Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2015. 11. 03 - 2017. 10. 12

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2015. (XI.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETESzántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 E rendelet hatálya Szántód község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező vagy életvitelszerűen szántódi bejelentett tartózkodási helyen élő

  1. magyar állampolgárokra,
  2. bevándoroltakra és letelepedettekre,
  3. hontalanokra,
  4. a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre

terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére térítésmentesen tűzifát biztosít.


(2) [1],[2],[3] Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, háztartásonként  0,5 – 5 m3 mennyiség erejéig

a) akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Jövedelem és vagyon tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

b) nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.


(3) A kérelem elbírálása során előnyt élvez az, aki a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén

                a) aktív korúak ellátásában,

                b) időskorúak járadékában,

                c)  települési támogatásban – a támogatásban részesülők közül különösen a

                  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos

                  támogatásban részülők-  

                d) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

               

(4) A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.


3. §


(1) A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Szántód Község Önkormányzatnál lehet benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon.


(2) [4]A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet legkésőbb a tárgyév november 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(3) A benyújtott kérelem valóságtartalma környezettanulmány készítésével vizsgálható.


(4) A szociális célú tűzifa támogatást a jogosult részére a 2. § (2) bekezdésében megállapított feltételek fennállása esetén a képviselő-testület állapítja meg.


(5) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.


(6) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával  átvételi elismervényen köteles igazolni.


4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szántód, 2017.október 13.                                   

                        Vizvári Attila sk.                                                   Dr. Kiss Pál sk.

                          polgármester                                                       címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 12/2017.(X.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017.október 14.napjától.

[2]

Módosította a 9/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. október 30.napjától

[3]

Módosította a 9/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. október 6. napjától


[4]

Módosította a 12/2017.(X.13.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2017.október 14.napjától