Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete

SZÁNTÓD KÖZSÉG CÍMERÉNEK, ZÁSZLAJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Hatályos: 2004. 04. 30

Szántód   Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV.törvény  l.§ (6) bekezdés a./pontjában biztosított jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendelkezést alkotja:


Az önkormányzat jelképei


1.§


Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.A község címerének leírása, használatának köre és szabályai


2.§

(1) A címer leírása:

Négy almezőre osztott  csücsköstalpú domborpajzs.

A jobb felső (I.)  almezőben zölddel és ezüsttel hasított  almezőben az alapszínnel ellenkező színű ezüst-zöld fa.

A bal felső (II.)  almezőben kék alapon három ezüst sátor.

Jobb alsó (III.)  almezőben kék alapon  három ezüst hal.

A bal alsó (IV.) almezőben Árpád-vágásokra (sávokra) helyezett  fekete horgony.

Fehér színű szívpajzsban  Szent Kristóf szobra.


(2) A címer rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.3.§


 1. A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.


 1. A Szántód község címerét kizárólag az e rendeletben szabályozott módon – díszítő és utaló jelképként lehet használni.


 1. A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a./ a községháza falán, tanácskozótermeiben, a polgármester és a jegyző hivatalos

     helyiségeiben,

b./  az önkormányzat meghívóin,

c./ a község önkormányzatának, tisztségviselőinek, a Képviselő-testület felhívásain, hir-

     detményein, egyéb plakátjain, programjain, tervein, önkormányzati és nem önkor-

     mányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,

d./ az önkormányzat  és szervei által megjelentetett, község történetével, életével,

     fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

e./ az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, jelvényeken,

f./ az önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken,

g./ önkormányzat által nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,

h./ az önkormányzat tisztségviselői által az önkormányzat megbízásából eredő  tevékeny-

     ségük  során használt levélpapíron, névjegykártyákon,

i./ az önkormányzat által a község kiemelkedő rendezvényein átadott, jelentősebb

     kulturális és sporteredmények emléklapjain , jelvényein, érmein,

j./ díszítőelemként középületeken,

k./ az önkormányzat által, a községet, annak életét reprezentáló megyei, országos,

     nemzetközi eseményeken  való részvétel során.

l./ a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,

m./ a község zászlaján és lobogóján.


 1. Az önkormányzat címerének  használatát kérelemre a 3.§.(3) bekezdésében meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített  kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület engedélyezi. Engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.


 1. A címer használatáért kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület állapítja meg.


 1. A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.

4.§


 1. A községi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelmeknek tartalmazniuk kell:
 • a kérelmező megnevezését (nevét), címét,
 • a címer előállításának, felhasználásának célját, módját, előállításának anyagát,
 • az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
 • a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját,
 • a címer használatának időtartamát,
 • a  címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát)
 • a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.


 1. A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
 • az engedélyes megnevezését és címét,
 • az előállítás anyagát, az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
 • a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát,
 • a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket,
 • a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket
 • a címer felhasználásáért felelős személyt,
 • amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.


 1. A címer alapján jelvény (kitűző) és matrica is készíttethető.


 1. A kiadott engedélyekről a hivatal nyilvántartást vezet.


 1. Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.        


 1. [1]A képviselőtestület  döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kereseti kérelemmel a megyei bíróságnál pert lehet indítani a határozat felülvizsgálata iránt.


 1.  A címerhasználat engedélyezése ügyében, ellenérdekű ügyfél hiányában, a kérelemnek helyt adó határozat egyszerűsített formában meghozható.                                                                 


5.§


 1. A községi címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színek betartásával) szabad ábrázolni.


 1. Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet, nyomdai úton való előállítása esetén pedig egy  színben is felhasználható.


 1. A címert csak oly mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


 1. A nyomdai úton való előállítás esetén a címer egy színben is felhasználható.


A község zászlajának leírása és használata


6.§.

A község zászlójának leírása:  balharánt osztott, a jobb oldali almező kék, a baloldali zöld.7.§


A zászló használata:

a./ nemzeti ünnepek alkalmával,

b./ a Képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával,

c./ megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,

d./ a község belföldi és külföldi kapcsolataiban, emlék- és cserezászlóként,


8.§


A zászló használatának módjára vonatkozóan a 4.§-ban és az 5.§-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.


Záró rendelkezések


[2]9.§


10.§


A polgármester a címer és zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a 10.§ (1) bekezdésében foglalt szabálysértést elkövette, illetve az engedélyes a címer és zászló használatára egyéb okból méltatlanná válik.


11.§


 1. E rendelet a kihirdetése  napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Szántód Község Képviselő-testületének  a Szántód Község címerének, zászlajának megállapításáról és használatának  szabályozásáról szóló  5/2000. (V.15.) és a 8/1999.(IV.15.) számú rendeletekkel módosított  9/1997.(IX.20.)  számú rendelete.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


12.§[3]


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Szántód, 2012.május 22.
                                                                                               Dr.Kiss Pál

                                                                                          címzetes főjegyző[1]

Beiktatta: a 13/2005.(XI.27.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2005.november 1-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 6/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2012.május 30.napjától.

[3]

Kiegészítette: a 10/2009.(X.13.)számú rendelet 2.§-a. Hatályos: 2009.október 13-tól

Mellékletek