Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) számú önkormányzati rendeletének módosításárálól

Hatályos: 2018. 06. 30 - 2018. 07. 01

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2018. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

14/2005. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról


Szabadkígyós Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 10.§ j) pontja az alábbiak szerint módosul:

j) A telken nem a főépület célú kiszolgáló épület csak azzal összeépítve, vagy a későbbi összeépítést biztosítva és legfeljebb 1,50 m-rel kisebb építmény- és gerincmagassággal létesíthető.

2. §

A Rendelet 16.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(7) Turisztikai út: Szabályozási szélessége min 14,0 m, az út gépjármű célforgalom, gyalogos, kerékpáros illetve a lovas forgalom lebonyolítását is szolgálhatja. Az út keresztszelvény berendezésénél biztosítani kell szilárd burkolatot is.

3. §

A Rendelet mellékletét képező SZA-1 jelű Szabályozási Terv jelen rendelet 2. és 3. mellékletei szerint módosul.

4. §

A Rendelet mellékletét képező SZA-2 jelű Szabályozási Terv jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szabadkígyós, 2018. június 19.Balogh József                                                Zatykó Katalin

              polgármester                                                         jegyző