Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelete

A JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSÉRŐL ÉS A PARKOLÓHELYEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2007. 09. 28

Szántód Község Képviselő-testülete a községben megjelenő vállalkozói igények mind teljesebb kielégítése céljából; a község közlekedési színvonalának szinten tartása, illetve a szükséges többlet gépkocsi elhelyezési igény biztosítása, és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) parkolóhelyekre vonatkozó rendelkezéseinek helyi alkalmazása céljából az OTÉK 42.§-a (11) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


 1. A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra, akik Szántód község közigazgatási területén épületet, építményt építenek, bővítenek, átalakítanak, annak tulajdonjogát, használati-, üzemeltetési  jogát megszerzik, illetve meglévő építmény(ek) rendeltetését megváltoztatják.
 2. A rendelet alkalmazhatósága szempontjából a rendeltetés megváltoztatásának minősül minden olyan, a használatot érintő módosítás, amely a létesítményre érvényes építési- és (vagy) használatbavételi engedélyben meghatározottaktól eltér.
 3. Nem terjed ki e rendelet hatálya Szántód község közigazgatási területén úszótelken létesített lakóház ingatlanokra.


2.§


 1. Az építmény(ek) építményrész(ek) és terület(ek) (a továbbiakban: létesítmény) rendeltetésszerű használatához a létesítmény telkén belül az OTÉK 42.§ (1)-(9) bekezdéseiben előírt mennyiségű gépjármű és autóbusz várakozóhelyet, tehergépjármű rakodóhelyet, valamint áruszállítási és gazdasági útvonalat, illetve rakodóterületeket kell az ingatlan tulajdonosának biztosítania. A fizető vendéglátás keretében az OTÉK 42.§ (2) bekezdés szerinti parkolóhelyet kell biztosítani.
 2. Telephely céljára közterületen parkolóhely nem létesíthető.
 3. Az (1) bekezdés szerint kialakított várakozó-, valamint rakodóhely akadálytalan megközelítését és rendeltetésszerű használatát a szolgáltatás, üzemelés (nyitvatartás) teljes időtartama alatt biztosítani kell.
 4. Amennyiben új létesítmény vagy új funkció létrehozása következtében meglévő parkolóhely vagy gépkocsi tároló hely szűnik meg, úgy annak pótlásáról az engedélyesnek kell gondoskodnia.
 5. E rendelet alkalmazása szempontjából teleknek minősül az önálló helyrajzi számmal rendelkező terület, amelyen a létesítmény elhelyezkedik vagy elhelyezhető.
 6. E rendelet alkalmazása szempontjából gépkocsi-elhelyezési igény: az OTÉK 42.§-ában előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezésére vonatkozó igény, és a járművek elhelyezését szolgáló építmények és területek kialakításának módja.


 1. A létesítmény rendeltetésének megváltoztatására engedély csak abban az esetben adható, ha az e rendelet szerint számított jármű-elhelyezési igény
 1. nem növekszik;
 2. növekedésének mértéke szerinti többletigény a létesítményhez tartozó ingatlanon megoldható;
 3. növekedés mértéke szerinti többletigény az OTÉK 42.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosításra kerül.


3.§


 1. Az OTÉK 42.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az OTÉK 42.§ (10) bekezdés szerint számított gépjármű-elhelyezési kötelezettség legfeljebb 50%-kal csökkenthető – lakás- és üdülőegység kivételével – ha
 1. a jóváhagyott helyi építési szabályzat, szabályozási terv a csökkentéséről döntött;
 2. a létesítmény telkén a jármű-elhelyezési igény egyidejűsége – a rendeltetési egységek rendeltetéséből eredően – nem áll fenn, melyet az ingatlan tulajdonosának vizsgálattal kell igazolnia.
 1. Az (1) bekezdésben említett vizsgálatot az Önkormányzat Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága fogadja el. Hatósági engedély csak ezt követően adható meg.
 2. Az (1)-(2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK 42.§-ában foglalt előírásokat kell alkalmazni.
 3. A parkolóhelyek száma mindaddig nem csökkenthető, amíg a parkolási igény alapjául szolgáló létesítmény meg nem szűnik.


4.§


 1. Ha többlet jármű-elhelyezési, illetve rakodási igény csak a 3.§-ban foglaltak szerint valósítható meg, a hatósági engedélyek kiadása iránti kérelemhez a kérelmező köteles csatolni:
 1. az ingatlan tulajdonosának a terület igénybevételére vonatkozóan az önkormányzattal, a közút kezelőjével, a magánút vagy a parkolóház tulajdonosával kötött szerződést vagy hozzájárulást (továbbiakban: szerződés). A szerződésnek tartalmaznia kell a várakozóhely(ek), rakodóhely(ek) kiépítésére és fenntartására vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást, illetve az ingatlan tulajdonosa által parkolóhelyenként fizetendő igénybevételi díj összegét;
 2. A szerződésben előírt, az igénybevevőt terhelő egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat.
 1. Az önkormányzat nevében a szerződés megkötésére a polgármester jogosult.
 2. Az igénybevételi díj mértéke egyszeri, egy összegben fizetendő (170.000),- Ft/parkolóhely összegű gépjármű-elhelyezési díj, valamint ezen felül (10.000,-) Ft/parkolóhely fenntartási és üzemeltetési díj.
 3. A gépjármű-elhelyezési díjat az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötését követően, a fenntartási és üzemeltetési díjat minden év április 30. napjáig kell befizetni a képviselő-testület letéti számlájára.
 4. A fenntartási és üzemeltetési díjat a szerződéskötés évében időarányosan kell megfizetni.
 5. A fenntartási és üzemeltetési díj mértéke a tárgyévet megelőző évre közzétett fogyasztói árindex mértékével évente emelkedik.
 6. A gépjármű-elhelyezési díj, valamint a fenntartási és üzemeltetési díj (3) bekezdésben megállapított mértéke az áfát nem tartalmazza.
 7. Az önkormányzati terület igénybevételére vonatkozó egyéb feltételeket az önkormányzat külön határozatban rögzíti.


5.§


A 3.§-ban foglaltak alapján történt terület-igénybevételről a Polgármesteri Hivatal építési és városfejlesztési osztálya nyilvántartást köteles vezetni.


6.§


 1. A rendelet kihirdetése napján  lép hatályba.
 2. A rendelet előírásait
 1. a hatálybalépést követően indult, valamint a folyamatban lévő, de érdemben még el nem bírált eljárásokban kell alkalmazni;
 2. az építési és használatba vételi eljárásról szóló 46/1997.(XII.29.) KTM rendeletben rögzített helyi településrendezési szabályzatnak kell tekinteni.


Szántód,2007.szeptember 18.               Dolgos János                                                                      Dr. Kiss Pál

               polgármester                                                                   címzetes főjegyzőKihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2007.szeptember 28. napján.
                                                                                                          Dr. Kiss Pál

                                                                                                       címzetes főjegyző


Mellékletek