Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 01

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének


1 /2014.(II.28.) önkormányzati rendelete


Szántód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről


Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

 1. §


(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.  


(3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 16. §-ában találhatók.


Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


 1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi  költségvetési bevételét                          380 431 ezer Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét              202 431 ezer Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét         178 000 ezer Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                           179 318 ezer Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását             131 108 ezer Ft-ban,

               - személyi jellegű kiadások                                22 624 ezer Ft,

               - munkaadókat terhelő járulékok                         6 427 ezer Ft,

               - dologi jellegű kiadások                                    73 805 ezer Ft,

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                              4 300 ezer Ft,

               - egyéb működési célú kiadások                        23 952 ezer Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                 48 210  ezer Ft,

      -  beruházások előirányzata:                               15 710 ezer Ft,

      -  felújítások előirányzata:                                  32 500 ezer Ft,

      -  egyéb felhalmozási célú kiadások:                           0 ezer Ft.

     


c) költségvetési egyenlegét (többletét) 201 113 ezer Ft-ban                           2000                212 887 ezer Ft-ban,

                  ca) működési költségvetési többletét                71 323 ezer Ft-ban,

                  cb) felhalmozási költségvetési többletét          129 790 ezer Ft-ban

                         állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat


         a) általános tartalékát                                     10 000 ezer Ft-ban,

         b) céltartalékát                                              129 790 ezer Ft-ban,

         c) tervezett pénzmaradványát                          61 323 ezer Ft-ban,

állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. számú melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. számú melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.


 1. § A képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek kiadásait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (1) bek. b) pontja szerinti feladatonkénti bontásban, szakfeladatok szerint részletezve (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. számú melléklet szerint, működési kiadásait a 6. sz. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerint részletezve a 6.1.-6.4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 6. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 4. számú melléklet I-II. pontja, a közvetett támogatásokat pedig a III. pontja szerinti tartalommal jóváhagyja.


 1. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések/feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.


 1. § A Képviselő-testület a 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az EU-s forrásból megvalósuló kiadásait a 10. sz. melléklet szerint, az önkormányzat gazdálkodásának 2014-2017. évekre vonatkozó gördülő tervezését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja


 1. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. 


 (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


Általános végrehajtási szabályok


 1. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.


Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása


 1. §


(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.


(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.


(7) A polgármester jelen rendeletben foglaltak szerint 300.000.- Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen 1.000.000.- Ft összeg erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.


Rendkívüli intézkedések


 1. §


(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(3) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(4) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - a költségvetés időarányos teljesítéséről készülő féléves, illetve háromnegyed éves tájékoztatóval, vagy „PM info” -val igazolt, az időarányostól való legalább 50 %-os  bevételi teljesítési elmaradás.


A támogatások odaítélésének, folyósításának és

elszámolásának rendje


 1. §


(1) A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.


(2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év március 31. napjáig nyújtható be.


(3) Az illetékes bizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb15 napon belül kialakítja javaslatát. A döntést követő 8 napon belül a támogatást igénylőt értesíteni kell a döntésről.


(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.


(5) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.


(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.


(8) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.


Létszám és bérgazdálkodás


 1. §


(1) Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület évközi költségvetés módosítással határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.Záró rendelkezések


 1. §


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.Szántód, 2014. február 26.


                      Vizvári Attila                                                                Dr. Kiss Pál

                       polgármester                                                            címzetes főjegyzőKihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2014. február 28. napján.                                                                                                            Dr. Kiss Pál

                                                                                                       címzetes főjegyző