Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelete

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 16

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


 1. Szántód Község településfejlesztési koncepciójának (TF), integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek a Szántód Településszerkezeti Terv (Tsz-Tf), az Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR), és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.
 2. E rendelet alkalmazásában:

1. állandó partnerek: a lakosság, Szántódi ingatlantulajdonosok és az érdekképviseleti szervek.

2. eseti partnerek: érintettség esetén a TFR előírásainak megfelelően a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.


2. Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


 1. Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR alapján az 1. függelék tartalmazza.
 2. Az előzetes tájékoztatás során közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.
 3. A véleményezési eljárás során közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről.
 4. Lakossági fórum esetén közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt a fórum tárgyáról, helyéről és időpontjáról. A lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


 1. Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül - postai úton levél formájában - 8622 Szántód, Iskola u.9. -, elektronikus úton e-mail-ben – szantod@enternet.hu - vagy személyesen a Szántódi Hivatalban - teheti meg, a polgármesterhez címzett írásban benyújtott, szövegszerű, indokolással ellátott véleményben.
 2. Az érdekképviseleti szervek észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül - postai úton levél formájában - 8622 Szántód, Iskola u.9. -, elektronikus úton e-mail-ben –  szantod@enternet.hu - vagy személyesen a Szántódi Önkormányzati Hivatalban - tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott véleményben.


3. Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


 1. Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a képviselő-testület külön határozattal dönt.
 2. Az eseti partnerek az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) részükre történő megküldésével értesülnek.
 3. Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásban a polgármesterhez címzett - postai úton levél formájában – 8622 Szántód, Iskola u.9. -, elektronikus úton e-mail-ben -  szantod@enternet.hu - vagy személyesen a Szántódi Önkormányzati Hivatalban - szövegszerű, indokolással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.


4. Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§


 1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TFR-ben rögzített szabályok szerint történik.
 2. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.
 3. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.


5. Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet 2017. augusztus 16. napján  lép hatályba.


Szántód, 2017. augusztus 14.


                          Vizvári Attila                                                     Dr. Kiss Pál

                           polgármester                                                 címzetes fő jegyző