Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000.(X.1.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 22/2000. (IX. 18.) számú R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2017. 09. 30 - 2020. 12. 31

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


22/2000. (IX. 18.) számú


R E N D E L E T E


a temetőkről és a temetkezésről


Szabadkígyós Község Képviselő-testülete a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet végrehajtására a következő rendeletet alkotja.


I.


Általános rendelkezések


 1. §


 1. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetve lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi hovatartozására, halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.


 1. A temetés módja lehet világi és egyházi.


 1. E rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község köztemetőjére.


II.


Értelmező rendelkezések


2. §


 1. E rendelet alkalmazásában


 1. temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt építési használata szerint különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű és amelyet az elhunytak eltemettetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek, használnak vagy  használtak.
 2. köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető az a terület, amelyet az önkormányzat erre a célra kijelölt.
 3. temetési hely: temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. A temetési helyek egyes formái a temetés módja földben vagy építményben történik, elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.


III.


Általános szabályok


A temető fenntartása


 1. §


 1. A köztemető kezelését a vonatkozó szabályok betartását a képviselő-testület a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el.


 1. A temető fenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi létesítmények, valamint közcélú zöldterületek karbantartása, szükség szerinti felújítása, gondozása.


 1. A temető területén belüli közcélú zöldterületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthető.


Temetési hely


 1. §


 1. A sírhelytáblákat (A-B-C stb.), a sírhelysorokat római számmal, a sírhelyeket pedig arab számmal kell jelölni.


 1. Figyelemmel a rendezettségre, a temetés az egész területen a feltáró utak két oldalán elosztva történik.


 1. Az eltemetésre felekezethez való tartozáshoz vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetőség van.


 1. A köztemetőben mindenféle vallási és egyéb (egyházi és polgári) szertartás szerint végezhető temetés.


 1. Temetni hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése útján lehet. A koporsós temetés előtt a koporsót véglegesen le kell zárni.


 1. A köztemetőben temetésre szolgálnak:
 1. egyes sírhelyek
 2. kettős sírhelyek


 1. A sírhelyek és az azon felállított síremlékek sem csere, sem adásvétel vagy egyéb jogügylet, öröklés tárgyát nem képezheti.


 1. A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet, mint amekkora e rendeletben szabályozott temetési terület.


 1. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.


Temetési hely és temetési hely feletti

rendelkezési jog időtartama


 1. §


 1. Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely. Az egyes, sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhelyé két egymás melletti koporsó.


 1. Az önkormányzat másfeles sírhely megváltását is engedélyezhet. A másfeles sírhelybe történő temetéskor ugyanazon szabályok érvényesek, mint az egyes sírhelybe történő temetés esetén, jelentősége a nagyobb területnek a síremlék felállításánál van, amelynek mérete így nagyobb lehet..


 1. Az egyes sír méretei: 220 cm hosszú, 110 cm széles és 200 cm mély. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.


 1. A mélyített sír mélysége: 250 cm. A betemetett egyes mélyített nagy sírban külön engedély alapján szabályszerinti befizetés mellett még egy koporsó temethető.


 1. §


 1. A gyermeksír (10 éven aluli gyermek) 130 cm hosszú, 60 cm széles és 160 cm mély.


 1. A kettős sír 220 cm hosszú, 220 cm széles és 200 cm mély.


 1. A felnőtt és gyermeksíroknak egymástól 60 cm-re, a sírsoroknak 100 cm-re kell lenni.


 1. A kettős sírhely 1-1 részében az 5. §. (3) bekezdés alapján történt rátemetés.


 1. Díszsírhely adományozása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
 1. §


 1. [1]A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint
 1. a koporsós betemetés egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év;
 2. a koporsós betemetés kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év;
 3. sírbolt esetén 60 év;
 4. urnafülke esetén 15 év, kettős vagy családi urnafülke esetén az utolsó urnabehelyezés napjától számított 15 év,
 5. urnasírhely esetén 15 év,
 6. urnasírbolt esetén 20 év.


 1. [2]a) A sírhely előre megváltható, másra azonban nem ruházható át.


b) Az urnafülkét előre megváltani nem lehet.


 1. A sírhelyek teljes megváltási árát, illetve használati díját a sírhely megváltásakor meg kell fizetni.


 1. A fertőző betegségben elhaltakra csak a temetést követő egy év eltelte után szabad rátemetni.


 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítása nem tagadható meg, erre az esetre az (1) bekezdés irányadó.


 1. Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár.


 1. A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre visszahelyezik.


 1. Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni.


Sírboltok, urnafülkék, síremlékek

építése, használati ideje


 1. §


 1. A temetőben sírboltot építeni a temető fenntartójának engedélyével lehet. (A létesíthető sírboltok méreteit az 1. számú melléklet tartalmazza.)


 1. A sírbolt használati ideje: 60 év.


 1. §


 1. Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke is. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.


 1. [3]A kolumbáriumban az urnák tárolása 30x30x30 cm, illetve kettős urnafülke esetén 60×30×30 cm belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárt urnafülkében történik.


 1. [4]A kolumbáriumban kiképzett családi urnafülkék 4 db urna elhelyezésére alkalmasak, így igény esetén a családtagok hamvainak elhelyezését is biztosítani lehet.


 1. [5]Az urnák lezárása szürke gránit urnatáblával történik, név, születési és halálozási év felirattal. A kolumbáriumban az urnatáblák egyöntetűségét szolgálva azokat azonos formátumú felirattal kell elkészíteni. 1. §[6]


 1. A síremléket (sírkövet) a hozzátartozók egyénenként készíttetik el. A sírjelkő kidolgozását az anyagoknak megfelelően kell elvégeztetni (nyers, csiszolt, fényezett stb.) és állított, döntött vagy fekvő helyzetben kell elhelyezni.


 1. A felállítandó síremlék tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának (kezelőjének) be kell mutatni. Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.


 1. Ülőhely, pad a temető fenntartója által kijelölt helyen elhelyezhető.


 1. Az elhelyezendő urnatábla tervét a temető fenntartójának (kezelőjének) be kell mutatni. Az urnafalban csak az alábbi paraméterekkel elkészített urnatáblákat lehet elhelyezni:
 • szürke gránit tábla
 • név, születési és halálozási év felirattal
 • felirat betűtípusa SCRI-02-Relief típusú 1. §


 1. A sírboltok, síremlékek felújításáról, azok karbantartásáról azok tartoznak gondoskodni, akik azt megváltották. Ha a sír vagy síremlék, sírbolt elhanyagolt, a köztemető kezelője felszólíthatja a fenntartásra kötelezettet, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, a temető kezelője 6 hónap elteltével azzal rendelkezhet, illetve kiürítheti.


 1. A sírok rendszeres hantolása, füvesítése, öntözése a sírhely fenntartójának kötelessége.


 1. A sír gondozási munkáival a temető kezelőjét is meg lehet bízni. Ennek megtartását a temető fenntartója ellenőrzi.


 1. Az örök emléksírok, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása a községi önkormányzat költségére a temető kezelőjének feladata.


 1. A sírhelyek bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek csakis a sírhelyre használhatók fel, ezen kívül területet elfoglalni nem szabad.


 1. A sírdomb magassága 50 cm. A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírkörüli közlekedést nem gátolja. Fákat, nagyobb cserjéket csak a temető kezelőjének engedélyével lehet a sírokra ültetni. A 2 m magasságot meghaladó növények kivágását a temető kezelője elrendelheti.


Köztemető megtelt részének lezárása,

kiürítése, újbóli megnyitása


 1. §


 1. Temetőrész vagy egy sírhelytábla (parcella) telítődésekor a polgármesteri hivatal javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testülete felé a tábla lezárására.


 1. A sírhelytábla lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató-táblán, temetőkapun, ravatalozón ki kell függeszteni.


 1. Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.


 1. A lezárt temetőrész utolsó temetésétől számított 25 év, illetőleg 10 éves urnasírhely használati idő letelte után, kiüríthető. A kiürítést az önkormányzat képviselő-testülete rendeli el, amit 3 alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 hónaponként történjenek.


 1. Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát újra temetés céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.


 1. Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol kívánja eltemetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat, urnákat a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével az illetékes ÁNTSZ-nek jelenlétében –közös sírhelyben kell elhelyezni.


13. §


 1. Sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.


 1. Ha a jogosult, illetve annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető fenntartója értékesítheti.


Temetői munkák


 1. §


 1. A temetőben végzendő minden munkát –kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást- be kell jelenteni a temető fenntartójának, kezelőjének.


 1. A temetőben a különböző építési munkákat az illetékes engedélyező hatóságok és a temető fenntartója által adott engedély birtokában olyan időpontban kell végezni, és olyan módon, hogy a temető rendjét és az esetleges szertartások végzését ne zavarják, ne sértsék a látogatók kegyeleti érzéseit.


 1. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.


 1. A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat –térítés ellenében- a temetkezési vállalkozó végzi.


 1. A sírok növénnyel való díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, de megbízás alapján és térítés ellenében mással is elvégeztethető, amit a temető fenntartójának be kell jelenteni.


Temetői rend


 1. §


 1. Temetőben tartózkodni március 01. és október 31. közötti időszakban reggel 06.00 órától 20.00 óráig, az év többi részében (november 01-től február 28. /29./-ig) reggel 08.00 órától 18.00 óráig lehet. A temető bezárásának idejét a bezárás előtt fél órával hallható módon jelezni kell. A nyitva tartásról szóló tájékoztatót a temető bejáratánál ki kell függeszteni.


 1. 12 éven aluli gyermek a temetőben felnőtt kísérő nélkül nem tartózkodhat.


 1. A temetőben mindenki a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.


 1. Járművel behajtani, közlekedni csak a temető fenntartójának (kezelőjének engedélyével lehet, kivéve az elhaltat szállító fogatot, illetve gépi járművet.


 1. A temető épületeit, kerítését, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat és a sírokra ültetett növényeket rongálni, bepiszkítani, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni nem szabad.


 1. A sírokra ültetett növényzetet és a temetőbe bevitt virágokat onnan kivinni csak a temető kezelőjénél történt előzetes bejelentés után lehet.


 1. A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos! A temető kezelőjének szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles megjelölni.


 1. A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és máshová elvinni tilos!


 1. A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőzően 2 órával lehet. Ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék, ezért kötelező távozáskor a gyertyát eloltani.


 1. A temetőbe bármilyen állatot bevinni szigorúan tilos!


 1. A temetőbe elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója, kezelője nem tartozik felelősséggel.


 1. A temető rendjéről szóló részletes tájékoztatót a temető bejáratánál ki kell függeszteni.


Nyilvántartások vezetése


 1. §


 1. A temető részletes térképét a bejáratnál ki kell függeszteni.


 1. A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temető fenntartója (kezelője)


» nyilvántartó könyvet

» sírbolt könyvet vezet.


 1. A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, leánykori neve, anyja neve, foglalkozása, utolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető neve és lakcíme, illetőleg egyéb megjegyzéseket.


 1. A nyilvántartó könyv lehetőleg betűsoros névmutató legyen, ahová az elhunytak betű- és időrendi sorrendbe kerülnek bejegyzésre.


 1. Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett és halvaszületett gyermekekről, a jogszabályban előírt adatokkal.


 1. Sírboltkönyvet kell vezetni a jogszabályban meghatározott tartalommal.


 1. A temető minden sírhelytáblájáról vázrajzot kell készíteni, az igénybevett sírhelyre a főkönyvi sorszámot rá kell vezetni.


 1. A sírhelyekbe történő rátemetés, vagy kiföldelés (exhumálás) adatait és az arra vonatkozó ügyirat számát a főkönyv megjegyzések rovatába fel kell jegyezni.


 1. A nyilvántartó könyvek szabályszerű és naprakész vezetéséről a polgármesteri hivatal közreműködésével a jegyző gondoskodik, illetve ellenőrzi.


 1. A temetőre vonatkozó nyilvántartó-könyvek és ügyiratok nem selejtezhetők, azokat zárt szekrényben kell tárolni.Szabálysértési rendelkezések


 1. §


 1. Amennyiben a cselekmény nem minősül bűntettnek, szabálysértést követ el és a hatályos szabálysértési törvényben, rendeletben előírt pénzbírsággal sújtható, aki:
 1. a temetőül ki nem jelölt területen halottat temet,
 2. temetkezési tevékenységet illetéktelenül végez,
 3. halottat temet el olyan temetőrészben, aminek lezárását rendelték el,
 4. sírgödröt kifalaz, vagy készít,
 5. temető kezelőjének engedélye nélkül a temetőben sírboltot létesít,
 6. sírt, koporsót az egészségügyi hatóságok engedélye nélkül eltávolít,
 7. a temetőből síremléket a temető kezelőjének engedélye nélkül eltávolít,
 8. a temetőben a halottat szállító járművön kívül gépkocsin, motorkerékpáron vagy egyéb járművön közlekedik, állatot behajt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését sérti, vagy sértheti, sírt, emléksírt vagy azon elhelyezett tárgyat, illetőleg fát, bokrot, vagy növényt megrongál, beszennyez, vagy valamely sír díszítésére szolgáló tárgyat illetéktelenül eltávolít.
 9. a temető fenntartójának (kezelőjének) engedélye nélkül a temetőben olyan tárgyat helyez el, amely nem sír díszítésére szolgál vagy akadályozza a sírok közötti közlekedést.


 1. A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.Vegyes rendelkezések


 1. §[7]


(1)[8]

a. A sírhely díjak nettó összege: 

 •  az I-II. sorban          10.000 Ft,      
  •  a III-IV. sorban         8.000 Ft,        
 •  az V. sortól               6.000 Ft.        
 1. Az urnafülke díjak nettó összege:
  • 30 X 30 X 30 (1-es urnafülke)          20.000 Ft       
  • 60 X 30 X 30 (2-es urnafülke)          35.000 Ft       
  • családi urnafülke                               70.000 Ft       


(2)[9] A temetőre vonatkozó sírhely díjakat és urnafülke díjakat a temető hirdetőtábláján ki kell hirdetni.


(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, melynek mértéke temetésenként 13.000 Ft.


(4) A vállalkozók által a temetőben végzett tevékenységük után az alábbi nettó összegű használati díjakat kötelesek fizetni:

            a.)        ravatalozó épület használati díja                    6.000.- Ft,

            b.)        sírjel készítés és felállítás

                        - egyes sírjel                                                   6.000.- Ft,

                        - kettes sírjel                                                   9.000.- Ft,

                        - hármas sírjel                                               12.000.- Ft.

            c.)        sírjel felújítás

                        - egyes sírjel                                                   2.500.- Ft,

                        - kettes sírjel                                                   4.000.- Ft,

                        - hármas sírjel                                                 5.500.- Ft.

            d.)        sírjel tisztítás, fedlap készítés

                        - egyes sírjel                                                      700.- Ft,

                        - kettes sírjel                                                   1.100.- Ft,

                        - hármas sírjel                                                 1.400.- Ft.


(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott díjakat a tevékenység megkezdését megelőzően kell megfizetni, ennek hiányába a tevékenység nem kezdhető meg.


(6) A temetések időpontját a temető nyitvatartási idején belüli időpontban az eltemettetésre köteles  hozzátartozó, valamint a temetési szolgáltatást végző állapítja meg.”


 1. §


 1. E rendelet 2000. október 01. napján lép hatályba.
 2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 21/1992. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet.
 3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szokásos módon gondoskodik.

(4)[10]    E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”Szabadkígyós, 2000. szeptember 7.Balogh József sk.                              Dr. Regős Csaba sk.

                                     polgármester                                                jegyző

[1]

Kiegészítette a 20/2017.(IX.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[2]

Kiegészítette a 20/2017.(IX.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[3]

Módosította a 20/2017.(IX.29.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[4]

Módosította a 20/2017.(IX.29.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[5]

Módosította a 20/2017.(IX.29.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.


[6]

Kiegészítette a 20/2017.(IX.29.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[7]

A 18. § szövegét a 29/2004.(XI.30.) Ör. állapította meg. Hatályos 2005. január 01-től.

[8]

Módosította a 20/2017.(IX.29.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[9]

Módosította a 20/2017.(IX.29.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[10]

Kiegészítette a 13/2009.(IX.17.) Ör. Hatályos 2009. szeptember 17-től.

Mellékletek