet,

(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b) élete, munkássága valamely módon Szántód Községhez kötődik.

c) Szántódhoz nem kötődő, de az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű személy.


  1. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

6. §

(1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a jegyző,

c) a Képviselő-testület bizottsága, 

d) a helyi önkormányzat képviselője,

e) Szántód Község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

f) Szántód Község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes, vagy jogi személy. 

(3) A beérkezett javaslatokat a képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményezi.

 (4) Közterületi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-bizottságtól, és az Mötv. 14.§. (3) bekezdés esetén az Önkormányzat beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.7. §

 Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést legalább két fordulóban kell tárgyalni, és a két forduló között legalább 15  napra helyben szokásos módon, közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


8. §

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről, értesíteni kell a Járási Hivatalt (az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt), az illetékes rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.


III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


9. §

(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni, azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 

(4) Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe venni. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. 

(5) Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), vagy új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia, esetleges alátöréssel.

(6) Az elnevezni kívánt új ingatlanhoz legközelebb eső házszámot kell alkalmazni, az ABC nagybetűinek alátörésével.


10. §

(1) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva, 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák (folyópart, árokpart) házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.


11. §

(1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés alkalmazható.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


12. §

A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.


IV. FEJEZET

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE

  1. Névtáblák elhelyezésének szabályai


13. §

(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.


14. §

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


  1. Házszámtábla elhelyezésének szabályai

15. §

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.


V. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szántód, 2013.április 30.


Vizvári Attila                                                     Dr. Kiss Pál

       polgármester                                                  címzetes főjegyző


Mellékletek