Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 06. 07


Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya

1. §


(1) A rendelet célja, hogy Szántód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati eljáráson kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az Önkormányzat támogatást.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

2. §


(1)  Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást nyújthat.

(2) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek számára e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek működéséhez és rendezvényeihez, valamint természetbeni támogatást nyújt  ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, és más, a működést segítő ingyenes és kedvezményes szolgáltatás formájában.

(3)   A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.3. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

3. §


(1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért a támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat az Önkormányzat honlapján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni és az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.

(2) A támogatás, pénzeszközátadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a Knyt. szabályaira.

4. A támogatás nyújtásának feltételei

4.§

 

(1)   A civil szervezet, gazdálkodó szervezet és magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Szántód település lakosságának érdekeit szolgálja.

(2)   A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

a)  civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

b)   civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,

c)   civil szervezetek működésének támogatása,

d)  egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében

végzett tevékenység támogatása,

e)   sporttevékenység támogatása.

(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

 

5. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

5.§

 

(1)   A hatáskörrel rendelkező szerv az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb március 31-ig.


(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a)      a pályázat kiírójának a megnevezését,

b)      a pályázat célját, a támogatandó célokat,

c)      a pályázat benyújtására jogosultak körét,

d)      a pályázat tartalmi elemeit,

e)      a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

f)       a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

g)      a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

h)      a pályázat elbírálásnak rendjét, határidejét,

i)       az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

j)       a támogatási megállapodásra vonatkozó szabályokat,

k)      a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

l)       az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét és az

m)   az ellenőrzés módját.

(3) A pályázati felhívás szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján és az Önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(5) A pályázat benyújtása pályázati adatlapon történik. A pályázati adatlapot a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a)      a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági
nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét,          elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b)      a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c)      az igényelt támogatás célját, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

d)      nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs,

e)      a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy más pályázaton
ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő         a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is
nyilatkozni kell,

f)       hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és    
Szántód Község Önkormányzata internetes honlapján való közzétételéhez,

g)      a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul.

(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a)      a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi
köréről, valamint a köztartozás-mentességről,

b)      a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,

c)      a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

 

6.§

(1) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.

(2) A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen az Önkormányzatnak címezve kell benyújtani.

(3) Az Önkormányzat a pályázókat egy esetben felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére (hiánypótlás).

6. Egyedi kérelem

7.§

 

(1)   Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi  kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

(2)   Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy részére.

 

7. A pályázat elbírálása

8.§


(1)  A Képviselő-testület a beérkezett pályázatokról – az Ügyrendi bizottság javaslata alapján - a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.

(2) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a)      benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan vagy megtévesztő adatot    
 szolgáltatott,

b)      a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az 5. § (6) bekezdésben       meghatározottakat,

c)      a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt
esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d)      a támogatást kérő tekintetében a Knyt.  6.  §-ában meghatározott    
összeférhetetlenség áll fenn,

e)      az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt
céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,

f)       szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.


8. A pénzügyi támogatás felhasználása

9.§

 

(1) A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a 3. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni, ha a szerződéskötéshez szükséges feltételeket a kedvezményezett teljesítette, a döntést követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a)      a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
 képviselőjét,

b)      a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,

c)      a támogatott cél meghatározását, amelyre a támogatás felhasználható

d)      a támogatás összegét,

e)      a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,

f)       támogatással történő elszámolás határidejét, módját,

g)      a szerződésszegés eseteit és szankcióit.

(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.

(5) A támogatások folyósítására az Önkormányzat által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

 

9. A támogatással történő elszámolás

10.§


(1)   A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.

(2)   A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 4. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

(3)   A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi osztály útján - a bemutatott számlák alapján - ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

(4)   A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 5. melléklet szerinti adattartalommal.

(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „Szántódi önkormányzati támogatásra elszámolva” majd az elszámoláshoz benyújtandó másolatot el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.

 (6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette vagy tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.

(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. (2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. §).

 

10. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

11. §


(1) Az Önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a polgármester dönt.

(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz-átvétel következményeit.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásnak tartalmazni kell a felhasználás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját és tartalmát. A megállapodásban ki kell térni a felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét követően a 3. § rendelkezései figyelembevételével kell eljárni.

(6) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök felhasználásáról.


11. Záró rendelkezések

12. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.7.) önkormányzati rendeletének 7.§-a.Vizvári Attila                                                             Köselingné dr. Kovács Zita

polgármester                                                                              jegyző