Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (III.30.) önkormányzati rendelete

A SZÁNTÓD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím, a SZÁNTÓDÉRT elismerő plakett és SZÁNTÓDÉRT EMLÉKLAP alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2015. 07. 01

Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 1.§ (1) bekezdése alapján, az 1991.évi XXXI.törvény 7.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében  Szántód Község Képviselő-testülete a következő rendeltet alkotja:A Szántód Község Díszpolgára kitüntető cím, és Szántódért elismerő plakett alapításáról és Szántódért emléklap az adományozás feltételeiről


1.§


(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat méltó módon elismerje és a település megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik vagy


 a./ Szántód fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, a településhez is kötődő közéleti, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,

b./ tevékenységükkel Szántód gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,

c./ szakterületükön, munkájukban vagy közéleti tevékenységük során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,

d./ tevékenységük Szántód hazai és nemzetközi hírnevét öregítette;

e./ kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek;

f./  Szántód önállóvá válásában önzetlenül munkálkodtak.


(2) Az (1) bekezdés  figyelembevételével a képviselőtestület az alábbi kitüntetéseket alapítja:

 • Szántód Község Díszpolgára kitüntető cím
 • Szántódért  elismerő Emlékplakett
 • Szántódért EmléklapSZÁNTÓD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA, a kitünetéssel járó jogok2.§


 1. A „szántódért község díszpolgára”  kitüntető cím a település elismerését és megbecsülését kifejező, az önkormányzat által alapított legmagasabb kitüntetés, amely olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki megfelel az 1.§.a./  vagy b./  pontjában foglaltaknak.


 1. A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.


 1. [1] Díszpolgárrá választásáról díszes oklevelet kell kiállítani és  a település nevével, a község címerével ékesített aranygyűrűt kell átadni.


 1. A díszes oklevélnek tartalmaznia kell:
 • az adományozott nevét, lakhelyét, külföldi kitüntetett  esetében az állampolgárságát,
 • az adományozás indokait,
 • az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,

-   a polgármester  és a jegyző aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét.


 1. Szántód község díszpolgára az önkormányzat és a település lakosságának tiszteletét élvezi.


(6) Szántód község díszpolgárát az alábbi jogok illetik meg:

 • A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet;
 • A képviselő-testület határozata alapján önkormányzati delegációba hívható;
 • Meghívást kap az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és ünnepségekre.A SZÁNTÓDÉRT ELISMERŐ emlékPLAKETT ADOMÁNYOZÁSA, a kitünetéssel járó jogok


3.§


(1) „SZÁNTÓDÉRT” elismerő emlékplakett adományozható:

a./ természetes személyeknek,

b./ jogi személyeknek,

c./ jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb  társaságoknak,

akik az 1.§ foglaltaknak megfelelnek.


 1. Az emlékplakett post humus is adományozható.


 1. Az emlékplakettből maximum évente három adható ki. A kitüntetett  részére díszes oklevelet kell kiállítani. Ezzel együtt emlékplakettet kell átadni, mely 6 cm átmérőjű bronzból készült, a település címerét, a „SZÁNTÓDÉRT” és az adományozás éve feliratot tartalmazza.


 1. A díszes oklevélnek tartalmaznia kell:
 • az adományozott nevét, lakhelyét, külföldi kitüntetett  esetében az állampolgárságát,
 • az adományozás indokait,
 • az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,

-    a polgármester és a jegyző aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét.


(6) Szántódért Elismerő  Emlékplakett tulajdonosát az alábbi jogok illetik meg:

 • A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet;
 • A képviselő-testület határozata alapján önkormányzati delegációba hívható;
 • Meghívást kap az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és ünnepségekre.


A SZÁNTÓDÉRT EMLÉKLAP ADOMÁNYOZÁSA, A KITÜNTETÉSSEL JÁRÓ JOGOK


4.§


 1. A „SZÁNTÓDÉRT EMLÉKLAP” kitüntető elismerés adományozható az 1.§ (1) bekezdés e. és f.pontjában  foglalt személyeknek.
 2. A SZÁNTÓDÉRT EMLÉKLAP  adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
 3. Az emléklapból  maximum 10-15 adható évente vagy Szántód önállóvá válásának kerek évfordulóján.
 4. A kitüntetett részére díszes oklevelet kell átadni.
 5. A díszes oklevélnek tartalmaznia kell:
 • az adományozott nevét, lakhelyét, külföldi kitüntetett  esetében az állampolgárságát,
 • az adományozás indokait,
 • az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
 • a polgármester és a jegyző aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét.
 1. A Szántódért Emléklap tulajdonosát az alábbi jogok illetik meg:
 • a képviselőtestület határozata alapján  önkormányzati delegációba hívható,
 • meghívást kap az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és ünnepségekre.


Az adományozással kapcsolatos eljárás


5.§


 1. A díszpolgári cím, az emlékplakett és az emléklap adományozására a polgármester tesz javaslatot.

A képviselő-testület az adományozásról minősített többséggel dönt. Határozatában az adományozás alapjául szolgáló érdemeket méltatni kell.


 1. [2]A díszpolgári cím,  az emlékplakett és emléklap átadására
 1. évente egy alkalommal,   Szántód önállóvá válásának évfordulójának ünnepségén
 2. öt évente egy alkalommal a helyi önkormányzatok jubileumi napjának alkalmából a falunapi ünnepségen kerül sor.


 1. A kitüntetettekről a hivatal díszes kötésű nyilvántartó könyvet vezet. A nyilvántartó könyv nyilvános, amely Szántód Község Polgármesteri Hivatalában kerül elhelyezésre.


 1. A Szántód Község Díszpolgára kitüntető cím,  a Szántódért Elismerő Emléklap és Szántódért Emléklap kitüntető elismerések adományozásával kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el.
A kitüntetés visszavonása


6.§


 1. A díszpolgári cím, a Szántódért Elismerő Emlékplakett, valamint a Szántódért Emléklap kitüntető díj és az arról kiállított oklevél visszavonható attól, aki annak viselésére méltatlanná válik.


 1. A visszavonására a polgármester tesz javaslatot és a képviselőtestület minősített szótöbbséggel dönt.


 1. A visszavonásról szóló határozatot a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni, és a megvonás tényét az érdekelttel a megvonást követő  15 napon belül írásban közölni kell. 7.§


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Szántód Község Önkormányzatának  16/2004.(IV.30.) számú a Szántód Község Díszpolgára kitüntető cím, a Szántódért elismerő plakett alapításáról és adományozásáról szóló rendelete.


Szántód,2015.június 30.
                                                                                                       

[1]

A R. 2.§ (3) bekezdésének első mondatát hatályon kívül helyezte a  6/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2 ) bekezdése. Hatályos  2015.július 1.napjától

[2]

Módosította az 6/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.július 1.napjától