Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2016. 12. 01

Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990.évi C. tövény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.Adókötelezettség


 1.§


Az önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)  felhatalmazása alapján, azzal összhangban a következő helyi adókat vezeti be:

 1. idegenforgalmi adó,
 2. építményadó,
 3. telekadó,
 4. helyi iparűzési adó.

 2.§ [1]


Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 4.§.-ban foglaltakra terjed ki.

3.§ [2]


A rendelet hatálya a Htv. 3.§.-ban meghatározott adóalanyokra terjed ki.2. IDEGENFORGALMI ADÓ


4.§[3]


Az adókötelezettség a Htv. 30.§.-ban meghatározott adóalanyokra terjed ki.


5.§[4]


Az adómentesség a Htv. 31.§.-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.


6.§ [5]


Az adó alapjára a Htv. 32.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.


 7.§


 1. Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 300.- Ft.

(2) Az adót szeptember 1. és május 31. között 50%-kal csökkenteni kell.


 8.§ [6]


Az adó beszedésére kötelezettre a Htv. 34.§. rendelkezéseit kell alkalmazni. 9.§


 1. Az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál.
 2. Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell bevallást tennie.


10.§


 1.  A vendégekről vezetett nyilvántartást úgy kell összeállítani, illetve vezetni, hogy

az adó alapjának, az adó összegének, a mentességek, a kedvezmények igénybevételének ellenőrzésére alkalmas legyen;

folyamatosan, kihagyás nélkül tartalmazzák az adó, valamint a mentességek, kedvezmények megállapítását megalapozó dokumentumok, bizonylatok hivatkozásait,

      így: -   az életkor igazolására a személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély számát;

 • tanulói, hallgatói jogviszony igazolására a diákigazolvány számát;
 • munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos       szántódi székhelyének, telephelyének címét.
 1.  A nyilvántartást az egyes bevallási időszakok végén le kell zárni, s meg kell állapítani a fizetendő adót.
 2. A nyilvántartást úgy kell vezetni és tárolni, hogy az adó megfizetésének, valamint az adó alapjául szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését lehetővé tegye.11.§

Az adó megfizetése:

a) Az adót az adóbeszedésre kötelezett magánszemély a beszedést követő hónap 15-ig köteles befizetni az önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára.

A befizető lapot köteles a vendégkönyvhöz csatolni, továbbá a lap hátoldalán feltüntetni a vendég nevét, címét és a tartózkodás időtartamát.

b) Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, illetőleg személyi egyesülés az idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 05. napjáig köteles kimutatni, a kimutatást megküldeni az önkormányzatnak, ezzel egyidejűleg pedig az önkormányzat részére átutalni a beszedett adó összegét.

      

 3. ÉPÍTMÉNYADÓ


12.§ [7]


Az adókötelezettségre a Htv. 11.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.


 13.§ [8]


Az adó alanyára a Htv. 12.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.


14.§[9]


(1) A Htv. 13.§-ban meghatározottakon túl adómentes továbbá a magánszemély tulajdonában lévő lakás, és a lakáshoz tartozó garázs, ha az adó alanya életvitelszerűen benne lakik.

(2)A magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál életvitelszerű lakóhelyéül,

a) ahonnan életét szervezi: rendszeresen munkába vagy oktatási intézménybe indul; ahová hazatér,

b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket - étkezés, főzés, mosás – legjellemzőbben folytatja,

c) amely családi élete helyszínéül szolgál,

d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat elsődlegesen, nagyobb mértékben vesz igénybe és

e) amely elsődleges számlázási/levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

(3)Az adófizetésre kötelezett magánszemély az (1) bekezdésben meghatározott mentesség igénybevételéhez nyilatkozni köteles az életvitelszerűségről, melyhez csatolja az ezt alátámasztó dokumentumokat.

(4) Az adóhatóság megvizsgálja a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozat valóságtartalmát, szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le, megvizsgálva a közüzemi számlákon szereplő fogyasztás, és az életvitelszerűség arányosságát, összevetve, hogy

a) a dokumentumok, közműszolgáltatói igazolások, számlák miként tartalmazzák az igénybevevő nevét, lakóhelyét, a fogyasztási címet, a számlázási/levelezési címet és

b) a számlázási/levelezési cím mely időponttól érvényes a kérelem benyújtását megelőző egy évről szóló számlákon (részszámla, elszámoló számla).

(5) Az adóhatóság a meghatározott feltételek együttes fennállása esetén dönt a mentességről.

(6) Ugyanazon adótárgyon több adófizetésre kötelezett közül a mentességet, kedvezményt csak a követelményeknek megfelelő adós veheti igénybe, tulajdoni hányadának megfelelően.


15.§ [10]


Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. 14.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.§


Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


17.§ [11]


(1) Az adó mértéke 1000 Ft/m2/év, melyet  a II. övezetben 300 Ft-tal, a III. övezetben 600 Ft-tal csökkentett mértékben kell megállapítani.

(2)  Övezeti határok

 1. övezet: Vasúttól északra, a Móricz Zs.-Szent István utcák tengelyétől Nyugatra fekvő terület
 2. övezet: a vasúttól északra a Móricz Zs.-Szent István utcák tengelyétől Keletre fekvő terület, valamint a vasúttól délre az Ady E. utcáig terjedő terület,
 3. övezet: Az Ady E. utca, és az attól délre fekvő terület.

(3) Gépjárműtárolás céljára használt gépjárműtároló esetén az adó mértékét 50%-kal csökkentett mértékben kell megállapítani. 

(4) Ha   az   építmény  műemlék  vagy  műemlék   jellegű,  az  adó mértékét 50 %-kal csökkentett  mértékben kell megállapítani.


 18.§


 1. Az adóbevallást az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. Bevallásra az a tulajdonos (vagyoni értékű jog jogosultja) köteles, aki az adóév január elsején tulajdonos (vagyoni értékű jog jogosultja) volt.
 2. Az adóköteles építmény utáni adót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.


4. TELEKADÓ


19.§[12]


 Az adókötelezettségre a Htv. 17.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.


20.§[13]


Az adó alanyára a Htv. 18.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.


21.§[14]


A Htv. 19.§ rendelkezésein túl mentes az adó alól:

a) a beépített telek

b)  az építési tilalom alatt álló telek

c)  a teleknek az 1000 m2-t meghaladó területe.

[15]d) a rendezési terv alapján be nem építhető belterületi földrészlet.

                                                                22.§[16]


Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. 20.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 23.§


Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


24.§


(1) Az adó mértéke: 20 Ft/m2/év, melyet a II. övezetben 50%-kal, a III. övezetben 100 %-kal csökkentett mértékben kell megállapítani.

(2) Övezeti határok

I. övezet: Vasúttól északra, a Móricz Zs.-Szent István utcák tengelyétől Nyugatra fekvő terület

II. övezet: a vasúttól északra a Móricz Zs.-Szent István utcák tengelyétől Keletre fekvő terület, valamint a vasúttól délre az Ady E. utcáig terjedő terület,        

III. övezet: Az Ady E. utca egésze, és az attól délre fekvő terület.


5. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ


25.§[17]


Az adókötelezettségre és az adó alanyára Htv. 35-36/A. §.-ok. rendelkezéseit kell alkalmazni.                                          


26.§[18]


Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.


27.§[19]


Az adó alapjára a Htv. 39.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.


28.§


(1) Az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a napi átalány 1.000,-Ft/nap.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb annak összegéig terjedően – a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzathoz fizetendő  adóból a vállalkozás szintjén  képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzathoz  kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

 29.§[20]


A rendelet alkalmazása során történő értelmezésre a Htv. 52.§. rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


30.§


 1. A jogszabályban előírt bizonylatok, nyilvántartások hiánya, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon való kezelése, valamint az adóbevallás elmulasztása vagy késedelmes teljesítése, adóeltitkolás, a megállapított és beszedett adó esedékesség utáni késedelmes befizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott hátrányos jogkövetkezményekkel jár (mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék).
 2. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.
 3. Ez a rendelet 2012.január 01.napján lép hatályba.
 4. Hatályát veszti  a Szántód Község Önkormányzatának helyi adókról szóló  13/2011.(X.20.)számú  rendelet.


Szántód, 2016.november 30.


                                                                                                                 Dr.Kiss Pál

                                                                                                            címzetes főjegyző


[21]1.  melléklet


[1]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[2]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[3]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[4]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[5]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[6]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[7]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet  7.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[8]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[9]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[10]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2016.január  1.napjától

[11]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet  11.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[12]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[13]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[14]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 14.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[15]

Kiegészítette a 11/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016.december 1.napjától, de  az adómentességet 2016. évre is alkalmazni kell.

[16]

  Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet  15.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[17]

  Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 16.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[18]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 17.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[19]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 18.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[20]

Módosította az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet  19.§-a. Hatályos 2016.január 1.napjától

[21]

Hatályon kívül helyezte a 10/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése.