Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság fenntartásáról

Hatályos: 2021. 04. 16


Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 24. § (3) bekezdése tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:


1. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet,

2. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterületnek minősül továbbá e rendelet alkalmazásában az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi földrészletek, építmények közhasználatra átadott része, valamint a közterülethez kapcsolódó, közterületi jelleggel használt területek és építmények,

3. közterületi gyűjtőedény: közterületen elhelyezett gyűjtőedény, amely a közterületen keletkezett hulladék elhelyezésére szolgál,

4. tisztántartás: az egyes ingatlanok, valamint közterületek gondozása, hulladék- és gyommentesítése, hó- és síkosság mentesítése, valamint kórokozók és kártevők elleni védelme,

5. tömbtelek: a telekalakításról szóló jogszabály szerinti tömbtelek,

6. úszótelek: a telekalakításról szóló jogszabály szerinti úszótelek.


(2) Az ingatlanok tisztántartásáért


       a) beépített és be nem épített lakó- és üdülőingatlanok, lakóépületek, középületek és egyéb rendeltetésű épületek, valamint ipari-, kereskedelmi- és szolgáltató egységek telephelyei esetén – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - az ingatlanhasználó,

       b) társasház esetén a közös képviselő, tag vagy alkalmazott,

       c) lakásszövetkezet esetén az ügyrend szerint felelős megbízott vagy dolgozó,

       d) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak képviseletre jogosult vezetője

      

a felelős.

                          

(3) Abban az esetben, ha szerződések és belső szabályzatok alapján a (2) bekezdés szerinti felelős személye nem állapítható meg, úgy az ingatlan tulajdonosát kell kötelezettnek és felelősnek tekinteni.


(4) Lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közösen, valamint idegenek által is használt részének, különösen az udvar, kapuváró, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, pince, padlás tisztántartásáról az épület használói egyetemlegesen kötelesek gondoskodni.


(5) A lakás, a lakás céljára használt más helyiség és a hozzá tartozó helyiségek tisztántartásáról a lakás használója köteles gondoskodni.2. Közterületek tisztántartása

2. §

(1) Aki a közterületen engedély nélkül hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani és a területben keletkezett károkat helyreállítani.

(2) Amennyiben a közterületen nem szabályszerűen elhelyezett hulladék tulajdonosa egyértelműen beazonosítható, és felszólításra a megadott határidőig a hulladékot nem szállítja el, úgy a hulladékot a tulajdonos terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elszállíttatja.

3 §

(1) Minden olyan létesítményben, ahol közforgalom bonyolódik le, ezen létesítmények üzemeltetői kötelesek a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtőedény elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, továbbá rendszeres kiürítéséről és a hulladék elszállíttatásáról gondoskodni.  


(2) A közterületi gyűjtőedények elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, továbbá rendszeres kiürítéséről és a hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.


4. §

(1) A közterületet beszennyezni, közterületen bármely hulladékot vagy elhasznált tárgyat elhagyni tilos.


(2) Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése vagy szennyezése tilos.


(3) Tilos szennyvíznek vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése.


(4) A közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyakat, utcabútorokat, műalkotásokat, növényzetet, térburkolatot, információs táblákat beszennyezni, megrongálni tilos.


(5) Tilos a közterületi gyűjtőedényt megrongálni, vagy bele nem való hulladékot beletenni.


5. §

(1) Épületeknek közterületre nyíló ablakán, erkélyén köztisztaságot veszélyeztető módon porolást végezni tilos.

(2) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába juttatni tilos.


6. §

(1) Az állati ürülék eltakarításáról a kedvtelésből tartott állat gazdája (sétáltatója, tulajdonosa), a madárürülék eltakarításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.


(2) A kedvtelésből tartott állatok ürüléke a járda melletti víznyelőbe vagy zárt zacskóban a közterületi gyűjtőedénybe helyezhető.

7. §

Állati tetemet, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségére ártalmas lehet, közterületen és magánterületen elhelyezni tilos.


8. §

(1) A hirdetési tevékenységet végzők feladataikat kötelesek úgy végezni, hogy az ne járjon a közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak szennyezésével, rongálódásával.


(2) Az (1) bekezdés szerinti szennyeződés, rongálódás esetén a tevékenységet végző köteles gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról.


3. Az ingatlanhasználó köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségei

9. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:


a) az ingatlan tisztántartásával, zöldfelületek, növények ápolásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről, így különösen az ingatlan folyamatos hulladék- és gyommentesítéséről, az ingatlanon növő fű folyamatos kaszálásáról, az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítéséről, a kórokozók és kártevők elleni védekezésről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról,

b) az ingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület és az úttest fölé nyúló, valamint az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a nyesedék elszállításáról,

c) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy – külön jogszabály szerinti - közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,

d) az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz elvezető rendszer (járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák) tisztántartásáról, karbantartásáról,


(2) Magánterületről kikerülő bármely anyag, különösen az udvaron összegyűjtött falomb, kaszálék, lom – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kivétellel – közterületen, közterületi gyűjtőedényben való elhelyezése tilos.


10. §

(1) Az ingatlanhasználó kötelessége az ingatlannal határos közterület, az ingatlannal határos járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, járda hiányában az ingatlan melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartása.

(2) Az ingatlanhasználó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok rendszeres kaszálására.

(3) Az ingatlanhasználó kötelessége az ingatlannal határos nyílt árok és műtárgyainak (kapubejáró, áteresz) tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosítása.

(4) Az ingatlanok előtti nyílt árkokat feltölteni, betemetni tilos. Amennyiben az ingatlanhasználó felszólítás ellenére, a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítja helyre, a szükséges munkákat az ingatlanhasználó terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti.

(5) Amennyiben az önkormányzat egyes ingatlannal határos közterületek rendszeres vagy eseti tisztántartását saját hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlanhasználó kötelezettségét.

11. §

(1) Az ingatlannal határos járdát a szükségesnek megfelelően – akár naponta – le kell tisztítani. Az összesepert szemetet össze kell gyűjteni és a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben kell elhelyezni.  Ha a járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni.

(2) Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba, valamint az úttestre seperni.

(3) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt – a burkolat rongálása és környezetszennyezés nélkül – kiirtani.

(4) Tömbtelek és úszótelek esetén az épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és azt a közterületi járdával összekötő járdaszakaszt az épület használói egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani.

12. §

(1) Az ingatlanhasználó a kirakatot, kaput, cégtáblát, reklámtáblát, más, közterületről látható ingatlantartozékot és felszerelési tárgyat a szükségesnek megfelelően, de legalább negyedévenként köteles megtisztítani.


(2) Az ingatlanhasználó a közterületről látható épület homlokzatát és a kerítést köteles az illegális falfirkától, festéstől mentesíteni, amennyiben más személy felelőssége nem állapítható meg.


(3) Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a településképet zavaró építmény, tárgy, anyag elhelyezése, különösen kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag törmelék elhelyezése.


4. Hó- és síkosság mentesítés

13. §

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot, így különösen fűrészport és homokot lehet használni. 


(2) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon, járdákon, szükség esetén naponta többször is síkosság mentesítést kell végezni. A járdához tartozó folyókát hótól, jégtől, lefolyást akadályozó egyéb anyagoktól meg kell tisztítani.


(3) Az összegyűjtött havat a járda úttest felőli részén úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 m széles sáv szabadon maradjon.


(4) Fagyveszélyes időszakban a csúszásveszély kialakulása miatt semmilyen lefagyást eredményező folyadék közterületre nem juttatható.


14. §

(1) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:


a) útkereszteződésben,

b) kapubejárat előtt annak szélességében,

c) a tömegközlekedésre szolgáló jármű-megállóhelynél a jármű megállóhelye és a járda közé,

d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közlétesítmény köré, így különösen vízelzáró csap, gázcsap, víznyelőakna, forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop köré,

e) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

f) a fák tövében és zöldterületen, ha a havat síkosság mentesítésre szolgáló anyaggal kezelték,

g) az utakkal párhuzamos vízelvezető- és egyéb közterületi árokba,

h) közlekedési útvonalon,

i) útburkolati jeleken,

j) gyalogos átkelőhelynél.


(2) A hó eltakarítása során biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.


(3) A szóróanyag beszerzéséről és kijuttatásáról a tisztántartásra kötelezett gondoskodik.


5. Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végzők kötelezettsége

15. §

(1) Kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetében 2 m-es területsávot az üzemeltető, vagy az árus köteles a nyitásig és a nyitvatartási ideje alatt, valamint közvetlenül zárás után feltakarítani és tisztán tartani.


(2) Kereskedelmi és szolgáltató egységekhez és az üzemeltetésükben lévő gépkocsi parkolókhoz megfelelő számú hulladékgyűjtő edény elhelyezése, karbantartása, pótlása, továbbá rendszeres kiürítése és a hulladék elszállíttatása az üzemeltető feladata.


(3) A kereskedelmi és szolgáltató egységek esetében az ingatlan bérbeadója a saját területén köteles a bérlőnek helyet biztosítani a hulladék megfelelő gyűjtésére és tárolására.


(4) Ha a közterületen anyag vagy egyéb áruszállítás esetén a le- és felrakodásnál vagy egyéb esetekben hulladék vagy más szennyeződés keletkezik, annak haladéktalan eltakarításáról, helyreállításáról a szállítással megbízott és az, akinek a részére a szállítás történt, egyetemlegesen kötelesek gondoskodni.

16. §

(1) Az önkormányzat által közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényeken, vásárokon résztvevő kereskedelmi és szolgáltató egységek üzemeltetői kötelesek a rendezvény, vásár ideje alatt és utána a keletkezett hulladék elszállításáról és a közterület tisztántartásáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítéséért a rendezvény szervezője az egység üzemeltetőjével egyetemlegesen felel.


(2) Az ideiglenesen engedélyezett árusító helyek területének és a területen folytatott tevékenység következtében elszennyeződött közterület folyamatos tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.


6. Építési és bontási területek tisztántartása

17. §

(1) Az építést, bontást, felújítást végző a munkaterületet köteles tisztántartani és a munkálatok során beszennyezett területek tisztaságát folyamatosan biztosítani.


(2) Építésnél, bontásnál, felújításnál a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni.


(3) Ha a bontási törmeléknek magasból történő terepszintre jutását gravitációs úton végzik, porzásmentes zártszelvényű ledobócsúszdát kell kialakítani.


(4) Az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a környezetet, a közterületet.


(5) A műemléki jelentőségű vagy helyi védelem alatt álló terület közterületein bontási törmeléket tárolni csak zárt edényben, konténerben szabad.


(6) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, hulladékot szennyvíz és csapadékvíz csatornába juttatni tilos.


(7) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartásáért, valamint a munkálatok során keletkező hulladék megfelelő kezeléséért a munkát végző kivitelező és a tulajdonos egyetemlegesen felelnek.

18. §

(1) Minden közműépítéssel kapcsolatos közterület-bontási és talajfeltárási tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy a kitermelt anyag és a keletkezett hulladék a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa és a közlekedést ne akadályozza.


(2) A földmunkák végzésénél a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés ne képződjék. A termő talajréteget külön kell deponálni, majd a munka végeztével gondoskodni kell fedőrétegként történő terítéséről.


7. A járművek üzemben tartóinak kötelezettsége

19. §

(1) Ha a jármű üzemeltetése és karbantartása során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzemben tartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni és a terület eredeti állapotát helyreállítani.


(2) Közterületen gépjármű mosása, olajcsere vagy más olyan tevékenység végzése, amely szennyeződést okoz, nem megengedett.
20. §

(1) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló járművek, helyi és helyközi autóbuszok közterületen lévő megállóhelyei, valamint a mellettük fekvő járdaszakasz tisztántartását az önkormányzat végzi.


(2) A vasútállomás, valamint a mellette fekvő járdaszakasz tisztántartását az üzemeltető végzi.


21. §

(1) Bűzös anyagokat csak légmentesen zárható tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.


(2) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak zárt járművön, vagy rögzített ponyvával letakarva szabad szállítani.


(3) Ha a közterületen szállított anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést előidéző köteles azonnal az eltávolításáról és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


(4) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével úgy szállítható, hogy a szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen.


8. Záró rendelkezések


22. §

(1) Ez a rendelet 2021. április 16. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a köztisztaságról szóló 11/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet.


(3) Hatályát veszi a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 2/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4. § l) pontjában az „avar és kerti hulladékok égetését nem a köztisztasági rendeletben foglaltak szerint végzi, kültéri fűtőberendezés füstkibocsátásával környezetét zavaró légszennyezést végez” szövegrész.


Szántód, 2021. március 23.

                  Vizvári Attila                                                     Köselingné dr. Kovács Zita

                  polgármester                                                                     jegyző