Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (X.14.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Ösztöndíjáról

Hatályos: 2020. 02. 25

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el[1]:


1.§


A képviselő-testület ösztöndíjat alapít tehetséges fiatalok közép-, illetve felsőfokú tanulmányaik támogatására.


2.§


 1. Ösztöndíj adományozható olyan, legalább egy éves szántódi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó diákok számára, akik nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában tanulnak és tanulmányi átlaguk a 4,5-öt meghaladja.


 1. Ösztöndíj adományozható olyan, legalább egy éves szántódi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó diákok számára, akik nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában tanulnak és tanulmányi átlaguk a 4,75-öt meghaladja.


 1. Ösztöndíj adományozható olyan, legalább egy éves szántódi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó diákok számára, akik az első diploma  megszerzése érdekében  államilag elismert felsőoktatási intézményben főiskolai, vagy egyetemi  szintű alapképzésben  nappali tagozaton  folytat tanulmányokat államilag finanszírozott , vagy költségtérítéses formában tanulmányokat folytatnak, az első szemeszter sikeres befejezését követően, ha az elbírálást megelőző szemeszterben (félévben) a (5) bekezdésben meghatározott módon számított  tanulmányi átlaguk a 4,0-et meghaladta.


 1. Nem részesíthető ösztöndíjban
 1.  (1)-(3) bekezdésekben meghatározott oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló,  hallgató, aki az elbírálást megelőző félévben, szemeszterben bármely oktatott tantárgyból elégtelen (vizsga)eredménnyel rendelkezik;
 2. az ösztöndíj iránti kérelem benyújtásakor középfokú oktatási intézményben tanuló 23.életévét, felsőfokú oktatási intézményben tanuló hallgató esetében a 30.életévét betöltötte.


 1. Tanulmányi átlag: valamennyi oktatott tantárgy félévi (szemeszteri) tanulmányi osztályzatokból számított átlaga.


(6) A 2.§ (1)-(3) bekezdéseiben az életvitelszerűen ott lakás: Egy magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, ahonnan életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely  elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Megvalósul az életvitelszerűen ottlakás akkor is, ha például a polgár ezen lakóingatlan  fekvésének  helyétől eltérő településen dolgozik vagy tanul hétköznaponként, de hétvégén (hivatalos elfoglaltságai leteltével) lakóingatlanába tér vissza. A magánszemély köteles igazolni az életvitelszerűen ottlakást a  kedvezmény  igénybevételekor az alábbi dokumentumokkal:

a) lakcímkártya;

b)nyilatkozat a rendelet 1.számú melléklete alapján;

c)közüzemi szolgáltatók által kiállított igazolás, amely tartalmazza az igénybevevő nevét, lakóhelyét, a fogyasztási címet, a számlázási (levelezési) posta címet, valamint azt, hogy a számlázási posta cím mely időponttól érvényes; a kérelem benyújtását megelőző egy évről szóló közüzemi (áram, víz, gáz) számlák (részszámla, elszámoló számla).


3.§


 1. Az ösztöndíj iránti kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok folytatását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentumokat. Az ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határideje minden év  február 28.napja és szeptember 30.napja.


 1. Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik. Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye a 2.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak ezt követően is megfelel, újabb kérelem benyújtásával  a tanulmányok befejezéséig folyósítható. Első évfolyamos hallgató esetén ösztöndíj az első évfolyam második félévétől biztosítható  


 1. A tanulói, hallgatói jogviszony szünetelése (indokolt halasztás, külföldi ösztöndíj stb.) esetén ösztöndíj nem folyósítható.


4.§


(1) Az ösztöndíj megállapítása ügyében, ellenérdekű ügyfél hiányában, a kérelemnek helyt adó határozat egyszerűsített formában meghozható.


(2) Az ösztöndíjra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.[2]


(3)A képviselőtestület e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.


 1. Az ösztöndíj megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.


 1. A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni a képviselő-testülethez. A képviselő-testület döntésének közlését követő 30 napon belül kereseti kérelemmel pert lehet indítani a határozat felülvizsgálata iránt.[3]


5.§


Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi év hónapjaiban a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott diákok részére havi 7.500,- Ft, a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott diákok részére havi 10.000,- Ft, a 2.§ (3) bekezdésében meghatározott diákok részére havi 17.500,- Ft.[4]


6.§


 1. Az ösztöndíj nyilvántartásáról és havi folyósításáról a jegyző gondoskodik.


 1. Az ösztöndíjat középiskolai tanuló esetén az ösztöndíjas törvényes képviselője számára kell kifizetni. Az ösztöndíj felvételére az ösztöndíjas is feljogosítható. Felsőfokú oktatási intézetben tanuló hallgató esetén az ösztöndíjat az ösztöndíjas részére kell kifizetni vagy utalni.


7.§


Az ösztöndíjas köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni a tanulmányi félév befejezésétől számított 10 munkanapon belül tanulmányi eredményéről, illetve tanulmányainak befejezéséről.8.§


A polgármester az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről intézkedik, ha az ösztöndíjas

 1.  a 7.§-ban foglalt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget,
 2. félévi tanulmányi eredménye nem felel meg a 2.§ (1) - (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek,
 3. tanulmányait befejezte,
 4. az ösztöndíj elnyerése, illetve megtartása érdekében valótlan adatot közöl.


Záró rendelkezések


9.§


 1. E rendelet 2011.november 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a határozattal    

           jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 1. Egyidejűleg hatályát veszti a Szántód Község Önkormányzat 5/2010.(II.26.) számú 

             rendelete    a Szántód Község Ösztöndíjáról.


Szántód, 2011.október 14.                                Dolgos János sk.                                     Dr.Kiss Pál sk.

                                 polgármester                                     címzetes főjegyző
[1]

Módosította a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 25. napjától

[2]

Módosította a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 25. napjától

[3]

Módosította a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 25. napjától

[4]

Módosította a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 25. napjától