Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 03. 02

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §

A rendelet célja, hogy Szántód Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.


2. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre,

b) a közművelődési szolgáltatásokat igénybe vevők körére.


2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai


3. §

Tekintettel arra, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a közművelődési alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét az alábbiak szerint:

 1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása az EMMI rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása - az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
 5. amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása az EMMI rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.4. §

Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok körében különösen a következő feladatokat támogatja:

 1. a település, természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és adottságainak közismertté tétele,
 2. a lokálpatriotizmus erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
 3. helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, fesztiválok szervezése,
 4. a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének bemutatása, méltatása,
 5. népdal, néptánc, tárgyalkotó közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése,
 6. nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók, a társadalmi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel,
 7. a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, kis közösségek szervezése,
 8. a helyi és kistérségi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom értékeinek bemutatásához rendezvények szervezése,
 9. amatőr művészeti csoportok, körök, alkotó műhelyek támogatása, szervezése,
 10. tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, világnézetű közösségei között,
 11. kapcsolat építése a közművelődés kistérségi kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
 12. együttműködés a helyi televízió szerkesztőivel.


3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke


5. §

(1) Az 3-4.§-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzat közösségi színteret biztosít a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Házban.

(2) A közművelődési tevékenység ellátása érdekében az önkormányzat szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalót foglalkoztat.

(3) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, a tárgyév március 1. napjáig megtárgyalja a Közösségi Ház éves szolgáltatási tervét és a tárgyévet megelőző év szolgáltatási terve végrehajtásáról szóló beszámolót.

(4) Az önkormányzat megszervezi a község e bekezdésben meghatározott hagyományos, éves programsorozata rendezvényeit

 1. Forraltbor-főző verseny
 2. Március 15-i nemzeti ünnep,
 3. Költészet napja,
 4. Húsvéti készülődés,
 5. Majális,
 6. Gyermeknap,
 7. Szezonnyitó rendezvény,
 8. SZKÍT,
 9. Szent Kristóf Napok,
 10. Zenés nyári esték,
 11. Szent István ünnep,
 12. Falunap,
 13. Idősek Napja,
 14. október 23-i nemzeti ünnep,
 15. Adventi készülődés
 16. Mikulás ünnepség
 17. Szilveszteri bál.

(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítása érdekében együttműködik különösen

 1. Nyugdíjas Klub
 2. Szántódi Magyarnóta Kör,
 3. Szántódi Polgárőr Egyesület,
 4. Linedance Klub,
 5. Balatonföldvári Televízió,
 6. Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 7. Bajor Gizi Közösségi Ház,
 8. Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda.


6.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és a pályázatokon elnyert összegekből biztosítja.

(2) Az önkormányzat a Közösségi Ház működésének pénzügyi alapjait az (1) bekezdés szerint többcsatornás finanszírozási rendszerben teremti meg:

a) a fenntartás költségeit, a munkavállaló bérét éves költségvetésében teljes mértékben biztosítja,

b) a szakmai munka elvégzésének pénzügyi alapját egyrészt az önkormányzat (éves költségvetésben), a Közösségi Ház saját működési bevételei, pályázatokon elnyert támogatás és szponzori hozzájárulás biztosítja.

(3) Az 3-4.§-ban megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.

(4) A művelődő közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján használhatják a Közösségi Ház infrastruktúráját. A használat módját, mértékét és díját a képviselőtestület által jóváhagyott használati szabályzat, illetve a helyi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás határozza meg.


4. Záró rendelkezések


7.§

 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet.


Szántód, 2021. március 1.       Vizvári Attila                                                     Köselingné dr. Kovács Zita                          

        polgármester                                                                      jegyző


Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szántódi hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2021. március 1. napján.


                                                                                                 Köselingné dr. Kovács Zita                                                                                                                                            jegyző