Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2006. (XI.6.) önkormányzati rendelete

A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS, VALAMINT FELÚJÍTÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Hatályos: 2006. 11. 06

A képviselő-testület az 1990.évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdése és a 12/2001.(I.31.) Korm.rendelet 23.§ (2)  bekezdése alapján az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendszeréről, valamint  a lakásfelújításhoz nyújtható  támogatás rendszeréről a következő rendeletet alkotja:1.§


 1. A képviselő-testület

a./ az első lakását megszerezni kívánó, Szántód községben  lakóhellyel rendelkező, vagy

      letelepedni szándékozó állampolgárok lakótelek vásárlásához, lakásépítéséhez és

      lakásvásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

      b./ Szántód községben legalább 3 éve lakóhellyel rendelkező, rászoruló állampolgárok

           részére lakásuk bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához kamatmentes kölcsönt

           nyújthat.


 1. A támogatás mértéke:

a./ A vissza nem térítendő támogatás mértéke 200.000,- Ft-ig terjedhet.

b./ A kamatmentes kölcsön mértéke lakásonként maximum 400.000,- Ft lehet.2.§


 1. A kérelmező akkor részesíthető vissza nem térítendő támogatásban vagy kamatmentes 

      kölcsönben, ha

a./ az épülő, megvásárolandó lakás nagysága nem haladja meg a 12/2001.(I.31.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott méltányolható lakásigény mértékét, együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a 12/2001.(I.31.) Korm.rendelet 3.§ (5) bekezdésében meghatározottakat.

b./  18-40   év közötti életkorú.

c./ Az épülő lakásra vonatkozóan jogerős építési engedéllyel, a megvásárolandó telekre, lakásra vonatkozóan adásvételi szerződéssel rendelkezik. A lakás bővítése, korszerűsítése vagy felújítása esetén jogerős építési engedéllyel rendelkezik, amennyiben engedélyhez kötött bővítést, korszerűsítést  vagy felújítást végeznek, egyéb esetekben a beruházásról  költségvetéssel kell rendelkezik.

d./ A  kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói első lakásukat kívánják megszerezni, tulajdonukban lakás nincs és lakásszerzési támogatásban még nem részesültek.


 1. A lakásszerzési támogatás nyújtásának további feltétele lakásépítés, bővítés, korszerűsítés és felújítás  támogatása esetén:
 • a kérelmező Szántód községben lakótelekkel vagy lakással rendelkezik, vagy a lakótelek/lakóház  tulajdonosa az építkezést jognyilatkozatban engedélyezte, és a lakás a támogatásban részesülő tulajdonában kerül, és lakásigényének  a kielégítésére szolgál.


 1. A lakásszerzési támogatás nyújtásának további feltétele lakótelek, lakásvásárlás támogatása esetén:
 • A támogatás abban az esetben biztosítható, amennyiben a támogatásra a szerződésben meghatározott vételárrészlet kiegyenlítéséhez van szükség.

3.§


 1. A vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmet az 1.számú melléklet, a  kamatmentes kölcsön iránti kérelmet a 2.számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.


 1. A kérelemhez csatolni kell :

a./ új lakás építés esetén a jogerős építési engedélyt,

b./ lakótelek vagy lakás  vásárlása esetén  az adásvételi szerződést,

c./ lakás bővítés, korszerűsítés vagy felújítás esetén jogerős építési engedélyt,

amennyiben építési engedélyhez kötött bővítést, korszerűsítést vagy felújítást         végeznek, egyéb  esetekben a beruházásról költségvetést,

d./ az ingatlan tulajdoni lapját,

e./ az 1993.évi III.törvény 4.§ (1) bekezdés a./pontja szerinti jövedelemigazolásokat a kérelem benyújtását megelőző három hónapra vonatkozóan.


 1. A képviselő-testület a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének figyelembevételével, dönt a támogatás megállapításáról.4.§ 1. Amennyiben a lakásszerzési támogatásban részesülő a támogatás felvételét követő három éven belül a használatba vételi engedélyt nem szerzi meg, vagy a lakótelket, lakást elidegeníti a kamatmentes kölcsön még hátralévő részét, illetve a vissza nem térítendő támogatást egy összegben, a jegybanki alapkamat mértékével megemelt összegben azonnal köteles visszafizetni.
 2. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kamatmentes kölcsön még hátralévő részét egy összegben vissza kell fizetni, ha a kölcsöntartozás ideje alatt a lakást elidegenítik, kivéve ha:
 • a gyermeke javára idegeníti el,
 • a házasság felbomlása esetén vagyonközösség megszüntetése érdekében, vagy hatósági (bírói) határozat alapján történik.5.§


A kamatmentes kölcsön felvételére és visszafizetésére az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a./ A kölcsön felvételéhez egy kezes szükséges.

b./ A kamatmentes kölcsön 5 év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. Az első törlesztő részlet esedékessége  a kölcsönszerződés aláírását követő harmadik hónap első napja.

c./ A kölcsöntartozás fennállásának idejére, Szántód Község Önkormányzatának javára, a kamatmentes kölcsön összegének erejéig jelzálogjogot kell bejegyeztetni az ingatlannyilvántartásba.


6.§


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben évente meghatározza a tárgyévben vissza nem térítendő támogatásra, valamint kamatmentes kölcsönre felhasználható keretösszeget.


7.§


 1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit, a hatálybelépést megelőzően benyújtott kérelmek esetében is  alkalmazni kell.
 2. Egyidejűleg hatályát veszti Szántód Község Önkormányzatának  a lakásépítés és vásárlás, valamint felújítás helyi támogatásáról szóló a 17/2004.(IV.30.) számú rendelete.Szántód,2006.november 6.                  Dolgos János                                                           Dr.Kiss Pál

                  polgármester                                                     címzetes főjegyzőKihirdetve: A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2006.november 6.napján.


                                                                                                  Dr.Kiss Pál

                                                                                címzetes főjegyző