Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól,

Hatályos: 2021. 04. 16

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól,

2021.04.16.

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről1

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 143. § (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el2:
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

.

/1/ A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya az önkormányzati rendeletek betartása és betartatása.
/2/ E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását más jogszabályban nem rendelték, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.
II. Fejezet

Egyes közösségi együttélési szabályok megszegése

A közterület bontásával, közterület rendeltetéséről eltérő használatával kapcsolatos szabályok megszegése

2. §

.

(1) Aki a közterület bontására vonatkozó rendelkezéseket megszegi
a.) közterület-bontási hozzájárulás nélkül közterületet felbont,
b.) a közterület-bontási hozzájárulás határidejének lejárta után közterületen annak meghosszabbítása nélkül a közterületen munkát végez,
c.) a hozzájárulásban előírt kötelezettségeket megsérti,
d.) a forgalombiztonsági okból előírt azonnali helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget,
e.) a bontás utáni helyreállítási munkálatok műszaki előírásait nem tartja be
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
(2) Aki a közterület rendeltetéstől eltérő használata során
a.) szemetel, vagy szemetet felhalmoz (kivétel meghirdetett lomtalanítási akció) a Község közterületére kerti nyesedéket, (kivéve nyári szezonban keddenként zsákban, gyűjtőedényben kipakolható fű, kisebb, kötegelt kerti nyesedék), szemetet, lomot, bútort, háztartásban nem használt eszközöket, építési-bontási hulladékot, egyéb hulladékot, állati hullát tesz ki, közterületi szemétgyűjtőbe háztartási hulladékot helyez el
b.) a közterületi kerti építményeket, berendezéseket, díszburkolatokat rendeltetésellenesen használja, köztéri létesítményt, műalkotást beszennyezi, tönkreteszi,
c.) dísznövényeket engedély nélkül leszedi, kivágja, csonkítja, eltulajdonítja
d.) fákon, autóbuszvárón hirdetést, transzparenst kifüggeszt;
e.) madarakat, egyéb állatokat indokolatlan módon zavarja, bármely eszközzel bántja (madárfészek rongálása, tojás kiszedése);
f.) arra ki nem jelölt közterületen, parkokban, parkolóban kempingezést, sátorozást folytat, ezeket a helyeket szálláshelyként használja, vagy bármilyen gépjárművel a fenti területeken szállás céljából tartózkodik; valamint engedély hiányában tüzet gyújt;
g.) játszóterekre állatot bevisz;
h.) közterületen engedély és hozzájárulás nélkül kocsi bejárót, járdát, árkot, stb. épít, burkolatot, vagy bármilyen tárgyat helyez el,
i.) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül elhelyez, ott építőanyagot kever, vagy hevít, vagy sárfelhordást okoz,
j.) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet vagy üzemképtelen járművet közterületen engedély nélkül tárol, veszélyelhárítás kivételével járművet ott javít, átalakít,
k.) közterületet önkényesen bármivel lezár, lehatárol, azon a közlekedést bármilyen formában ellehetetleníti járdákon, tereken a közforgalmat akadályozza;
l.) közterületen mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot helyez el,
m.) közterületről bérleti szerződés vagy engedély hiányában stégkapcsolatot létesít.
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.

Közterületen történő engedély nélküli árusítás, házaló és egyéb kereskedelmi tevékenységekre, magatartásokra vonatkozó szabályok megsértése

3. §

.

Aki
a.) közterületen engedély nélkül árusít, házaló kereskedést folytat, valamint egyéb kereskedelmi tevékenységre vonatkozó szabályt megszeg,
b.) közterületen bérleti szerződés, vagy engedély hiányában bármilyen jövedelemszerző tevékenységet végez. (utcazenélés, támogatásgyűjtés, portrérajzolás)
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.

Köztisztasági szabályok megsértése

4. §

.

Aki
a.) évente legalább első alkalommal – május 15-ig, majd azt követően szeptember 30-ig, folyamatosan nem tartja karban az ingatlanát, a gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon növő bokroktól, egyéb hulladéktól nem tisztítja meg, rágcsálók megtelepedéséhez alkalmas állapotot nem szünteti meg,
b.) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik, vagy a díszburkolatú járdákat, sétányokat sótartalmú anyaggal síkosság-mentesít (a só helyett csak mechanikai síkosság mentesítő anyagok, például fűrészpor, homok, érdesítő anyag használható);
c.)az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt betemeti, lezárja, vagy nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
d.) a belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
e.)gépkocsit közterületen mos, az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt nem a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
f.)szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,
g.)közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
h.)közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
i.)közterületen a dolgát végző állata után az ürüléket nem takarítja el
j.) zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,
k.) más településről, vagy nem belterületi ingatlanáról származó, hulladékát a belterületi lim-lom akcióban helyezi el
l.)3
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.

Háztartási zajkibocsátás időkorlátozásának megszegése

5. § .4

Aki
a.)belterületi ingatlanon háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület fenntartással, javítással kapcsolatosan - kivéve a közüzemi szolgáltatók hibaelhárítását és az önkormányzat településüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeit - zajt keltő tevékenységet végez vagy zajt keltő motoros háztartási gépet (így különösen: fűnyíró, lombszívó-fúvó, fűrész, gyorsvágó, köszörű) üzemeltet, használ
hétköznap 8-18 óra közötti időszakot,
szombaton 9-12 és 15-18 óra közötti időszakot,
vasár- és ünnepnapokon 9-12 óra közötti időszakot meghaladóan továbbá karácsonyi- és húsvéti ünnepnapokon,
b.) valamint az a.) pontban foglaltakkal összefüggésben a közterületen olyan magatartást tanúsít, illetve tevékenységet folytat, amellyel mások nyugalmát, pihenését, a közízlést zavarja;
c.)5 belterületi ingatlanon egyéni vagy társas vállalkozás keretében, jövedelemszerző tevékenysége során zajt keltő tevékenységét, zajt keltő motoros berendezés/gép/eszköz üzemeltetését hétköznap nem 7-18 óra között, szombaton nem 8-12 óra között végzi, vagy vasárnap és ünnepnapon zajt keltő tevékenységet végez, zajt keltő motoros berendezést/gépet/eszközt üzemeltet – kivéve sürgős hibaelhárítás céljából történő munkavégzést,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.

Házszám, utcanévtábla, és postaláda elhelyezésével kapcsolatos

szabályok megsértése

6. § Aki

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,

b) a kihelyezett utca névtáblát beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, vagy a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítja,

c) új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan, valamint a postaládát nem helyezi ki,

d) címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,

e) házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.

Növény-egészségügyi és telepítési szabályok megsértése

7. §

.

Aki
1) a község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a egyesületek tulajdonában (kezelésükben, használatukba, a bérlők a bérleményükben) lévő területet virágzó allergén gyomnövényektől nem mentesíti, az irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal nem gondoskodik, valamint
2) aki a növények telepítési távolságáról szóló 9/2006.(VII.27.) számú önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat nem tartja be
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
III. Fejezet

Eljárási szabályok, szankciók

8. §

.

(1) E rendelet rendelkezéseiben meghatározott szabályok megsértése esetén minden esetben közigazgatási bírságnak van helye.
(2) E rendeletben meghatározott cselekmények megvalósítója az ügy természetétől függően a 2004. évi CXL. tv. 15. §.-ban meghatározott bármelyik ügyfél lehet.
(3) E rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy egyesület jelenti be.
(5) A közigazgatási bírság összege: természetes személyeknél 200.000,-Ft-ig, jogi személyek esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.
IV. Fejezet

Záró rendelkezések

9. §

.

Ezen rendelet 2016. június 1.napján lép hatályba.
1

Módosította a 9/2016.(VIII.15.) önkormányzati rendelet, 8/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 1. napjától, módosította a 3/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. április 16.napjától

2

Módosította a 8/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 1. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (III.23.) önkormányzati rendelelet. Hatályos: 2021. április 16. napjától

4

Módosította a 9/2016.(VIII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.augusztus 16.napjától

5

Kiegészítette a 8/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 1. napjától.