Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgálatásról

Hatályos: 2016. 06. 29 - 2018. 02. 06


Szántód Község Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya, alapfogalmak


1.§


 1. E rendelet hatálya kiterjed Szántód község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan, önálló lakó és üdülőegység használójára ( a továbbiakban: ingatlanhasználó ).
 2. E rendelet alkalmazásában
 1. Lakóegység/üdülőegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas.
 2. Lakóingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban lakóingatlanként, vagy ezzel azonos használati módot jelentő fogalommal - lakóház, lakás, társas lakóház - megjelölt ingatlan.
 3. Üdülőingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülő ingatlanként, vagy ezzel azonos használati módot jelentő fogalommal - nyaraló, hétvégi ház, társas üdülő - megjelölt ingatlan.
 4. Gyűjtőedény[1]:
 1. települési hulladék gyűjtésére kötelezően használandó gyűjtőedény: a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos mérettel rendelkező, merev falú hulladékgyűjtő edényzet;
 2. többlet települési hulladék gyűjtésére kötelezően használandó gyűjtőedény: közszolgáltató által rendszeresített, külön megvásárolható műanyag zsák;
 3. zöldhulladék gyűjtésére kötelezően használandó gyűjtőedény: a szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet vagy a közszolgáltató által rendszeresített, külön megvásárolható, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsák;
 4. házhoz menő elkülönített gyűjtés esetében kötelezően használandó gyűjtőedény: a közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsák.
 1. E rendeletben használt fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakon túl a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.


2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa


2.§


 1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.
 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed
 1. az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladéknak – ide értve a háztartásban keletkező, vegyes hulladékot és elkülönítetten gyűjtött hulladékot – az ingatlanhasználóktól a közszolgáltató általi összegyűjtésére és hulladékkezelési létesítménybe történő szállítására,
 2. [2]
 3. a természetes személy ingatlanhasználóknál keletkezett, a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladéknak az ingatlanhasználóktól a közszolgáltató általi összegyűjtésére és hulladékkezelési létesítménybe történő szállítására.
 1. A közszolgáltatási terület Szántód község teljes közigazgatási területére kiterjed.
 2. [3]Szántód község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft. 8600 Siófok, Papfődi u.3. végzi közszolgáltatási szerződés alapján. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet a teljes közszolgáltatási területen, teljes körűen a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8600 Siófok, Papfődi u.3. alvállalkozóként látja el.
 3. [4]Szántód község közigazgatási területén keletkezett települési hulladék elhelyezésére kijelölt lerakóhely a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ 8655 Som, külterület 0159 hrsz.
 4. [5]A közszolgáltatási területen elhagyott hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató az önkormányzat egyedi megrendelése alapján külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint gondoskodik.


 1. A közszolgáltatás igénybevételének rendje


3.§


 1. Az ingatlanhasználó a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével köteles gondoskodni.
 2. A közszolgáltatás a lakóingatlanok használói részére egész évben, üdülőingatlanok használói részére április 1. napjától szeptember 30. napjáig áll rendelkezésre.
 3. Üdülőingatlanok használói részére az év (2) bekezdésben meghatározott időszakán kívül nincs szervezett közszolgáltatás, de az ingatlan használója továbbra is köteles gondoskodni az ingatlanon keletkező települési hulladék összegyűjtéséről és kezeléséről.
 4. A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződéses jogviszony létrejön az alábbi feltételek bármelyikének teljesülésével:
 1. a közszolgáltatás első igénybevételével,
 2. ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását igazolja vagy
 3. a szerződés írásba foglalásával.

4.§


 1. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött/vegyes hulladékának elhelyezésére köteles a közszolgáltatóval e rendelet előírásainak figyelembevételével egyedi szerződést kötni. A szerződés tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.
 2. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
 3. Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, köteles a közszolgáltatóval egyedi szerződést kötni. A szerződés tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amelyik nem a közszolgáltatóval köt a (3) bekezdésben meghatározott hulladék elhelyezésére szerződést, köteles hulladékgazdálkodási létesítmény által kiállított számlával vagy befogadó nyilatkozattal igazolni hulladékának a létesítményben történő elhelyezését.


5.§


 1. A közszolgáltató az ingatlanhasználóknál keletkező lomhulladék elszállításáról évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az önkormányzat az ingatlanhasználókat a képújság, a honlap és hirdetmények útján tájékoztatja. A lomhulladékot csak a lomtalanításról szóló önkormányzati tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően lehet a közterületen elhelyezni.

(1/a) [6]A közszolgáltató az ingatlanhasználóknál keletkező, az a)-c) pontban foglaltaknak megfelelően kihelyezett zöldhulladékot, házhoz menő külön gyűjtőjárattal, korlátlan mennyiségben  elszállítja. A zöldhulladék kihelyezhető

 1.  legfeljebb 120 cm hosszú, 40 cm átmérőjű és 25 kg tömegű méretre kötegelve,
 2. a szolgáltató szállítóeszközéhez  rendszeresített szabványos gyűjtőedényben, mely lehet a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény, amennyiben abban kizárólag a zöldhulladék került elhelyezésre, vagy
 3. az ingatlanhasználó választása szerint a közszolgáltató által rendszeresített, külön megvásárolható, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban
 1.  [7]A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az (1) – (1/a) bekezdésben meghatározott szolgáltatást nem jogosult igénybe venni.
 2. [8]Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező lomhulladékot, elkülönítetten gyűjtött hulladékot, valamint a közszolgáltató engedélyei és belső szabályzata szerinti egyéb hulladékot ( elektronikai hulladékok, egyes veszélyes hulladékok ) jogosult nyitvatartási időben a létesítmény működési rendje szerint a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokba beszállítani.


6.§[9]


(1)  A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek közszolgáltatás keretében történő, hulladékfajta szerinti elkülönített gyűjtése papír, műanyag és üveg esetében házhoz menő gyűjtéssel történik.

 (2) A házhoz menő elkülönített gyűjtés esetében a lakóingatlanok és az üdülőingatlanok használói a műanyag, a papír és az üveg gyűjtéséhez  a közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsákot kötelesek igénybe venni.”


 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje, résztvevőinek jogai és kötelezettségei


7.§


 1. A települési hulladék rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltató
 1. január – június és szeptember – december hónapokban heti egy alkalommal hétfői napon,
 2.  július – augusztus hónapokban heti két alkalommal hétfő és pénteki napon köteles gondoskodni.

(1/a) [10]A házhoz menő elkülönített gyűjtés keretében a hulladék rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltató keddi napon gondoskodik a következő rend szerint:

       a) január – május és szeptember – december hónapokban papír, műanyag  és üveg esetében minden hónap első keddi napján,

       b) június – augusztus hónapokban papír és műanyag esetében minden hónap első és harmadik keddi napján, üveg esetében minden hónap első keddi napján.

(1/b) [11] A zöldhulladék rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltató  csütörtöki napon gondoskodik a következő szerint:

 1. [12]április – május és szeptember – november hónapokban minden hónap első csütörtöki napján,
 2. június- augusztus hónapokban minden  hónap első és harmadik csütörtöki napján.

(1/c)[13] A gyűjtőjáratok időpontjáról a közszolgáltató a tárgyévre vonatkozóan január hónapban honlapján történő közzététel útján köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat. A közszolgáltató a gyűjtőjáratok időpontját tartalmazó naptárt az önkormányzatnak közvetlenül küldi meg.

 1. A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a képújság, a honlap és hirdetmények útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.
 2. A települési hulladékot a szállítás napján reggel 7 óráig az ingatlan bejárata előtti közterületre a közszolgáltató szállító járművéhez rendszeresített, a 8.§ (6) bekezdésében meghatározott űrtartalmú, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott érvényes azonosító jellel ( matrica ) ellátott gyűjtőedényben kell kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
 3. A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében, köteles a gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét az ingatlanhasználó részére biztosítani.
 4. [14]A merev falú gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elhelyezésére az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák megvásárlásával és felhasználásával, továbbá a többletszolgáltatás egyedi megrendelésével jogosult.8.§


 1. Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosságtól mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése és elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
 2. A gyűjtés idejére, a gyűjtőedény közterületre történő kihelyezése és a gyűjtést követően az ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, vagy tárolása kizárólag az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával történhet.
 3. Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató szállító járműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele az önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.
 4. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
 5. A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot és olyan anyagot elhelyezni ( maró anyag, forró hamu, folyadék, zsiradék, állati tetem, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és építési törmelék ), amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.
 6. [15]A közszolgáltatás igénybevétele során az ingatlanhasználó 60 liter, 120 liter, 240 liter és 1100 liter űrtartalmú gyűjtőedény közül választhat.


9.§


 1. A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új gyűjtőedény biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 
 2. A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani.
 3. A közszolgáltató a közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha
 1. nem érvényes azonosító jellel ellátott gyűjtőedényben került kihelyezésre,
 2. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy kezelhető,
 3. a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt   a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel  megközelíteni.
 1. [16]A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a 7.§ (5) bekezdés szerinti - a közszolgáltató által rendszeresített - műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítását az ingatlanhasználó egyedileg nem rendelte meg.


10.§


 1. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím - kezelésére az e §-ban foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
 2. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 4. [17]A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó személyének megállapítására, valamint az ügyfélszolgálati feladatok és a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos feladatok ellátása céljára használhatja fel a szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig.
 1. A díjfizetési kötelezettség és a szüneteltetés esetei

11.§[18]


 1. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és honlapján köteles közzétenni.
 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  beszedéséről és a kintlévőségek kezeléséről a Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerinti Koordináló szerv  gondoskodik.
 3. A közszolgáltatási díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 120 liter térfogatú gyűjtőedény rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó eltérő térfogatú gyűjtőedény elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be.
 4. Az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, gazdálkodó szervezet ingatlanhasználótól az egyedi szerződésben meghatározott időpontban, számla ellenében jogosult a Koordináló szerv beszedni. Az ingatlanhasználó a számlán szereplő határidőn belül köteles a díjat kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel.
 5. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó  által határidőn belül  ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik, kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező, 2016.április 01-je után keletkező kintlévőségeket. A  2016.április 01-jét megelőzően keletkezett kintlévőségek behajtásáról a közszolgáltató gondoskodik.
 6. Nem kell az ingatlanhasználónak a közszolgáltatási díjat megfizetni:
  1.  mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve;

b)ha a közszolgáltató nem tesz eleget közszolgáltatási kötelezettségének


12.§


 1. Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybe vett gyűjtőedénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény ürítését igényli, ezt a közszolgáltatónak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig írásban kell bejelentenie.
 2. Ha az ingatlanhasználó bejelentésében nem jelöli meg megváltozott igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.
 3. Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó nevének és lakcímének/értesítési címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő használó köteles megfizetni. Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.

13.§


(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetés a bejelentést követő hónap első napján kezdődik. A szüneteltetés csak teljes naptári hónapokra és a tárgyévre vonatkozhat.

(2) Bejelentésével egyidejűleg az ingatlanhasználó nyilatkozatot tesz arról, hogy a szüneteltetés ideje alatt az ingatlant nem használja és az ingatlanán települési hulladék nem keletkezik, valamint átadja a szolgáltatónak a gyűjtőedényről eltávolított azonosító jelet (matricát).

(3) A szüneteltetés jogalapjának fennállását, a közszolgáltató képviselőjének jelenlétében, az ingatlanhasználó az ingatlanon mért nullás vízfogyasztással – egyedi vízóra hiányában nullás villanyáram fogyasztással – köteles igazolni. Nullás vízfogyasztásnak tekintendő, ha a vízmérő óra kezdő és záró állása között legfeljebb 3 m3 vízfogyasztás – egyedi vízóra hiányában a villanyóra kezdő és záró állása között legfeljebb 50 kWh áramfogyasztás – jelentkezik.

(4) A közszolgáltató a mérőóra leolvasására kialakított eljárásrendjét köteles az ügyfélszolgálatán és a honlapján közzétenni.

(5) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó bejelentését az ingatlanhasználó a szüneteltetés megkezdését megelőző hónap 20. napjáig teheti meg. Amennyiben az ingatlanhasználó bejelentésében a szüneteltetés végét nem jelölte meg, az ingatlan újbóli használatba vételét a szüneteltetés megszűnését megelőző hónap 20. napjáig kell bejelenteni.

(6) A szüneteltetés megszűnésekor a közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a gyűjtőedényen elhelyezendő új azonosító jelet (matricát) biztosít.

 (8) Amennyiben az ingatlanhasználó a bejelentésében foglaltaktól eltérően, a közszolgáltatást mégis igénybe veszi, vagy a szüneteltetés e §-ban foglalt feltételei nem állnak fenn, a közszolgáltatás díját a szüneteltetés időtartamára a Ptk. szerinti késedelmi kamattal megemelt összegben kell megfizetni.


 1. Záró rendelkezések


14.§


 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet és a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 14/2007.(XII.7.) önkormányzati rendelet.


Szántód, 2018. február 7.                        Vizvári Attila sk.                                                Dr. Kiss Pál sk.

                           polgármester                                                 címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 2/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. február 25. napjától


[2]

Hatályon kívül helyezte az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése. Hatályos 2018.február 8.napjától

[3]

Módosította az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018.február 8.napjától

[4]

Módosította az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018.február 8.napjától

[5]

Kiegészítette az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2018.február 8.napjától

[6]

Kiegészítette az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018.február 8.napjától

[7]

Módosította az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2018.febrár 8.napjától

[8]

Módosította az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2018.február 8.napjától

[9]

Módosította az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018.február 8.napjától

[10]

Kiegészítette az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2018.február 8.napjától

[11]

Kiegészítette az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2018.február 8.napjától

[12]

Módosította a 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. február 25. napjától

[13]

Kiegészítette az 1/2017.(II.07.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2018.február 8.napjától

[14]

Módosította a 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. február 25. napjától

[15]

Módosította az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet  5.§-a. Hatályos 2018.február 8.napjától

[16]

Módosította a 2/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2020. február 25. napjától

[17]

Módosította az 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2018.február 8.napjától

[18]

Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.június 29.napjától.